Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 17-НС
Пловдив Област, 15.02.2021

ОТНОСНО: Реда и срока за регистрация на кандидатите за народни представители при произвеждане на изборите за членове на Народно събрание на Република България на 04 април 2021 г

На основание чл. 72, ал.1, т.1, 8-10 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1999-НС/09.02.2021г. на Централна избирателна комисия, Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

 

РЕШИ:

 1. Право да бъдат избирани
 2. Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

- да няма друго гражданство;

- да е навършил 21 години към изборния ден включително (4 април 2021 г.);

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода. 

ІІ. Издигане на кандидати

 1. Кандидати за народни представители могат да издигат регистрирани в Централната избирателна комисия партии и коалиции по реда на Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г., както и регистрирани в районната избирателна комисия инициативни комитети за издигане на независими кандидати по реда на Решение № 1995-НС от 8 февруари 2021 г.  
 2. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

ІІІ. Кандидатски листи. Правила при регистрацията

 1. Кандидатите за народни представители, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.
 2. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район.
 3. Кандидатите на партиите и коалициите се вписват в регистъра на кандидатските листи на Районната избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски

(Приложение № 69-НС от изборните книжа) и се регистрират с номерата, под които са подредени в кандидатската листа от предложилата ги партия или коалиция. Броят на кандидатите в една кандидатска листа на партия или коалиция не може да надхвърля удвоения брой мандати в изборния район.

 1. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.
 2. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два изборни района.
 3. Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен район. Когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.
 4. В случай, че  кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два изборни района, действителни са първите две по време регистрации.
 5. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция, инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител.

ІV. Документи и срок за регистрация

 1. Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се извършва в Районната избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски, която незабавно след назначаването си приема решение, с което определя срока за подаване на документи и го обявява на публично място и на интернет страницата си.

Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на  02.03.2021 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

 1. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 1. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва  след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 66-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 68-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 1996-НС и Решение № 1998-НС от 8 февруари 2021 г. на ЦИК.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 67-НС от изборните книжа).

 1. Районна избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски предава незабавно списъка по т. 14, буква „а“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ, което извършва проверка не по-късно от 07.03.2021 г. (27 дни преди изборния ден). За резултата от проверката ТЗ на ГД “ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единият от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите. Редът за извършване на проверка на списъците по т. 14, буква „а“ се определя с решение на ЦИК.
 2. Районна избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски в срок не по-късно от 07.03.2021 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка по т. 14, буква „а“ въз основа на извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен комитет РИК му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от инициативния комитет списък.
 3. Районна избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски чрез интернет страницата си осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 14, буква „а“ по единен граждански номер, както и на безплатен телефонен номер.
 4. Регистри и удостоверения.
 5. Документите за регистрация на кандидатите се вписват във входящия регистър на РИК на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа) с пореден номер, дата и час на постъпване. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Районната избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски
 6. За регистрацията на всяка кандидатска листа Районна избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 70-НС от изборните книжа).
 7. Районна избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски уведомява ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.
 8. Районна избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за народен представител (Приложение № 71-НС от изборните книжа).

VІ. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

 1. Районна избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на не пълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че не пълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, Районната избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски отказва регистрация.  
 2. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията може не по-късно от 04.03.2021 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.
 3. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 04.03.2021 г. (30 дни преди изборния ден).
 4. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 27.03.2021 г. (7 дни преди изборния ден).
 5. В случаите по т. 23, 24 или 25 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.
 6. Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 04.03.2021 г., листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава незаето. В този случай при изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.

VІІ. Действителност на регистрацията. Обжалване

 1. Когато Районната избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.
 2. Решението на Районната избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 15.02.2021 в 19:44 часа

Свързани решения:

78-НС/01.03.2021

79-НС/01.03.2021

80-НС/01.03.2021

82-НС/01.03.2021

81-НС/01.03.2021

84-НС/01.03.2021

86-НС/01.03.2021

88-НС/01.03.2021

83-НС/01.03.2021

90-НС/01.03.2021

85-НС/01.03.2021

87-НС/01.03.2021

92-НС/01.03.2021

89-НС/01.03.2021

94-НС/01.03.2021

96-НС/01.03.2021

91-НС/01.03.2021

98-НС/01.03.2021

93-НС/01.03.2021

95-НС/01.03.2021

97-НС/01.03.2021

100-НС/01.03.2021

99-НС/01.03.2021

101-НС/01.03.2021

103-НС/01.03.2021

102-НС/01.03.2021

104-НС/02.03.2021

105-НС/02.03.2021

106-НС/02.03.2021

107-НС/02.03.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 315-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на Разписка № 17043073, поради предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр (Приложение № 84-НС) на протокол на СИК № 171200005, с Житница, община Калояново при приемане на резултати от произведените избори за народни представители в Седемнадесети изборен район – Пловдивски на 04 април 2021 г.

 • № 314-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на Разписка № 17037010 поради техническа грешка при въвеждане на данните от ИП при приемане на резултати от произведените избори за народни представители в Седемнадесети изборен район – Пловдивски на 04 април 2021 г.

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100013 – гр. Асеновград, община Асеновград, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения