Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 153- ПВР/НС
Пловдив Област, 09.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е постъпило Заявление с вх. №2 от 08.11.2021 г. в 14:40 ч. (Приложение № 54-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за Народно събрание  на 14 ноември 2021 г., подписано от Юксел Руфат Расим, в качеството си на упълномощен представител на  ПП „Движение за права и свободи“ за регистриране на застъпници на кандидатската листа на „ДПС“.

Към заявлението са приложени следните документи: списък с имената и ЕГН на 376 броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатите от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че предложените лица не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия/коалиция и нямат друго качество в изборите, насрочени за 14 ноември 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия,

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА 370 броя застъпници на кандидатската листа ПП „Движение за права и свободи“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Тугай Иляз Ходжа

**********

2

Айше Алиева Реджепова

**********

3

Минчо Ангелов Палазов

**********

4

Халил Ердуван Сюлейман

**********

5

Айхан Ахмед Рамадан

**********

6

Исмаил Яшар Халил

**********

7

Шабан Мурад Мюмюн

**********

8

Мелят Ибрахим Алимолла

**********

9

Ташкадън Рахим Узунова

**********

10

Нихад Васви Мюмюн

**********

11

Алпер Юсеин Мюмюн

**********

12

Фатих Яшаров Карахалилов

**********

13

Гюлджан Шефкет Парафит

**********

14

Расим Рафет Ахмед

**********

15

Живка Савова Тодорова

**********

16

Ербай Реджепов Смаилов

**********

17

Бирджан Ерджан Алимолла

**********

18

Севгин Шабанов Коджабекир

**********

19

Фахретин Сафет Фейзи

**********

20

Кяние Рамадан Ибрямова

**********

21

Дженгиз Сунай Кадир

**********

22

Сабри Али Шабан

**********

23

Джемил Рамадан Рамадан

**********

24

Сафед Мехмед Фейзи

**********

25

Хасан Метин Юсеин

**********

26

Берна Исмаил Байрям

**********

27

Дургадън Севгин Мустафа

**********

28

Халит Дурмушали Шюкри

**********

29

Бейтула Джемил Аптиш

**********

30

Галина Недкова Стефанова

**********

31

Дуран Шефкет Халибрям

**********

32

Тахир Мюмюнов Рамаданов

**********

33

Шабан Алефтар Хазим

**********

34

Керим Себахадин Яшар

**********

35

Димитър Иванов Георгиев

**********

36

Гюлхан Керимов Мусов

**********

37

Сали Мехмед Емин

**********

38

Фикри Шефкет Мюмюн

**********

39

Айтен Кадирова Мехмедкьова

**********

40

Нурджан Росенова Зеленова

**********

41

Ерай Джеляхтин Али

**********

42

Онур Фетхи Мурад

**********

43

Мюмюн Аферов Мехмедов

**********

44

Гюнджан Гювенч Хасан

**********

45

Дурмуш Бекир Билял

**********

46

Нурай Ахмед Ходжа

**********

47

Сеид Мюмюнали Сеид

**********

48

Екрем Реджеб Расим

**********

49

Метин Адем Адем

**********

50

Василка Атанасова Георгиева

**********

51

Денис Себахтин Мустафа

**********

52

Айджан Тунджай Мехмед

**********

53

Неврие Фикрет Вели

**********

54

Невелина Христова Уручева

**********

55

Мехмед Рюстем Рамадан

**********

56

Асие Джемилова Алимолла

**********

57

Пънар Тунджайова Абтулова

**********

58

Фиген Гюнай Мехмед

**********

59

Джанер Иляз Яхачауш

**********

60

Нефизе Фикри Кърмаджъ

**********

61

Емел Али Имам

**********

62

Гюлтен Мехмед Халилова

**********

63

Лютви Дорсун Кюлджи

**********

64

Мехмет Фахриев Наимов

**********

65

Радослав Райчев Даутов

**********

66

Четин Мюмюн Адем

**********

67

Рамис Емин Читили

**********

68

Билял Шефкет Карагарен

**********

69

Шакир Сафет Кюлджю

**********

70

Реджеп Местанов Местанов

**********

71

Съдика Рамадан Рюстем

**********

72

Юсеин Самиров Ахмедов

**********

73

Илия Ангелов Борисов

**********

74

Мюмюн Мюмюн Али

**********

75

Гюнай Реджеб Ахмед

**********

76

Шазие Мюмюнова Халилова

**********

77

Филиз Фикрет Саръ

**********

78

Феим Ферад Ферад

**********

79

Найме Реджеп Алимолла

**********

80

Ахмед Рамаданов Салимов

**********

81

Сали Ибрам Таир

**********

82

Хасия Айнур Юсеин

**********

83

Ариф Хашим Мустафа

**********

84

Берхан Тахирова Сюлейманова

**********

85

Ваджип Ерджеб Хасан

**********

86

Мериян Расим Кършева

**********

87

Фикрет Мехмед Юсеин

**********

88

Димка Димитрова Атанасова

**********

89

Бисерка Младенова Русева

**********

90

Талят Рафет Топал

**********

91

Бирсен Зехни Руфад

**********

92

Ерол Ерол Байрям

**********

93

Гюнай Рюстем Мехмед

**********

94

Ерджан Сабри Бояджъ

**********

95

Юсуф Рамаданов Байрямов

**********

96

Орхан Сабахатдинов Мехмедов

**********

97

Расим Хикметов Исмаилов

**********

98

Ферди Емел Кадир

**********

99

Мюмюн Шефкет Юсеин

**********

100

Айсер Жемил Акиф

**********

101

Юсеин Мустанов Манчев

**********

102

Ружди Мюмюн Карасмаил

**********

103

Мустафа Ибрям Черкез

**********

104

Али  Бекир  Кючук

**********

105

Ариф Асан Гаваз

**********

106

Асан Ариф Гаваз

**********

107

Ремзи Юмер Ахмед

**********

108

Хюсеин Мехмед Емин

**********

109

Хасан Рамадан Кехайя

**********

110

Гюлейхан Адилова Мехмедова-Камбер

**********

111

Валентин Недялков Топалов

**********

112

Дженгис Бекир Хаджи

**********

113

Вели Мустафа Вели

**********

114

Асан Мехмед Реджеп

**********

115

Мехмед Шериф Дирменджи

**********

116

Ахмед Мехмедов Мурадов

**********

117

Кязим Алиев Кьосев

**********

118

Хасан Кадиров Забунов

**********

119

Фаик  Ахмед  Абди

**********

120

Мехмед  Ахмед Абди

**********

121

Асан Ибрямов Асанов

**********

122

Дуран Шабан Юмер

**********

123

Смаил Шабедин Тюркмен

**********

124

Ахмед Раифов Топачев

**********

125

Йозал Назми Камбер

**********

126

Али Ибрям Осман

**********

127

Ахмед Фейми Кенан

**********

128

Пакизе Фаик Абди

**********

129

Ерхан Нуриев Команлиев

**********

130

Младен Атанасов Младенов

**********

131

Ангел Сергеев Райков

**********

132

Асен Юлианов Сребров

**********

133

Хюсние Фикрет Мюмюн

**********

134

Хасан Хасан Хюсеин

**********

135

Мехмед Юсуфов Гаргаджиев

**********

136

Ахмед Мустафа Палаз

**********

137

Кемал Сюлейман Рашид

**********

138

Моско Асенов Пънгов

**********

139

Юсеин Ахмедов Караджов

**********

140

Али Якубов Асанов

**********

141

Изет Асанов Караахмедов

**********

142

Афиер Мамеров Юсеинов

**********

143

Ангел Асенов Янков

**********

144

Метин Асанов Чапанов

**********

145

Юсеин Асанов Чапанов

**********

146

Фердун Орхан Юсеин

**********

147

Ахмед Ерол Дормуш

**********

148

Атанас Стоянов Илиев

**********

149

Иван Асенов Александров

**********

150

Ерол Юсеин Дормуш

**********

151

Ремзи Ахмедов Таушанов

**********

152

Руксен Али Зебеков

**********

153

Юсеин Ахмед Юсеин

**********

154

Емил Методиев Пехливанов

**********

155

Нергюн Али Яса

**********

156

Моню Димитров Димитров

**********

157

Ибрям Мехмедов Мехмедов

**********

158

Сали Яшар Муса

**********

159

Къймет Акъ Акиф

**********

160

Васил Асенов Колев

**********

161

Акиф Хакъ Каратабан

**********

162

Исмаил Сали Яшаров

**********

163

Севдалин Ивайлов Михайлов

**********

164

Орхан Мусов Мусов

**********

165

Фикрие Рашид Кьорова

**********

166

Ангел Романов Ангелов

**********

167

Веселин Асенов Ангелов

**********

168

Рустем Хасан Мурад

**********

169

Расми Османов Асанов

**********

170

Асан Мустафа Махмуд

**********

171

Бахри Расми Дерменджи

**********

172

Йордан Иванов Петров

**********

173

Лазар Димитров Лазаров

**********

174

Иван Асенов Илиев

**********

175

Здравко Банев Щерев

**********

176

Христо Василев Ташев

**********

177

Христо Ангелов Георгиев

**********

178

Асен Бориславов Костадинов

**********

179

Стефан Петков Чакъров

**********

180

Иван Митков Иванов

**********

181

Христо Атанасов Христов

**********

182

Божидар Стефанов Димитров

**********

183

Асен Петков Чакъров

**********

184

Идрис Мустафа Хаджибекир

**********

185

Нериман Али Ахмед

**********

186

Себайтин Рамадан Садула

**********

187

Ася  Жечева Велкова

**********

188

Донка  Радева Костова

**********

189

Кирил Мирчев Кирилов

**********

190

Атанас Иванов Василев

**********

191

Стефан Добрев

**********

192

Галя Янкова Грозева

**********

193

Никола Василев Костадинов

**********

194

Ради Георгиев Иванов

**********

195

Фатме Сефкитинова Абед

**********

196

Мехмед Али Мехмед

**********

197

Ерай Енверов Мюслюмов

**********

198

Раим Реджеб Раим

**********

199

Бахтияр Рамадан Ахмед

**********

200

Райме Емин Кадир

**********

201

Янко Георгиев Данаилов

**********

202

Велко Вангелов Ташев

**********

203

Наделина Велкова Ташева

**********

204

Гергана Веселинова Сталева

**********

205

Пенка Петрова Павлова

**********

206

Милен Тенчев Младенов

**********

207

Демир Василев Демирев

**********

208

Митко Георгиев Данаилов

**********

209

Асен Младенов Василев

**********

210

Асен Благоев Василев

**********

211

Иван Кирилов Граменов

**********

212

Валентин Благоев Йорданов

**********

213

Ангел Огнянов Добрев

**********

214

Калинка Янкова Харизанова

**********

215

Зарко Митев Димитров

**********

216

Мерлин Назми Емин

**********

217

Селвер Байрям Исмаил

**********

218

Гюлтен Акиф Али

**********

219

Янка Христова Златева

**********

220

Моарем Мехмед Мехмед

**********

221

Хасан Ахмед Али

**********

222

Ганчо Маринов Ганчев

**********

223

Камен Андреев Георгиев

**********

224

Алекси Георгиев Георгиев

**********

225

Марин Ангелов Илиев

**********

226

Николай Рангелов Стоянов

**********

227

Димитър Димитров Димитров

**********

228

Донка Стоянова Йорданова

**********

229

Надка Михайлова Запрянова

**********

230

Божидар Георгиев Христямов

**********

231

Янко Асенов Димов

**********

232

Али Смаил Барбов

**********

233

Ахмед Рами Мустафов

**********

234

Ахмед Адемов Ислямов

**********

235

Шабан Мехмедов Милязимов

**********

236

Янко Александров Шопов

**********

237

Ремзи Музаферов Келешев

**********

238

Метин Мемет Хъдър

**********

239

Адем Ахмедов Алишев

**********

240

Стефан Илиев Рангелов

**********

241

Ганчо Найденов Марчев

**********

242

Асен Милков Ламбов

**********

243

Милко Андреев Ковачев

**********

244

Асен Илиев Христев

**********

245

Цанко Славчев Марков

**********

246

Емил Илиев Атанасов

**********

247

Слави Георгиев Марчев

**********

248

Цветка Асенова Ламбова

**********

249

Рангел Милков Ламбов

**********

250

Васка Асенова Ламбова

**********

251

Христо Ангелов Ламбов

**********

252

Валери Албенов Божков

**********

253

Милко Живков Давидов

**********

254

Кънчо Славчев Ламбов

**********

255

Исмет Джемил Фейзи

**********

256

Атанас Хариев Маринов

**********

257

Емил Стоянов Христов

**********

258

Бейжан Аптържиев Рамаданов

**********

259

Кемал Байрям Али

**********

260

Людмила Стефанова Ангелова

**********

261

Сунай Фаиков Алиев

**********

262

Тайфур Неази Таир

**********

263

Рукие Билял Таир

**********

264

Реджеб Неази Таир

**********

265

Карделен Айнурова Таир

**********

266

Неази Азис Таир

**********

267

Гюлдание Салиф Таир

**********

268

Айнур Наимов Расимов

**********

269

Дуран Ферад Мурад

**********

270

Никола Тодоров Динев

**********

271

Запрянка Василева Лазарова

**********

272

Иван Йорданов Танев

**********

273

Асен Илиев Георгиев

**********

274

Георги Илиев Георгиев

**********

275

Гюлджан Нуриева Алиева

**********

276

Сафие Мурадова Емурлова

**********

277

Гюлджан Шаибова Дурмушали

**********

278

Гюлбахар Талятова Руфад

**********

279

Назмие Реджеб Рамадан

**********

280

Бойко Димитров Мирчев

**********

281

Йорданка Иванова Иванова

**********

282

Гергана Шанкова Атанасова

**********

283

Семиха Мустафа Мехмед

**********

284

Манчо Георгиев Лазин

**********

285

Асен Трифонов Георгиев

**********

286

Николай Атанасов Александров

**********

287

Ангел Борисов Божков

**********

288

Рангел Кочев Асенов

**********

289

Салчо Сашев Чакъров

**********

290

Асен Рангелов Борисов

**********

291

Семра Юмерова Карамахмудова

**********

292

Шенол Юсуфов Баджаклиев

**********

293

Тунайарслан Якуб Салим

**********

294

Исмаил Адем Халил

**********

295

Танер Шабанов Шабанов

**********

296

Февзи Мюмюн Кадир

**********

297

Абибе Ферадова Янъкова

**********

298

Фикри Мустанов Рамаданов

**********

299

Смаил Асанов Мюмюнов

**********

300

Юсеин Османов Сарачев

**********

301

Гюлчен Мустафова Екимова

**********

302

Джемле Мустафова Балъкчиева

**********

303

Юсеин Асанов Мастрафчиев

**********

304

Джамал Исмаилов Чаушев

**********

305

Кемал Юсеинов Еминов

**********

306

Юсуф Смаилов Абдиев

**********

307

Кольо Димитров Джамбазов

**********

308

Николай Ангелов Михайлов

**********

309

Илия Атанасов Ангелов

**********

310

Али Вели Алач

**********

311

Чоно Ангелов Илиев

**********

312

Николай Рангелов Рангелов

**********

313

Велко Асенов Юлианов

**********

314

Пламен Иванов Ангелов

**********

315

Янко Иванов Христев

**********

316

Зоя Илинова Ангелова

**********

317

Рангел Митков Огнянов

**********

318

Александър Йорданов Димитров

**********

319

Илия Колев Йорданов

**********

320

Христо Цветанов Митов

**********

321

Севда Атанасова Рангелова

**********

322

Асен Рангелов Рангелов

**********

323

Златка Герганова Югова

**********

324

Раим Ахмед Раим

**********

325

Стефан Митков Щерев

**********

326

Самуил Асенов Маринов

**********

327

Александър Атанасов Стоянов

**********

328

Стоян Тенчев Обрейков

**********

329

Божидар Асенов Георгиев

**********

330

Сашо Велков Илиев

**********

331

Михаил Стефанов Младенов

**********

332

Василка Найденова Ганева

**********

333

Емил Лилянов Цигуларов

**********

334

Илия Николов Аспарухов

**********

335

Виждан Стоянова Величкова

**********

336

Асен Николов Ангелов

**********

337

Златко Ангелов Митков

**********

338

Рита Асенова Халачева

**********

339

Атанаска Янкова Иванова

**********

340

Асен Иванов Мишев

**********

341

Янко Ефтимов Иванов

**********

342

Емил Ефтимов Иванов

**********

343

Красимир Асенов Асенов

**********

344

Радослава Юлиянова Благова

**********

345

Юрдан Стоилов Атанасов

**********

346

Асен Сашев Денев

**********

347

Васил Колев Колев

**********

348

Петя Неделева Данчовска

**********

349

Пламен Иванов Мутафчийски

**********

350

Анка Димитрова Георгиева

**********

351

Симеон Ненков Джорев

**********

352

Василка Трайкова Георгиева

**********

353

Петър Минчев Попов

**********

354

Тодор Анков Богданов

**********

355

Богдан Тодоров Каракитуков

**********

356

Йовка Котова Топозлийска

**********

357

Станка Видолова Дечева

**********

358

Иванка Христова Радева

**********

359

Илиян Николаев Симеонов

**********

360

Николай Илиев Симеонов

**********

361

Видол Красимиров Данчовски

**********

362

Тота Иванова Радева

**********

363

Христо Николов Георгиев

**********

364

Мериам Емилова Кикьова

**********

365

Валентин Костадинов Китен

**********

366

Петра Георгиева Видолова

**********

367

Иван Петков Мутафчийски

**********

368

Радка Петкова Шалска

**********

369

Димитър Митков Асенов

**********

370

Мартин Стоянов Попов

**********

 

2.Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

3.Публикува списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

 1. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката извършената в ЦИК/РИК регистрация на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за първия избор запазва действието си. Между двата избора може да бъдат регистрирани и нови застъпници.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 09.11.2021 в 16:45 часа

Свързани решения:

185-ПВР/НС/13.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения