Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 8-ЕП
Пловдив Област, 08.04.2019

ОТНОСНО: реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Районната избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 20, т. 21, чл. 73, чл.200 и чл.201 от Изборния кодекс, както и Решение № 62-ЕП/04.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районната избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

 Р Е Ш И:

 

1. Решенията на районната избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на районната избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районната избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.

2. Срокът за обжалване на решенията на Районната избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски започва да тече от по късното по ред обявяване/публикуване на решението чрез поставянето им на таблото за обяви, находящо се на входа на Областна администрация Пловдив и оповестявато му на интернет страницата на Областна администрация Пловдив, на адрес: rik17.cik.bg

3. Постъпилите в РИК жалби и сигнали, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат във входящия регистър на комисията.

4. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес.

5. Регистрираните документи се предават на председателя на РИК, който с резолюция ги разпределя на член на РИК за доклад на заседание на комисията.

6. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

6.1  Членът на РИК, на когото са разпределени жалбата или сигналът, следва  да  обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването й.

6.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

6.3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

6.4. Когато членът на РИК установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите членът на РИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

6.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

6.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. 6.3., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

6.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

6.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

6.9. Начинът на взимане и обявяване на решенията на РИК се определя с решение на ЦИК.

7. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от РИК ред.

8. След изтичане срока на пълномощията на РИК същата следва да изпрати в ЦИК започналите пред нея, но недовършени административно-наказателни производства, образувани въз основа на подадени сигнали и жалби за нарушения на Изборния кодекс.

9. В РИК се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на РИК.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 08.04.2019 в 19:18 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения