Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 150-НС
Пловдив Област, 21.09.2022

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на представители на партии и коалиции при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 124 – 126 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 І. Общи положения

 1. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да имат свои упълномощени представители.
 2. Общият брой на представителите на всяка партия и коалиция не може да надвишава: броя на избирателните секции в съответния изборен район;
 3. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В избирателната секция в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет. От една и съща партия или коалиция в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

ІІ. Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители

 1. Упълномощен представител на партия или коалиция може да бъде български гражданин с избирателни права.
 2. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.
 3. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лица и се подпечатват с печата на партията (на коалицията – ако има такъв). Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.
 4. Всяка партия или коалиция изготвя списък на своите представители – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.
 5. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17.00 часа на 1 октомври 2022 г.
 6. След извършване на проверка по т. 4, 18 и 19 РИК, приема решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на РИК при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 7. Партиите или коалициите могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК, допълнителен втори и следващ списък на своите упълномощени представители при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда на т. 7 и 8.
 8. До изборния ден всяка партия и коалиция може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия или коалиция или от упълномощени от него/тях лица. В РИК, се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. РИК, незабавно извършва промените в публичния списък на представителите по т. 9. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

ІІІ. Права и задължения на представителите

 1. Представителите на партиите и коалициите имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

б) да присъстват при въвеждането в районната избирателна комисия на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при приемане и проверка на протоколите на СИК и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

в) да получат срещу подпис копие от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция, включително протокола с данните от машинното гласуване, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район. Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 80-НС от изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии.

На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия или коалиция;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 1. В изборния ден представителите на партиите и коалициите са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

ІV. Легитимация и отличителни знаци

 1. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия/те съответната партия или коалиция или упълномощено от него/тях лице.
 2. Представителите на партии и коалиции са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 1205-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, или откажат да се легитимират с пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.
 3. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред РИК, които се произнасят незабавно.

V. Общи разпоредби

 1. Представителите на партиите и коалициите не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
 2. Едно лице може да бъде упълномощен представител само на една партия или коалиция.
 3. Представител на партия или коалиция не може да участва в изборите като кандидат за народен представител, наблюдател, застъпник на друга партия, или коалиция, член на избирателна комисия, анкетьор или да участва в изборите в друго подобно качество.
 4. Представителите на партии и коалиции запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.
 5. На лицата в качеството им на представители на партии и коалиции не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:58 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения