Архив избори:
02.10.2022

Избирателна активност към 20:00ч.

Община Бр.секции Бр. избиратели Бр.гл.-20.00 ч. %
АСЕНОВГРАД 109 58132 22051 37,93%
БРЕЗОВО 19 5092 1877 36,86%
КАЛОЯНОВО 20 9112 3225 35,39%
КАРЛОВО 78 43827 13533 30,88%
КРИЧИМ 10 7123 1779 24,98%
КУКЛЕН 14 6241 2192 35,12%
ЛЪКИ 11 2228 718 32,23%
МАРИЦА 41 25725 8112 31,53%
ПЕРУЩИЦА 7 4082 1223 29,96%
ПЪРВОМАЙ 40 22410 6500 29,00%
РАКОВСКИ 34 22220 5772 25,98%
РОДОПИ 56 28156 9727 34,55%
САДОВО 22 12147 3311 27,26%
СОПОТ 12 8794 2934 33,36%
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17673 5209 29,47%
СЪЕДИНЕНИЕ 19 7922 2559 32,30%
ХИСАРЯ 24 10124 3661 36,16%
Общо за областта 542 291 008 94383 32,43%
01.10.2022

Брой гласоподаватели и секции по общини

 

 

Община Бр.секции Бр. избиратели
АСЕНОВГРАД 109 58132
БРЕЗОВО 19 5092
КАЛОЯНОВО 20 9112
КАРЛОВО 78 43827
КРИЧИМ 10 7123
КУКЛЕН 14 6241
ЛЪКИ 11 2228
МАРИЦА 41 25725
ПЕРУЩИЦА 7 4082
ПЪРВОМАЙ 40 22410
РАКОВСКИ 34 22220
РОДОПИ 56 28156
САДОВО 22 12147
СОПОТ 12 8794
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17673
СЪЕДИНЕНИЕ 19 7922
ХИСАРЯ 24 10124
Общо за областта 542 291 008
01.10.2022

Съобщение за заседание

Председателят на Районна избирателна комисия Седемнадесети район - Пловдивски свиква заседание на 01.10.2022г. (събота) от 18:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир – Пловдив палата № 3, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив 4000

 

30.09.2022

ГРАФИК РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК

 

ГРАФИК РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК - РИК 17 ПО ОБЩИНИ НА 01.10.2022 г. (събота)

1701 Асеновград – гр. Асеновград, площад Академик Николай Хайтов №9

секции в села - 13:00 и секции в града -  15:00 ч.

1707 Брезово – гр. Брезово, ул. Георги Димитров №25

11:30 часа

1712 Калояново – село Калояново, пл. Възраждане №6

8:00 часа

1713 Карлово

12:00 часа

1739 Кричим

16:00 часа

1742 Куклен

11:00 и 13:00 часа

1715 Лъки

16:00 часа

1717 Марица

14:30 часа

1740 Перущица

14:30 часа

1723 Първомай

12:30 часа

1725 Раковски

9:30 часа

1726 Родопи

10:00 часа

1728 Садово

12:30 часа

1743 Сопот

13:00 часа

1741 Стамболийски

13:00 часа

1733 Съединение

11:00 часа

1737 Хисаря

9:00 часа.

 

28.09.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАМЕНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

ВАЖНО!!! Подаване на данни за замени в членовете на СИК се извършват с приложения файл.

Проверявайте в ТАБЛИЦАТА дали лицата, които заменяте са действително назначени!!!

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат заменени/назначени.

 

27.09.2022

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Относно: гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ЖО КМЕТ,

Избирателите, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в населеното място, където са поставени под карантина или изолация, ако в него има образувана подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/, в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания.

За да бъдат дописани горепосочените избиратели в списъка за гласуване с ПСИК, следва да бъде извършена проверка в Регионална здравна инспекция – Пловдив, която да установи дали лицата са болни от COVID-19 или са контактни на лица болни от COVID-19.

Проверката може да извършите в периода от 26.09.2022 год. до 02.10.2022 год. включително на e-mail:  [email protected] и на тел. 0884546191.

27.09.2022

Обучения на членовете на СИК

ГРАФИК за присъствени обучения съгласно Решение № 143-НС/21.09.2022г

Връзките към обученията ще бъдат активни непосредствено преди започване на обучението.

Присъствието на членовете на секционни избирателни комисии, които не са в състояние да вземат участие на предвидените за съответната община присъствени обучения, е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.

 

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (PDF):

 
21.09.2022

ДО ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

ВАЖНО!!! УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 октомври 2022 г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. са приети с Решение № 1318-НС от 19.08.2022 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС), подадено до 17.00 ч. на 01 октомври 2022 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 45-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. са приети Решение № 1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК. Предложението за упълномощени представители се представят и в електронна форма съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК.

12.09.2022

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

С Решение № 114-НС/06.09.2022г. Районна избирателна комисия - Пловдив област утвърди образеца на бюлетината за Седемнадесети изборен район - Пловдив област. На основание т.7 от Решение №1266-НС от 15.08.2022 г. на ЦИК с протоколно решение на ЦИК от 09.09.2022 г. е разрешено да бъде публикуван предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на интернет страницата на РИК 17 Пловдив област.

 

29.08.2022

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Важно! Секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

----------------------------------------------

 Уведомяваме избирателите, че Министерството на електронното управление (МЕУ) публикува четири електронни услуги във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., които могат да бъдат заявени електронно чрез портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ:

https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo.

Услугите са за подаване на заявление за:

 • вписване в избирателния списък,
 • вписване в избирателния списък по настоящ адрес,
 • гласуване с подвижна избирателна кутия,
 • отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

 

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък за предстоящите избори по настоящ адрес.

Искането може да се подава чрез попълването на електронно заявление на адрес https://regna.grao.bg/, в което избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер. Електронен подпис не се изисква.

02.10.2022

Съобщение

Районна избирателна комисия Седемнадесети район Пловдивски уведомява, че във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във всички 542 СИК на територията на Пловдив област изборният ден стартира нормално.

02.10.2022

Избирателна активност към 19:30ч.

Община Бр.секции Бр. избиратели Бр. гл.-19.30 %
АСЕНОВГРАД 109 58132 20100 34,58%
БРЕЗОВО 19 5092 1854 36,41%
КАЛОЯНОВО 20 9112 3101 34,03%
КАРЛОВО 78 43827 13034 29,74%
КРИЧИМ 10 7123 1698 23,84%
КУКЛЕН 14 6241 2137 34,24%
ЛЪКИ 11 2228 704 31,60%
МАРИЦА 41 25725 7945 30,88%
ПЕРУЩИЦА 7 4082 1204 29,50%
ПЪРВОМАЙ 40 22410 6284 28,04%
РАКОВСКИ 34 22220 5319 23,94%
РОДОПИ 56 28156 9211 32,71%
САДОВО 22 12147 3169 26,09%
СОПОТ 12 8794 2861 32,53%
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17673 4987 28,22%
СЪЕДИНЕНИЕ 19 7922 2508 31,66%
ХИСАРЯ 24 10124 3522 34,79%
Общо за областта 542 291 008 89638 30,80%
20.08.2022

ЗА ОБЩИНИТЕ ОТНОСНО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл.

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

20.08.2022

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

ВЪВЕЖДАНЕ В СТРУКТУРИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Районната избирателна комисия в Седемнадесети изборен район-Пловдивски, обръща внимание на политическите партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., че следва да представят данните на кандидатите включително и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL и следната форма - Приложение № 1 към Решение № 1230-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК.

18.08.2022

Съобщение за инициативните комитети

Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски напомня, че Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител се регистрира в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, като представя заявление за регистрация (Приложение № 53-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 17.00 ч. на 22.08.2022 г. (40 дни преди изборния ден).

18.08.2022

Съобщение за регистриране на кандидатските листи

Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски напомня, че крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г. е 17.00 ч. на 30.08.2022 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения