Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 1-ПВР/НС
Пловдив Област, 27.09.2021

ОТНОСНО: Реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 70, чл.71 и чл.72, ал.1, т.1, ал.2 и чл.73 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. Районната избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете и. При отсъствие на председателя, заседанията на РИК се свикват от определен от него заместник-председател.
 2. Членовете на Районната избирателна комисия се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията.
 3. Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.
 4. Районната избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й.
 5. Районната избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда предвиден в Изборния кодекс. В този случай в мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК.
 6. Решенията на Районната избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на районната избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на Административен съд, град Пловдив. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.
 7. При отмяна на решение за отхвърляне Районната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й.
 8. Гласуването е явно и поименно. Гласува се със „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
 9. За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 10. Членовете на Районната избирателна комисия подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.
 11. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районната избирателна комисия се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата на комисията.
 12. Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 13. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 14. Заседанията на Районната избирателна комисия се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.
 15. Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на адрес: www.rik17.cik.bg, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
 16. Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.
 17. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на таблото и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.
 18. Срокът за оспорване на решенията на Районната избирателна комисия, започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

     Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Кристиан Димитров Гьошев

* Публикувано на 27.09.2021 в 19:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения