Архив избори:
21.11.2021

СПРАВКА ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ИЗБОРИ НА 21.11.2021 Г.

 

СПРАВКА ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ ЗА ПВР:

Община Бр.секции Бр. избиратели Бр. Гл. 11.00 ч. % Бр.гл. 16.00 ч % Бр.гл. 20.00 ч. %
АСЕНОВГРАД 109 58 129 3794 6,53% 12715 21,87% 18078 31,10%
БРЕЗОВО 20 5 176 549 10,61% 1461 28,23% 1971 38,08%
КАЛОЯНОВО 20 9 246 773 8,36% 2112 22,84% 3191 34,51%
КАРЛОВО 78 44 169 3552 8,04% 10647 24,11% 14848 33,62%
КРИЧИМ 10 7 119 319 4,48% 1207 16,95% 1658 23,29%
КУКЛЕН 14 6 274 446 7,11% 1314 20,94% 1801 28,71%
ЛЪКИ 11 2 289 184 8,04% 600 26,21% 754 32,94%
МАРИЦА 40 25 786 1830 7,10% 5526 21,43% 8228 31,91%
ПЕРУЩИЦА 7 4 091 270 6,60% 843 20,61% 1195 29,21%
ПЪРВОМАЙ 40 22 660 1632 7,20% 4697 20,73% 6799 30,00%
РАКОВСКИ 33 22 350 793 3,55% 3470 15,53% 5534 24,76%
РОДОПИ 58 28 202 1508 5,35% 6316 22,40% 9396 33,32%
САДОВО 22 12 179 850 6,98% 2493 20,47% 3673 30,16%
СОПОТ 12 8 801 807 9,17% 2339 26,58% 3190 36,25%
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17 738 1216 6,86% 3619 20,40% 5300 29,88%
СЪЕДИНЕНИЕ 19 8 019 653 8,14% 1886 23,52% 2878 35,89%
ХИСАРЯ 24 10 341 1100 10,64% 2812 27,19% 3992 38,60%
Общо за областта 543 292 569 20276 6,93% 64057 21,89% 92486 31,61%
20.11.2021

Съобщение за заседание

Председателят на Районна избирателна комисия Седемнадесети район - Пловдивски свиква заседание на 20.11.2021г. (събота) от 16:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив 4000, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир – Пловдив палатa № 6.

19.11.2021

Образец на бюлетина

Образец на бюлетина за гласуване в изборите за президент и вицепрезиден на 21.11.2021г.

19.11.2021

Съобщение до общините на територията на 17 Избирателен район Пловдивски

 1. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че след края на изборния ден за предаването на неизползваните бюлетини от СИК на общинска администрация няма изискване съгласно Изборния кодекс за задължителна полицейска охрана. 
 1. На 20 ноември (събота) Общинска администрация заедно с член на РИК предават на членове на СИК и Приложение № 9- ПВР. 

           Уведомяваме ви, че Приложение № 103- ПВР-кр  се предава на СИК от общинска администрация единствено след нарочно решение на РИК 17. 

 1. След края на изборния ден СИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да предадат в РИК 17  три броя финален протокол от машината, подписан от всички членове на СИК.

 

18.11.2021

Съобщение до представителите на партиите и коалициите, които имат квоти в СИК

Районната избирателна комисия в 17 избирателен район Пловдивски ще приема замени на членове на СИК до 17:00 часа на 19 ноември 2021 година (петък)  за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

16.11.2021

СУМАРНИ ДАННИ при обработени 100.00% СИК протоколи

11.11.2021

Обучителни материали за членовете на СИК:

14.11.2021

Информация за брой избиратели по общини

Община Бр.секции Бр. избиратели
АСЕНОВГРАД 110 58 215
БРЕЗОВО 20 5 178
КАЛОЯНОВО 20 9 251
КАРЛОВО 78 44 252
КРИЧИМ 10 7 123
КУКЛЕН 14 6 275
ЛЪКИ 11 2 286
МАРИЦА 40 25 786
ПЕРУЩИЦА 7 4 093
ПЪРВОМАЙ 40 22 675
РАКОВСКИ 33 22 356
РОДОПИ 58 28 214
САДОВО 22 12 218
СОПОТ 12 8 797
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17 747
СЪЕДИНЕНИЕ 19 8 024
ХИСАРЯ 24 10 356
Общо за областта 544 292 846
12.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАМЕНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

ВАЖНО: Подаване на данни за замени в членовете на СИК се извършват с приложения файл.

Проверявайте дали лицата, които заменяте са действително назначени!!!

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат заменени/назначени.

 

04.11.2021

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В РИК 17

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са приети с Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 13 ноември 2021 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са приети Решение № 832/29.10.2021г на ЦИК. Предложението за упълномощени представители се представят и в електронна форма съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 832/29.10.2021г на ЦИК

03.11.2021

Съобщение за ПРОМЯНА НА АДРЕСА

ПРОМЯНА НА АДРЕСА И НАЧИНА НА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

За периода oт 08 ноември 2021 година,  адресът на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е, както следва:

 • Международен панаир – Пловдив палати № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив 4000

Обявява следните телефонни номера за връзка с Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски, а именно:

 • тел.:  032 990 804; 032 649764; 0877 804042; 0887 746084; 0889 444583
 • e-mail: [email protected]
03.11.2021

Демонстрации със специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ)

Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски,  уведомява, че демонстрации със специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) ще се провеждат по следния график:

 

 община „МАРИЦА“

дата

с. Калековец

02.11.2021

с. Войсил

03.11.2021

с. Радиново

03.11.2021

с. Труд

05.11.2021

с. Костиево

06.11.2021

с. Граф Игнатиево

04.11.2021

с. Трилистник

08.11.2021

с. Маноле

09.11.2021

с. Манолско Конаре

10.11.2021

с. Ясно поле

10.11.2021

с. Скутаре

12.11.2021

с. Рогош

11.11.2021

с. Динк

13.11.2021

 

 община РАКОВСКИ

дата

гр. Раковски, кв.Генерал Николаево

04.11.2021

гр. Раковски, кв.Секирово

02.11.2021

с. Стряма

03.11.2021

с. Шишманци

09.11.2021

с. Момино село

08.11.2021

с. Белозем

09.11.2021

с. Чалъкови

10.11.2021

 

община БРЕЗОВО

дата

с. Стрелци

05.11.2021

гр. Брезово

05.11.2021

с. Пъдарско

08.11.2021

с. Чоба

08.11.2021

с. Борец

09.11.2021

гр. Брезово

09.11.2021

с. Чоба

10.11.2021

гр. Брезово

11.11.2021

 

община Кричим

дата

гр. Кричим

02-10.11.2021 – всеки работен ден от 14ч. до 16 ч.

 

община Перущица

дата

гр. Перущица

от 02.11.2021г. до изискване от Ваша страна на специализираното пробно устройство за машинно гласуване в интервала от време 13.00 ч до 16.00 ч. всеки работен ден

 

община Стамболийски

дата

гр. Стамболийски

4.11

гр. Стамболийски

5.11

с. Йоаким Груево

6.11

с. Куртово Конаре

7.11

с. Ново село

8.11

с. Триводици

9.11

 

община Лъки

дата

Пред общинска администрация

Всеки ден от 08:00-17:00ч.

 

община Куклен

дата

гр. Куклен

02.11.2021 г., от 08.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа

03.11.2021 г., от 08.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа

04.11.2021 г., от 08.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа

05.11.2021 г., от 08.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа

08.11.2021 г., от 08.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа

09.11.2021 г., от 08.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа

 

Община Асеновград

дата

с. Червен

05.11.2021 г., от 10.00 до 11.00 часа

с. Тополово

05.11.2021 г., от 11.30 до 12.30 часа

с. Мулдава

05.11.2021 г., от 14.00 до 15.00 часа

с. Стоево

05.11.2021 г., от 15.30 до 16.30 часа

с. Златовръх

08.11.2021 г., от 10.00 до 11.00 часа

с. Избеглии

08.11.2021 г., от 11.30 до 12.30 часа

с. Конуш

08.11.2021 г., от 13.00 до 14.00 часа

с. Козаново

08.11.2021 г., от 14.30 до 15.30 часа

с. Боянци

08.11.2021 г., от 16.00 до 17.00 часа

гр. Асеновград

09.11.2021 г.

- от 09.30 ч. до 11.30 ч. - пред Старата община

- от 12.00 ч. до 13.00 ч. -   кв. Запад – пред супера

- от 13.30 ч. до 14.30 ч. -  кв. Изток -  пред супера на БББ

- от 15.00 ч. до 16.00 ч. – кв. Зъбчето – пред денонощен магазин

- от 16.30 ч. до 17.30 ч. -  кв. Долни Воден – пред кметството

 

Община Родопи

дата

с. Белащица

03.11.2021 г. от 10.00 часа

с. Браниполе

03.11.2021 г. от 13.00 часа

с. Брестник

03.11.2021 г. от 15.30 часа

с. Брестовица

04.11.2021 г. от 10.00 часа

с. Златитрап

04.11.2021 г. от 13.00 часа

с. Кадиево

04.11.2021 г. от 15.00 часа

с. Храбрино

05.11.2021 г. от 15.30 часа

с. Марково

05.11.2021 г. от 10.00 часа

с. Първенец

05.11.2021 г. от 13.00 часа

с. Ягодово

08.11.2021 г. от 13.30 часа

с. Крумово

08.11.2021 г. от 10.00 часа

с. Цалапица

09.11.2021 г. от 13.30 часа

с. Устина

09.11.2021 г. от 10.00 часа

 

Община Сопот

дата

гр. Сопот,
зала „Хаджи Гьока Павлов“ (Ритуална зала)

01.11.2021 г., от 15.00 до 18.00 часа

02.11.2021 г., от 15.00 до 18.00 часа

03.11.2021 г., от 15.00 до 18.00 часа

04.11.2021 г., от 15.00 до 18.00 часа

08.11.2021 г., от 15.00 до 18.00 часа

09.11.2021 г., от 15.00 до 18.00 часа

10.11.2021 г., от 15.00 до 18.00 часа

11.11.2021 г., от 15.00 до 18.00 часа

с. Анево

05.11.2021 г. от 15.00 до 18.00 часа

12.11.2021 г. от 15.00 до 18.00 часа

 

Община Хисаря

дата

гр. Хисаря

01.11.2021 г.

с. Старо Железаре

02.11.2021 г.

с. Паничери

02.11.2021 г.

с. Старосел

03.11.2021 г.

с. Красново

03.11.2021 г.

Гр. Хисаря

05.11.2021 г.

 

Община Първомай

дата

с. Градина

08.11.2021 г.

с. Искра

02.11.2021 г.

с. Дълбок извор

03.11.2021 г.

с. Караджалово

10.11.2021 г.

с. Виница

09.11.2021 г.

с. Крушево

08.11.2021 г.

с. Бяла река

01.11.2021 г.

с. Татарево

11.11.2021 г.

с. Езерово

05.11.2021 г.

с. Брягово

04.11.2021 г.

с. Воден

05.11.2021 г.

с. Буково

12.11.2021 г.

с. Православен

12.11.2021 г.

гр. Първомай, кв. Дебър

11.11.2021

гр. Първомай

01-13.11.2021 – всеки свободен следобяд

 

 община Садово

дата

с. Караджово

01.11.2021,    10.00-16.00 часа

с. Чешнегирово

02.11.2021,     10.00-16.00 часа

с. Поповица

03.11.2021,    10.00-16.00 часа

с. Милево

04.11.2021,     10.00-16.00 часа

с. Селци

05.11.2021,     10.00-16.00 часа

с. Богданица

06.11.2021,     10.00-13.00 часа

с. Катуница

07.11.2021,     10.00-16.00 часа

с. Кочево

08.11.2021,     09.00-12.00 часа

с. Моминско

08.11.2021,    13.00-16.00 часа

с. Болярци

09.11.2021,    09.00-16.00 часа

с. Садово

10.11.2021,     09.00-16.00 часа

  

Община Съединение

дата

с. Найден Герово, в клуба на пенсионера

03.11.2021 г., от 10.00 до 11.30 часа

с. Голям Чардак, в клуба на пенсионера

04.11.2021 г., от 09.00 до 10.30 часа

с. Малък Чардак, в клуба на пенсионера

04.11.2021 г., от 10.30 до 12.00 часа

с. Царимир, в клуба на пенсионера

05.11.2021 г., от 09.00 до 10.30 часа

с. Неделево, в клуба на пенсионера

05.11.2021 г., от 10.40 до 12.30 часа

гр. Съединение, бул. „6-ти септември“ № 13 (Пленарна зала)

от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г., от 10.40 до 12.30 часа

  

 община „Карлово“

дата

с. Дъбене

01.11.2021 г., от 10.00 до 13.00 часа

с. Войнягово

01.11.2021 г., от 13.30 до 16.00 часа

с. Климент

02.11.2021 г., от 10.00 до 13.00 часа

с. Каравелово

02.11.2021 г., от 13.30 до 16.00 часа

гр. Баня

03.11.2021 г., от 10.00 до 14.30 часа

с. Бегунци

03.11.2021 г., от 15.00 до 16.00 часа

с. Слатина

04.11.2021 г., от 10.00 до 12.00 часа

с. Столетово

04.11.2021 г., от 12.30 до 14.30 часа

с. Певците

04.11.2021 г., от 15.00 до 16.00 часа

с. Христо Даново

05.11.2021 г., от 10.00 до 12.30 часа

с. Розино

05.11.2021 г., от 13.00 до 16.00 часа

гр. Клисура

08.11.2021 г., от 10.00 до 12.00 часа

с. Кърнаре

08.11.2021 г., от 12.30 до 14.30 часа

с. Иганово

08.11.2021 г., от 15.00 до 16.00 часа

гр. Калофер

09.11.2021 г., от 10.00 до 13.30 часа

с. Васил Левски

09.11.2021 г., от 14.00 до 16.00 часа

с. Горни Домлян

10.11.2021 г., от 10.00 до 11.30 часа

с. Ведраре

10.11.2021 г., от 12.00 до 14.30 часа

с. Соколица

10.11.2021 г., от 15.00 до 16.00 часа

с. Богдан

11.11.2021 г., от 10.00 до 12.30 часа

гр. Карлово

11.11.2021 г., от 13.00 до 16.00 часа

гр.  Карлово

12.11.2021 г., от 10.00 до 16.00 часа

 

община Калояново

дата

с. Калояново, пл. "Възраждане" № 6 (сграда общинска администрация)

от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 часа

 

Демонстрациите се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки!

26.10.2021

Съобщение до общините

Районна избирателна комисия 17 изборен район Пловдивски уведомява, че на 29.10.2021 г. (петък) в 10:00 часа всяка община следва да изпрати представител в Областна администрация Пловдив с адрес: гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1 за получаване специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) със заредена демо версия с цел провеждане на демонстрационно пробно гласуване от избирателите.

22.10.2021

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Районната избирателна комисия в Седемнадесети изборен район-Пловдивски, напомня на избирателите, които имат регистриран настоящ адрес в населено място, различно от населеното място по постоянния им адрес, че могат да подадат заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес на предстоящите избори на 14.11.2021 г. Вписването се отнася и за изборите на 21.11.2021 г., при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

Заявлението за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес се подава НЕ по-късно от 30.10.2021 г. включително.

Заявлението може да се подаде по следните начини:

 1. на хартиен носител (Приложение № 30-ПВР/НС от изборните книжа) до кмета по настоящия адрес на избирателя и саморъчно подписано;
 2. електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

ВАЖНО! Вписването в списък за гласуване по настоящ адрес на предходни избори НЕ е приложимо за предстоящите избори. За да гласуват по настоящ адрес на изборите на 14.11.2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, избирателите подават ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

-------------------------------------------------------------------

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Районната избирателна комисия в Седемнадесети изборен район-Пловдивски, напомня че избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявяват желанието си в срок до 30.10.2021 г. включително, в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страниците на общинските администрации по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 30.10.2021 г. включително, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 08.11.2021 г. включително и при условие, че на територията на населеното място е назначена ПСИК.

Органът на съответната общинска администрация установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение: 

 • служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;
 • като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.

-------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район-Пловдивски, уведомява избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, че може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по един от следните начини:

 • На електронен адрес: https://www.grao.bg/elections/;
 • Чрез SMS;
  • *Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  • *Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

-------------------------------------------------------------------

04.10.2021

ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в Седемнадесети Изборен район-Пловдивски информира за сроковете, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г. .

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14.11.2021г. е 12.10.2021 г. - 17:00 ч.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове.

Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №73-НС) се прилагат:

 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 78-НС) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;
 2. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено лице.
 3. Предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.
04.10.2021

ЗА ОБЩИНИТЕ относно членовете на СИК

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл.

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

Файл: Членове на СИК

30.09.2021

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Районната избирателна комисия Седемнадесети Изборен район - Пловдивски информира за сроковете, условията и реда за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г. е 17,00 часа на 04.10.2021 г.

Приемането на документите  за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. се извършва от 26.09.2021г. до 04.10.2021 г. всеки ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация - Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, ет. 3, зала № 300а, РИК 17.

ВАЖНО:

Инициативният комитет се регистрира в РИК 17, като представя   Заявление за регистрация на инициативен комитет (по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК) (Приложение № 66-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 04.10.2021 г. 

Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

 • имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;
 • имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;
 • искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
 • адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец - Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 ИК) (Приложение № 69-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК; 

г) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

25.09.2021

Решение за назначаване на РИК17

Решение № 595-ПВР/НС от 24 септември 2021г. за назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения