06.04.2021

ДАННИ при обработени 100.00% СИК протоколи

04.04.2021

СПРАВКА за избирателната активност в област Пловдив за избори на 04.04.2021г. към 17:00 часа

 

Община Бр.секции Бр. избиратели Бр.гл. 17.00 ч %
АСЕНОВГРАД 110 58 220 22921 39.37%
БРЕЗОВО 20 5 235 2280 43.55%
КАЛОЯНОВО 20 9 290 3590 38.64%
КАРЛОВО 80 44 446 17463 39.29%
КРИЧИМ 10 7 118 2219 31.17%
КУКЛЕН 14 6 253 2551 40.80%
ЛЪКИ 11 2 347 1029 43.84%
МАРИЦА 40 25 728 9454 36.75%
ПЕРУЩИЦА 7 4 107 1574 38.32%
ПЪРВОМАЙ 40 22 659 8396 37.05%
РАКОВСКИ 32 22 490 6321 28.11%
РОДОПИ 56 28 211 10498 37.21%
САДОВО 20 12 114 3966 32.74%
СОПОТ 12 8 861 3543 39.98%
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17 724 6413 36.18%
СЪЕДИНЕНИЕ 19 8 044 3260 40.53%
ХИСАРЯ 25 10 384 4340 41.80%
Общо за областта 542 293 231 109 818 37.45%
04.04.2021

СПРАВКА за избирателната активност в област Пловдив за избори на 04.04.2021г. към 12:30 часа

 

Община Бр.секции Бр. избиратели Бр.гл.12.30 ч %
АСЕНОВГРАД 110 58 220 10431 17.92%
БРЕЗОВО 20 5 235 1209 23.09%
КАЛОЯНОВО 20 9 290 1596 17.18%
КАРЛОВО 80 44 446 7963 17.92%
КРИЧИМ 10 7 118 1061 14.91%
КУКЛЕН 14 6 253 1289 20.61%
ЛЪКИ 11 2 347 535 22.80%
МАРИЦА 40 25 728 4098 15.93%
ПЕРУЩИЦА 7 4 107 703 17.12%
ПЪРВОМАЙ 40 22 659 3902 17.22%
РАКОВСКИ 31 22 490 2739 12.18%
РОДОПИ 56 28 211 4487 15.91%
САДОВО 20 12 114 1808 14.92%
СОПОТ 12 8 861 1653 18.65%
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17 724 2892 16.32%
СЪЕДИНЕНИЕ 19 8 044 1665 20.70%
ХИСАРЯ 25 10 384 2242 21.59%
Общо за областта 541 293 231 50273 17.14%
04.04.2021

СПРАВКА за избирателната активност в област Пловдив за избори на 04.04.2021г. към 10:00 часа

 

Община Бр.секции Бр. избиратели Бр. гл-10.00 ч. %
АСЕНОВГРАД 110 58 220 3877 6.66%
БРЕЗОВО 20 5 235 510 9.74%
КАЛОЯНОВО 20 9 290 629 6.77%
КАРЛОВО 80 44 446 3271 7.36%
КРИЧИМ 10 7 118 376 5.28%
КУКЛЕН 14 6 253 508 8.12%
ЛЪКИ 11 2 347 223 9.50%
МАРИЦА 40 25 728 1664 6.47%
ПЕРУЩИЦА 7 4 107 273 6.65%
ПЪРВОМАЙ 40 22 659 1676 7.40%
РАКОВСКИ 31 22 490 1100 4.89%
РОДОПИ 56 28 211 1647 5.84%
САДОВО 20 12 114 763 6.30%
СОПОТ 12 8 861 798 9.01%
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17 724 1160 6.54%
СЪЕДИНЕНИЕ 19 8 044 740 9.20%
ХИСАРЯ 25 10 384 1104 10.63%
Общо за областта 541 293 231 20319 6.93%
04.04.2021

СПИСЪК на членове на СИК 04.04.2021

СПИСЪК на членове на СИК в РИК 17 към 04.04.2021 вкл.:

 

31.03.2021

Съобщение за избирателите

 

 

ВАЖНО!!! За избирателите

Машинно гласуване

 

Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция

Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19

 

27.03.2021

Съобщение за промяна на адрес

От 26 март 2021г. до 7 април 2021г. включително адресът на РИК 17 - Пловдивски се променя.

Новият адрес е: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 6.

Контакти:

23.03.2021

Съобщение

ВАЖНО!!! Дати и линкове за онлайн обучение на СИК за машинно гласуване:

За срещата на 01.04. в 18:00 ч.: 

Microsoft Teams meeting

За да се присъедините към обучението, моля натиснете следният линк от Вашият компютър, или мобилно устройство:

Click here to join the meeting

 

За срещата на 02.04. в 18:00 ч.:           

Microsoft Teams meeting

За да се присъедините към обучението, моля натиснете следният линк от Вашият компютър, или мобилно устройство:

Click here to join the meeting

 

ВАЖНО!!! Обучение на СИК в Районна избирателна комисия (17) - Пловдив Област

 

Указания за работа с машини за гласуване на СИК

 

 

ВАЖНО!!!  Пълен запис от обучение на СИК на територията на РИК17 - Пловдивски проведено на 28.03.2021г. 10:00ч.

 

Обучителни материали за членове на Секционни Избирателни Комисии

 

18.03.2021

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В РИК 17

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. са приети с РЕШЕНИЕ № 2087-НС/ 17.02.2021 г на ЦИК. 

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 03.04.2021 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. 

Към заявлението на партията и коалицията, задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021г. са приети Решение № 2149/01.03.2021г на ЦИК (https://www.cik.bg/bg/decisions/2149/2021-03-01). Предложението за упълномощени представители се представят и в електронна форма съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 2149/01.03.2021г

18.03.2021

ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН ПЛОВДИВСКИ,  уведомява избирателите: 

Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски информира, че Избирателите, чийто срок на валидност на личните документи за самоличност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г. имат право да гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс. РЕШЕНИЕ № 2122-НС София, 23 февруари 2021 г.

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН ПЛОВДИВСКИ,  уведомява избирателите:

Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 20 март 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). Информация как да подадете заявлението потърсете от съответната общинска администрация. На много места това е възможно чрез електронна поща, факс и др.

 

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Заявленията  (Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/2 март 2021 г.)  се подават от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г., включително.

Заявлението може да бъде подадено от:

 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаещи да гласуват и имат постоянен адрес на територията на съответната община.
 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които имат настоящ адрес на територията на съответната община и са подали предварително заявление Приложение №12-НС  и са вписани в избирателният списък за гласуване по този настоящ адрес (приложение 12-НС се подава до 20.03.21 пред съответната общинска администрация)

 

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

За избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021г., могат да подадат заявление (Приложение № 14-НС от изборните книжа) в срок до 20.03.2021г. до съответния район на община Пловдив по постоянния им адрес или по настоящ, в случай, че са направили искане за гласуване по настоящ адрес.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК, и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

10.03.2021

Съобщение за замени на членове на СИК

ВАЖНО: Подаване на данни за замени в членовете на СИК се извършват с приложения файл.

 

23.02.2021

Съобщение до партиите и коалициите

До партиите и коалициите, които ще регистрират кандидатски листи

Освен Предложение по чл. 255, ал. 1 ИК (Приложение № 65-НС от изборните книжа), партията/коалицията, която предлага кандидатска листа за регистрация, препоръчително е да попълни и таблица в Excel формат, като подредбата и имената на кандидатите в нея трябва да съответстват на тези, които са посочена в Приложение № 65-НС от изборните книжа.

Пълният набор от документи и срокът за  регистрация на кандидатските листи  е съгласно Решение № 17-НС / 15.02.2021 година на РИК 17.

 

20.02.2021

Съобщение относно членовете на СИК

Във връзка с писмо с изх.№ НС-15-24/18.02.2021г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия седемнадесети изборен район - Пловдивски уведомява всички заинтересувани лица, в случай на настъпили промени в съставите на секционните избирателни комисии, при подаване на предложение на замяна ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да има информация дали новоназначения член желае да се ваксинира срещу  COVID-19.

19.02.2021

Съобщение за КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕДА И СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 04 АПРИЛ 2021Г.

Приемането на документите за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив, зала 300А. Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на 02.03.2021 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден) и се извършва по реда на Решение № 1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК и Решение № 17-НС/15.02.2021 г. на РИК. Районната избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

19.02.2021

Съобщение за общините

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл.

17.02.2021

Съобщение относно регистрация на инициативните комитети

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЛОВДИВСКИ

Приемането на документите за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив, зала 300А. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 22 февруари 2021 г. и се извършва по реда на Решение №1995-НС/08.02.2021г. на ЦИК и Решение № 16-НС/15.02.2021 г. на РИК. Районната избирателна комисия - Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

12.02.2021

Съобщение за назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 315-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на Разписка № 17043073, поради предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр (Приложение № 84-НС) на протокол на СИК № 171200005, с Житница, община Калояново при приемане на резултати от произведените избори за народни представители в Седемнадесети изборен район – Пловдивски на 04 април 2021 г.

 • № 314-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на Разписка № 17037010 поради техническа грешка при въвеждане на данните от ИП при приемане на резултати от произведените избори за народни представители в Седемнадесети изборен район – Пловдивски на 04 април 2021 г.

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100013 – гр. Асеновград, община Асеновград, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения