Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на КП „ИЗПРАВИ СЕ, БГ! НИЕ ИДВАМЕ” при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е представен Списък с упълномощени представители, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписан от Гергана Чобанова, в качеството си на пълномощник на Мая Манолова-представляваща КП „ИЗПРАВИ СЕ, БГ! НИЕ ИДВАМЕ” с искане за приемане и публикуване на Списъка на упълномощените представители. Списъкът е заведен с вх. № 594/12.11.2021 г. във Входящата поща на  Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Към хартиения носител на списъка е представен и такъв на технически носител в електронен вариант с имената, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да  представляват КП „ИЗПРАВИ СЕ, БГ! НИЕ ИДВАМЕ” в изборния ден на 14.11. 2021 година. Номерацията на упълномощените представители в електронния носител е съобразно последователността в хартиения носител.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че от така предложените 508 лица, 504 (петстотин и четири) отговарят на законовите изисквания и могат да бъдат вписани като упълномощени представители, тъй като те не са вписани  за представители на кандидатската листа на друга партия, коалиция или инициативен комитет и нямат друго качество в изборите, насрочени за 14 ноември 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат приети и вписани като упълномощени представители.

По отношение на 4 (две) предложени лица: Мариана Данчева  и Илия Тодоров Недялка Атанасова Иванова и Цветелина Иванова Нанева се установи, че те вече имат друго качество в изборите, насрочени за 14 ноември и не могат да бъдат вписани като упълномощени представители и спрямо тях Районната избирателна комисия 17 Пловдив област следва да постанови отказ за приемане и публикуване.

 С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 832-ПВР-НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ПРИЕМА списък с упълномощени представители -504 броя представители на КП „ИЗПРАВИ СЕ, БГ! НИЕ ИДВАМЕ”
 2. ПУБЛИКУВА списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

Аделина Сашева Данчева

**********

17001 / 10.11.2021 г.

Станимир Мирославов Комендарев

**********

17002 / 10.11.2021 г.

Таня Стефанова Комендарева

**********

17003 / 10.11.2021 г.

Величка Йорданова Котетарова

**********

17004 / 10.11.2021 г.

Маргарита Филипова Николова

**********

17005 / 10.11.2021 г.

Тихомир Цветков Чукалов

**********

17006 / 10.11.2021 г.

Венета Симеонова Тютюнджиева

**********

17007 / 10.11.2021 г.

Светла Димитрова Живкова

**********

17008 / 10.11.2021 г.

Атина Светославова Халваджиева

**********

17009 / 10.11.2021 г.

Веселин Христов Василев

**********

17010 / 10.11.2021 г.

Йордан Сашев Василев

**********

17011 / 10.11.2021 г.

Красимир Асенов Назъров

**********

17012 / 10.11.2021 г.

Диана Емилова Гърбева

**********

17013 / 10.11.2021 г.

Красимир Митков Сираков

**********

17014 / 10.11.2021 г.

Алина Страхилова Мутафчиева

**********

17015 / 10.11.2021 г.

Венцислав Сергеев Странджалиев

**********

17016 / 10.11.2021 г.

Росица Младенова Топалова

**********

17017 / 10.11.2021 г.

Захарина Иванова Радушева

**********

17018 / 10.11.2021 г.

Стоила Иванова Николова

**********

17509 / 10.11.2021 г.

Йорданка Иванова Раичкова-Гърмидолова

**********

17020 / 10.11.2021 г.

Петър Данчев Димитров

**********

17021 / 10.11.2021 г.

Димитър Иванов Бедров

**********

17022 / 10.11.2021 г.

Боян Желязков Карастоянов

**********

17023 / 10.11.2021 г.

Павлина Живкова Гърбева

**********

17024 / 10.11.2021 г.

Росица Асенова Бошнакова

**********

17025 / 10.11.2021 г.

Надежда Емилова Соколова-Илиева

**********

17026 / 10.11.2021 г.

Захарина Вескова Сиракова

**********

17027 / 10.11.2021 г.

Фанка Банкова Йорданова

**********

17028 / 10.11.2021 г.

Силвия Георгиева Йорданова

**********

17029 / 10.11.2021 г.

Георги Атанасов Йорданов

**********

17030 / 10.11.2021 г.

Иван Петков Горанчев

**********

17031 / 10.11.2021 г.

Мария Генчева Стаменова

**********

17032 / 10.11.2021 г.

Гена Рачева Николова

**********

17033 / 10.11.2021 г.

Вълю Костадинов Вълев

**********

17034 / 10.11.2021 г.

Валентина Георгиева Колева

**********

17035 / 10.11.2021 г.

Боянка Асенова Чонова

**********

17036 / 10.11.2021 г.

Цонка Иванова Христева

**********

17037 / 10.11.2021 г.

Кристиян Цветанов Моллов

**********

17038 / 10.11.2021 г.

Стоян Градев Казийски

**********

17039 / 10.11.2021 г.

Иван Тодоров Патев

**********

17040 / 10.11.2021 г.

Ангел Ангелов Кировски

**********

17041 / 10.11.2021 г.

Станимир Стайков Стоянов

**********

17042 / 10.11.2021 г.

Паун Семков Паунов

**********

17043 / 10.11.2021 г.

Иванка Николова Карафизова

**********

17044 / 10.11.2021 г.

Недялка Николова Ралева

**********

17045 / 10.11.2021 г.

Иванка Генова Йорданова

**********

17046 / 10.11.2021 г.

Дидка Мариева Илиева

**********

17047 / 10.11.2021 г.

Христо Димитров Асенов

**********

17048 / 10.11.2021 г.

Цветана Колева Дешлиева

**********

17049 / 10.11.2021 г.

Деляна Стойчева Тасева

**********

17050 / 10.11.2021 г.

Снежана Цветкова Цветкова

**********

17051 / 10.11.2021 г.

Севдана Ангелова Кибритова

**********

17052 / 10.11.2021 г.

Александър Иванов Ангелов

**********

17053 / 10.11.2021 г.

Дора Еленчова Нонова

**********

17054 / 10.11.2021 г.

Мария Стоянова Комитова

**********

17055 / 10.11.2021 г.

Иван Дончев Дончев

**********

17056 / 10.11.2021 г.

Марина Василева Оджакова

**********

17057 / 10.11.2021 г.

Стоилка Неделчева Тафрова

**********

17058 / 10.11.2021 г.

Мина Запрянова Тотева

**********

17059 / 10.11.2021 г.

Яна Запрянова Тотева

**********

17060 / 10.11.2021 г.

Илия Михайлов Илиев

**********

17061 / 10.11.2021 г.

Пламен Ненчев Ненчев

**********

17062 / 10.11.2021 г.

Петя Павлова Дадришка

**********

17063 / 10.11.2021 г.

Иван Павлов Дадришки

**********

17064 / 10.11.2021 г.

Иванка Петрова Дадришка

**********

17065 / 10.11.2021 г.

Мария Петрова Дадришка

**********

17066 / 10.11.2021 г.

Мая Вячеславова Коваленко

**********

17067 / 10.11.2021 г.

Таня Маринова Петрова

**********

17068 / 10.11.2021 г.

Мита Кузманова Йорданова

**********

17069 / 10.11.2021 г.

Пенка Николова Копринкова

**********

17070 / 10.11.2021 г.

Благомира Деанова Белева

**********

17071 / 10.11.2021 г.

Невелина Вълкова Барутчийска

**********

17072 / 10.11.2021 г.

Радостина Атанасова Цветкова

**********

17073 / 10.11.2021 г.

Гергана Рангелова Тонова

**********

17074 / 10.11.2021 г.

Николай Костадинов Стоичков

**********

17075 / 10.11.2021 г.

Атанас Руменов Боздев

**********

17076 / 10.11.2021 г.

Никола Костадинов Бистрашки

**********

17077 / 10.11.2021 г.

Виолета Тодорова Тошева

**********

17078 / 10.11.2021 г.

Магдалина Иванова Петрова

**********

17079 / 10.11.2021 г.

Вероника Иванова Петрова

**********

17080 / 10.11.2021 г.

Ивайло Божидаров Димитров

**********

17081 / 10.11.2021 г.

Стоянка Николаева Колева

**********

17082 / 10.11.2021 г.

Бонка Иванова Коченова

**********

17083 / 10.11.2021 г.

Иванка Желязкова Иванова

**********

17084 / 10.11.2021 г.

Сюзан Юсеинова Иванова

**********

17085 / 10.11.2021 г.

Русен Иванов Иванов

**********

17086 / 10.11.2021 г.

Яна Василева Иванова

**********

17087 / 10.11.2021 г.

Запрян Иванов Запрянов

**********

17088 / 10.11.2021 г.

Начо Георгиев Начев

**********

17089 / 10.11.2021 г.

Запрянка Иванова Иванова

**********

17090 / 10.11.2021 г.

Екатерина Василева Колева

**********

17091 / 10.11.2021 г.

Тодор Иванов Рангелов

**********

17092 / 10.11.2021 г.

Дианка Тодорова Златанова

**********

17093 / 10.11.2021 г.

Мария Александрова Динова

**********

17094 / 10.11.2021 г.

МариоМарианов Иванов

**********

17095 / 10.11.2021 г.

Теодора Видкова Найденова

**********

17096 / 10.11.2021 г.

Наталия Атанасова Юрукова

**********

17097 / 10.11.2021 г.

Диана Иванова Рангелова

**********

17098 / 10.11.2021 г.

Красимир Георгиев Стоименов

**********

17099 / 10.11.2021 г.

Христиана Стоянова Машкунска

**********

17100 / 10.11.2021 г.

Костадинка Миланова Стоименова

**********

17101 / 10.11.2021 г.

Мария Запрянова Мулева

**********

17102 / 10.11.2021 г.

Нина Василева Бинева

**********

17103 / 10.11.2021 г.

Петя Вълкова Данчева

**********

17104 / 10.11.2021 г.

Мария Йорданова Налбантова

**********

17105 / 10.11.2021 г.

Васил Георгиев Кичуков

**********

17106 / 10.11.2021 г.

Иван Тодоров Тодоров

**********

17107 / 10.11.2021 г.

Емилия Томова Грозева

**********

17108 / 10.11.2021 г.

Бонка Аргирова Ангелова

**********

17109 / 10.11.2021 г.

Георги Руменов Георгиев

**********

17110 / 10.11.2021 г.

Илиана Георгиева Георгиева

**********

17111 / 10.11.2021 г.

Даниела Веселинова Илчева

**********

17112 / 10.11.2021 г.

Ели Сотирова Динчева

**********

17113 / 10.11.2021 г.

Емануел Александров Динчев

**********

17114 / 10.11.2021 г.

Александър Василев Динчев

**********

17115 / 10.11.2021 г.

Стоянка Ангелова Динчева

**********

17116 / 10.11.2021 г.

Елица Борисова Димитрова

**********

17117 / 10.11.2021 г.

Ваня Николова Коева

**********

17118 / 10.11.2021 г.

Наско Христов Атанасов

**********

17119 / 10.11.2021 г.

Галя Михайлова Димитрова

**********

17120 / 10.11.2021 г.

Янко Кирилов Кирев

**********

17121 / 10.11.2021 г.

Наталия Янкова Кирева

**********

17122 / 10.11.2021 г.

Гергана Ангелова Кирева

**********

17123 / 10.11.2021 г.

Добринка Ангелова Илиева

**********

17124 / 10.11.2021 г.

Костадин Георгиев  Дерменджиев

**********

17125 / 10.11.2021 г.

Татяна Христова Калоянова

**********

17126 / 10.11.2021 г.

Янка Петрова Качулева

**********

17127 / 10.11.2021 г.

Живко Ламбов Атанасов

**********

17128 / 10.11.2021 г.

Михаил Илиев Илиев

**********

17129 / 10.11.2021 г.

Илия Атанасов Илиев

**********

17130 / 10.11.2021 г.

Светла Петкова Илиева

**********

17131 / 10.11.2021 г.

Хризантема Георгиева Пекова

**********

17132 / 10.11.2021 г.

Христина Ангелова Калоянова

**********

17133 / 10.11.2021 г.

Иван Димитров Апостолов

**********

17134 / 10.11.2021 г.

Яна Викторова Петрова

**********

17135 / 10.11.2021 г.

Елена Боянова Илиева

**********

17136 / 10.11.2021 г.

Веска Николова Николова

**********

17137 / 10.11.2021 г.

Йотко Сотиров Илиев

**********

17138 / 10.11.2021 г.

Димитър Илиев Колев

**********

17139 / 10.11.2021 г.

Стоянка Димитрова Николова

**********

17140 / 10.11.2021 г.

Кадрие Салихова Пелтекова

**********

17141 / 10.11.2021 г.

Галина Боянова Гуркова

**********

17142 / 10.11.2021 г.

Мирослав Здравков Пелтеков

**********

17143 / 10.11.2021 г.

Димитър Найденов Тодоров

**********

17144 / 10.11.2021 г.

Александър Запрянов Запрянов

**********

17145 / 10.11.2021 г.

Вейби Ахмедов Пелтеков

**********

17146 / 10.11.2021 г.

Найден Айзенов Найденов

**********

17147 / 10.11.2021 г.

Найден Димитров Тодоров

**********

17148 / 10.11.2021 г.

Найден Димитров Илиев

**********

17149 / 10.11.2021 г.

Керана Йорданова Димитрова

**********

17150 / 10.11.2021 г.

Красимир Иванов Стоянов

**********

17151 / 10.11.2021 г.

Руслана Христева Петкова

**********

17152 / 10.11.2021 г.

Мария Трендафилова Петкова

**********

17153 / 10.11.2021 г.

Красимир Петков Петков

**********

17154 / 10.11.2021 г.

Васил Димитров Аръчков

**********

17155 / 10.11.2021 г.

Сийка Георгиева Костадинова

**********

17156 / 10.11.2021 г.

Костадин Иванов Костадинов

**********

17157 / 10.11.2021 г.

Минка Костадинова Димитрова

**********

17158 / 10.11.2021 г.

Иван Маринов Фетов

**********

17159 / 10.11.2021 г.

Радослава Райчева Димитрова

**********

17160 / 10.11.2021 г.

Милен Иванов Фетов

**********

17161 / 10.11.2021 г.

Мария Райчева Димитрова

**********

17162 / 10.11.2021 г.

Кунчо Николаев Николов

**********

17163 / 10.11.2021 г.

Маргарита Василева Москова

**********

17164 / 10.11.2021 г.

Васил Атанасов Джорапов

**********

17165 / 10.11.2021 г.

Руско Ляшев Димитров

**********

17166 / 10.11.2021 г.

Митра Илиева Ангелова

**********

17167 / 10.11.2021 г.

Христина Иванова Ангелова

**********

17168 / 10.11.2021 г.

Иван Христов Ангелов

**********

17169 / 10.11.2021 г.

Минка Атанасова Нанева

**********

17170 / 10.11.2021 г.

Христинка Николова Петкова

**********

17171 / 10.11.2021 г.

Росица Христова Граматикова

**********

17172 / 10.11.2021 г.

Атанас Димитров Василев

**********

17173 / 10.11.2021 г.

Мирослав Димитров Василев

**********

17174 / 10.11.2021 г.

Ваня Василева Ангелова

**********

17175 / 10.11.2021 г.

Илия Иванов Ангелов

**********

17176 / 10.11.2021 г.

Катя Кузманова Карасавова

**********

17177 / 10.11.2021 г.

Маноел Ивайлов Карасавов

**********

17178 / 10.11.2021 г.

Ивайло Манолов Карасавов

**********

17179 / 10.11.2021 г.

Захарина Манолова Лисова

**********

17180 / 10.11.2021 г.

Кузман Йорданов Бакалов

**********

17181 / 10.11.2021 г.

Здравка Кузманова Илчева

**********

17182 / 10.11.2021 г.

Филип Благоев Илчев

**********

17183 / 10.11.2021 г.

Елка Кузманова Божкова

**********

17184 / 10.11.2021 г.

Недялко Иванов Божков

**********

17185 / 10.11.2021 г.

Иван Недялков Божков

**********

17186 / 10.11.2021 г.

Златка Владимирова Пашалиева

**********

17187 / 10.11.2021 г.

Милена Петкова Петкова

**********

17188 / 10.11.2021 г.

Ангел Йорданов Диновски

**********

17189 / 10.11.2021 г.

Евгения Дойчинова Диновска

**********

17190 / 10.11.2021 г.

Петко Диянов Петков

**********

17191 / 10.11.2021 г.

Цветомира Николаева Петкова

**********

17192 / 10.11.2021 г.

Гина Костадинова Кръстева

**********

17193 / 10.11.2021 г.

Гергана Костадинова Алексиева

**********

17194 / 10.11.2021 г.

Мария Нейчева Димитрова

**********

17195 / 10.11.2021 г.

Димитър Кръстев Радев

**********

17196 / 10.11.2021 г.

Димитрина Бончева Гълъбова

**********

17197 / 10.11.2021 г.

Васил Георгиев Димитров

**********

17198 / 10.11.2021 г.

Симеон Владимиров Гълъбов

**********

17199 / 10.11.2021 г.

Александър Веселинов Атанасов

**********

17200 / 10.11.2021 г.

Албена Миткова Тодорова

**********

17201 / 10.11.2021 г.

Софка Петрова Чукова

**********

17202 / 10.11.2021 г.

Борислав Владимиров Гълъбов

**********

17203 / 10.11.2021 г.

Мария Георгиева Димитрова

**********

17204 / 10.11.2021 г.

Трифон Стефанов Трифонов

**********

17205 / 10.11.2021 г.

Нели Миткова Иванова

**********

17206 / 10.11.2021 г.

Венцеслав Борисов Тянев

**********

17207 / 10.11.2021 г.

Атанаска Борисова Тянева

**********

17208 / 10.11.2021 г.

Радка Илиева Костадинова

**********

17209 / 10.11.2021 г.

Иванка Генчева трифонова

**********

17210 / 10.11.2021 г.

Гергана Трифонова Трифонова

**********

17211 / 10.11.2021 г.

Милена Иванова Григорова

**********

17212 / 10.11.2021 г.

Росица Георгиева Григорова

**********

17213 / 10.11.2021 г.

Фахрие Абдула Чаръкчъ

**********

17214 / 10.11.2021 г.

Мюмюн Ибрахим Хаджиали

**********

17215 / 10.11.2021 г.

Юмюгюл Мюмюн Алимолла

**********

17216 / 10.11.2021 г.

Еда Мустафа Мехмед

**********

17217 / 10.11.2021 г.

Ибрахим Сабахтин Моллаюмер

**********

17218 / 10.11.2021 г.

Мерием Рамадан Мехмед

**********

17219 / 10.11.2021 г.

Айсел Емин Алимолла

**********

17220 / 10.11.2021 г.

Иляз Исметов Мехмедов

**********

17221 / 10.11.2021 г.

Анета Ташева Стамболова

**********

17222 / 10.11.2021 г.

Матео Асев Димитров

**********

17223 / 10.11.2021 г.

Александър Димитров Димитров

**********

17224 / 10.11.2021 г.

Емилия Анелинова Димитрова

**********

17225 / 10.11.2021 г.

Белгин Метин Мехмедова

**********

17226 / 10.11.2021 г.

Хасан Исметов Мехмедов

**********

17227 / 10.11.2021 г.

Аделина Севдинова Илиева

**********

17228 / 10.11.2021 г.

Баатин Ибрям Моллаюмер

**********

17229 / 10.11.2021 г.

Расим Бейсим Шабан

**********

17230 / 10.11.2021 г.

Мергюл Руфат Османова

**********

17231 / 10.11.2021 г.

Рамадан Шабанов Османов

**********

17232 / 10.11.2021 г.

Шабан Рамаданов Османов

**********

17233 / 10.11.2021 г.

Фикрет Рамаданов Мунджалов

**********

17234 / 10.11.2021 г.

Севинч Мюмюнали Мунджалова

**********

17235 / 10.11.2021 г.

Ниязи Дурсун Яхя

**********

17236 / 10.11.2021 г.

Севим Мехмедали Яхя

**********

17237 / 10.11.2021 г.

Фатме Сабри Мустафа

**********

17238 / 10.11.2021 г.

Имигюл Шаинова Тенева

**********

17239 / 10.11.2021 г.

Ресмие Дурсун Яхя

**********

17240 / 10.11.2021 г.

Феим Айдън Ходжа

**********

17241 / 10.11.2021 г.

Мурат Нуриев Мюмюнов

**********

17242 / 10.11.2021 г.

Байрям Иляз Али

**********

17243 / 10.11.2021 г.

Гьокхан Еюп Садък

**********

17244 / 10.11.2021 г.

Нелфер Аптилязим Юсуф

**********

17245 / 10.11.2021 г.

Сефирие Орбай Садък

**********

17246 / 10.11.2021 г.

Севжан Руфат Рамадан

**********

17247 / 10.11.2021 г.

Фахри Ферият Чаръкчъ

**********

17248 / 10.11.2021 г.

ДЕРЯ ЮСЕИН МЕХМЕДОВА

**********

17249 / 10.11.2021 г.

Ерай Алейтин Моллаюмер

**********

17250 / 10.11.2021 г.

Сабрие Фахри Чаръкчъ

**********

17251 / 10.11.2021 г.

Реджеб Рюстем Карагарен

**********

17252 / 10.11.2021 г.

Фахри Байрамали Чаръкчъ

**********

17253 / 10.11.2021 г.

Исмет Махмуд Али

**********

17254 / 10.11.2021 г.

Вели Алиев Мустафов

**********

17255 / 10.11.2021 г.

Ахмед Хасанов Хаджиалиев

**********

17256 / 10.11.2021 г.

Сунай Наим Муса

**********

17257 / 10.11.2021 г.

Махмуд Исмет Али

**********

17258 / 10.11.2021 г.

Дилек Илиязова Хаджиалиева

**********

17259 / 10.11.2021 г.

Есра Сабри Неджип

**********

17260 / 10.11.2021 г.

Йълдъз Ахмедова Сакалиева

**********

17261 / 10.11.2021 г.

Гюлбеас Кемал Вели

**********

17262 / 10.11.2021 г.

Неврие Рамаданова Реджепова

**********

17263 / 10.11.2021 г.

Илияз Ахмедов Хаджиалиев

**********

17264 / 10.11.2021 г.

Кадрие Хакиева Мусова

**********

17265 / 10.11.2021 г.

Первин Исмет Хаджиалиева

**********

17266 / 10.11.2021 г.

Мейлин Ерханова Реджепова

**********

17267 / 10.11.2021 г.

Левент Мехмедов Коркмас

**********

17268 / 10.11.2021 г.

Нурджан Мюмюнова Коркмас

**********

17269 / 10.11.2021 г.

Валентина Колева Петрова

**********

17270 / 10.11.2021 г.

Манол Иванов Димирев

**********

17271 / 10.11.2021 г.

Янко Николаев Матев

**********

17272 / 10.11.2021 г.

Райна Иванова Костова

**********

17273 / 10.11.2021 г.

Никола Марчев Марчев

**********

17274 / 10.11.2021 г.

Ивелина Николаева Матева

**********

17275 / 10.11.2021 г.

Иван Златков Иванов

**********

17277 / 10.11.2021 г.

Георги Милев Барев

**********

17278 / 10.11.2021 г.

Христинка Атанасова Барева

**********

17279 / 10.11.2021 г.

Марияна Ангелова Иванова

**********

17280 / 10.11.2021 г.

Георги Йорданов Ангелов

**********

17281 / 10.11.2021 г.

Лина Ангелова Маркова

**********

17282 / 10.11.2021 г.

Йордан Иванов Змияров

**********

17283 / 10.11.2021 г.

Виолета Янкова Змиярова

**********

17284 / 10.11.2021 г.

Атанас Георгиев Барев

**********

17285 / 10.11.2021 г.

Емил Георгиев Барев

**********

17286 / 10.11.2021 г.

Димитър Румен Досев

**********

17287 / 10.11.2021 г.

Петра Йорданова Колева

**********

17288 / 10.11.2021 г.

Деяна Манолова Матева

**********

17289 / 10.11.2021 г.

Николай Янков Матев

**********

17290 / 10.11.2021 г.

Желязко Петров Спасов

**********

17291 / 10.11.2021 г.

Йорданка Петрова Атанасова

**********

17292 / 10.11.2021 г.

Иванка Манолова Стефанова

**********

17293 / 10.11.2021 г.

Искра Иванова Матева

**********

17294 / 10.11.2021 г.

Златина Тодорова Ганева

**********

17295 / 10.11.2021 г.

Наталия Стоянова Стефанова

**********

17296 / 10.11.2021 г.

Борис Георгиев Петков

**********

17297 / 10.11.2021 г.

Александър Владимиров Шекеров

**********

17298 / 10.11.2021 г.

Игнат Йорданов Вълчинов

**********

17299 / 10.11.2021 г.

Дафина Атанасова Ватова

**********

17300 / 10.11.2021 г.

Мария Георгиева делова

**********

17301 / 10.11.2021 г.

Стояна Кирилова Павлова

**********

17302 / 10.11.2021 г.

Бонка Семкова Монева

**********

17303 / 10.11.2021 г.

Гинка Стоилова Илиева

**********

17304 / 10.11.2021 г.

Асен илиев Асенов

**********

17305 / 10.11.2021 г.

Георги Славов Сандов

**********

17306 / 10.11.2021 г.

Тодор Георгиев Димитров

**********

17307 / 10.11.2021 г.

Божидар Андреев Маринов

**********

17308 / 10.11.2021 г.

Борис Янков Янков

**********

17309 / 10.11.2021 г.

Екатерина Миленова Балинова

**********

17310 / 10.11.2021 г.

Христо Стоянов Анев

**********

17311 / 10.11.2021 г.

Славка Атанасова Станева

**********

17312 / 10.11.2021 г.

Маринела Иванова Здравкова

**********

17313 / 10.11.2021 г.

Тихомира Димитрова Петелева

**********

17314 / 10.11.2021 г.

Христо Дамянов Арабаджов

**********

17315 / 10.11.2021 г.

Стоянка Георгиева Чипева

**********

17316 / 10.11.2021 г.

Катя Донкова Арабаджова

**********

17317 / 10.11.2021 г.

Стойко Колев Стойков

**********

17318 / 10.11.2021 г.

Пенка Митева Воденичарова

**********

17319 / 10.11.2021 г.

Петра Петкова Миндалска

**********

17321 / 10.11.2021 г.

Янка Атанасова Венкова

**********

17322 / 10.11.2021 г.

Атанас Петков Атанасов

**********

17323 / 10.11.2021 г.

Васил Бориславов Йорданов

**********

17324 / 10.11.2021 г.

Катя Славова Дюлгерска

**********

17325 / 10.11.2021 г.

Татяна Андреева Петрова

**********

17326 / 10.11.2021 г.

Грую Иванов Груев

**********

17327 / 10.11.2021 г.

Мариян Христов Христонов

**********

17328 / 10.11.2021 г.

Мариян Танев Василев

**********

17329 / 10.11.2021 г.

Александър Пенков Александров

**********

17330 / 10.11.2021 г.

Румен Благоев Благоев

**********

17331 / 10.11.2021 г.

Таня Иванова Арабаджова

**********

17332 / 10.11.2021 г.

Даяна Христова Арабаджова

**********

17333 / 10.11.2021 г.

Екрем Асанов Дюлгеров

**********

17334 / 10.11.2021 г.

Ахмед Мехмедов Кисов

**********

17335 / 10.11.2021 г.

Ерол Неждетов Афъзалиев

**********

17336 / 10.11.2021 г.

Мехмед Асанов Афъзов

**********

17337 / 10.11.2021 г.

Тоня Илианова Иванчева

**********

17338 / 10.11.2021 г.

Айсу Исмаил Джалванова

**********

17339 / 10.11.2021 г.

Божидара Тодорова Кузева

**********

17340 / 10.11.2021 г.

Тодор Костадинов Бакърджиев

**********

17341 / 10.11.2021 г.

Гинка Костадинова Илчовска

**********

17342 / 10.11.2021 г.

Сузана Ружди Юрук

**********

17343 / 10.11.2021 г.

Илия Петров Бойчев

**********

17344 / 10.11.2021 г.

Йордан Ангелов Христозов

**********

17345 / 10.11.2021 г.

Недялка Митева Запрянова

**********

17346 / 10.11.2021 г.

Таня Георгиева Карараева

**********

17347 / 10.11.2021 г.

Славена Славова Бойчева

**********

17348 / 10.11.2021 г.

Йордан Ангелов Ангелов

**********

17349 / 10.11.2021 г.

Тинка Димитрова Георгиева

**********

17350 / 10.11.2021 г.

Спас Момчилов Георгиев

**********

17351 / 10.11.2021 г.

Янка Илимонова Стрункова

**********

17352 / 10.11.2021 г.

Иван Димитров Димитров

**********

17353 / 10.11.2021 г.

Добромира Петрова Джонкова

**********

17354 / 10.11.2021 г.

Кръстю Костадинов Петров

**********

17355 / 10.11.2021 г.

Диана Георгиева Петкова

**********

17356 / 10.11.2021 г.

Ангел Петров Моралиев

**********

17357 / 10.11.2021 г.

Пламен Благоев Петров

**********

17358 / 10.11.2021 г.

Костадин Благоев Петров

**********

17359 / 10.11.2021 г.

Мария Петкова Георгиева

**********

17360 / 10.11.2021 г.

Гергана Христова Петкова

**********

17361 / 10.11.2021 г.

Таня Минчева Дженева

**********

17362 / 10.11.2021 г.

Мария Христова Иванова

**********

17363 / 10.11.2021 г.

Недялка Василева Маринова

**********

17364 / 10.11.2021 г.

Николина Милчева Иванова

**********

17365 / 10.11.2021 г.

Николай Делчев Жеков

**********

17366 / 10.11.2021 г.

Димитринка Василева Жекова

**********

17367 / 10.11.2021 г.

Хилми Мохамедов Бейски

**********

17368 / 10.11.2021 г.

Мария Георгиева Драгоева

**********

17369 / 10.11.2021 г.

Иванка Рафаелова Романова

**********

17370 / 10.11.2021 г.

Дафинка Костадинова Койчева

**********

17371 / 10.11.2021 г.

Величка георгиева Ламбрева

**********

17372 / 10.11.2021 г.

Недка Михайлова Митева

**********

17373 / 10.11.2021 г.

Ерджан Феим Байрам

**********

17374 / 10.11.2021 г.

Ани Николова Татарева

**********

17375 / 10.11.2021 г.

Мария Иванова Паунова

**********

17376 / 10.11.2021 г.

Илия Георгиев Георгиев

**********

17377 / 10.11.2021 г.

Соня Боянова Ангелова

**********

17378 / 10.11.2021 г.

ЦВЕТКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА

**********

17379 / 10.11.2021 г.

ИЛИЯН АТАНАСОВ МАДЖИРОВ

**********

17380 / 10.11.2021 г.

Невин Рамаданова Пишкинова

**********

17381 / 10.11.2021 г.

Рангел Иванов Анчев

**********

17383 / 10.11.2021 г.

Иван Асенов Малинов

**********

17384 / 10.11.2021 г.

Иванка Рангелова Станчева

**********

17385 / 10.11.2021 г.

Красимира Димитрова Тракова

**********

17386 / 10.11.2021 г.

Александра Георгиева Тодорчева

**********

17387 / 10.11.2021 г.

Костадин Харалампиев Тошков

**********

17388 / 10.11.2021 г.

Запрян Минков Бончев

**********

17389 / 10.11.2021 г.

Тодор Иванов Гроицов

**********

17390 / 10.11.2021 г.

Венелин Георгиев Тодорчев

**********

17391 / 10.11.2021 г.

Анелия Енчева Енева

**********

17392 / 10.11.2021 г.

Иван Рангелов Мрянов

**********

17393 / 10.11.2021 г.

Моника Иванова Симеонова

**********

17394 / 10.11.2021 г.

Даниела Тодорова Милушева

**********

17395 / 10.11.2021 г.

КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СИМОНОВА

**********

17396 / 10.11.2021 г.

ВАНЯ МИХАЙЛОВА ПОПОВА

**********

17397 / 10.11.2021 г.

Румяна Милкова Айлова

**********

17398 / 10.11.2021 г.

Младен Георгиев Чепишев

**********

17399 / 10.11.2021 г.

Георги Петров Замярски

**********

17400 / 10.11.2021 г.

Иван Йовков Кочев

**********

17401 / 10.11.2021 г.

Менка Венкова Ненкова

**********

17402 / 10.11.2021 г.

Бинка Йозова Лекова

**********

17403 / 10.11.2021 г.

Елена Николова Друмчийска

**********

17404 / 10.11.2021 г.

Венета Минчева Габерова

**********

17405 / 10.11.2021 г.

Богомила Дончева Даскалова

**********

17406 / 10.11.2021 г.

Елена Янкова Павлова

**********

17407 / 10.11.2021 г.

Олга Иванова Павлова

**********

17408 / 10.11.2021 г.

Юлия Тотева Гълева

**********

17409 / 10.11.2021 г.

Петя Димитрова Пеева

**********

17410 / 10.11.2021 г.

Пейо Цонков Пеев

**********

17411 / 10.11.2021 г.

Николай Стефанов Петров

**********

17412 / 10.11.2021 г.

Мария Любенова Сотирова

**********

17413 / 10.11.2021 г.

Борислав Иванов Нанчев

**********

17414 / 10.11.2021 г.

Тодорка  Николова Гишина

**********

17415 / 10.11.2021 г.

Кръстю Методиев Гарджев

**********

17416 / 10.11.2021 г.

Десислава Генова Стоичкова

**********

17417 / 10.11.2021 г.

Наталия Иванова Шахънова

**********

17418 / 10.11.2021 г.

Николета Николова Трахнова

**********

17419 / 10.11.2021 г.

Иван Енев Зайков

**********

17420 / 10.11.2021 г.

Кръстанка Георгиева Кацарска

**********

17421 / 10.11.2021 г.

Димитър Николов Трахнов

**********

17422 / 10.11.2021 г.

Даниел Димитров Клинков

**********

17423 / 10.11.2021 г.

Атанас Рангелов  Сарийски

**********

17424 / 10.11.2021 г.

Гинка  Петкова  Попова

**********

17425 / 10.11.2021 г.

Симеон Димитров Търпанлийски

**********

17426 / 10.11.2021 г.

Елена Борисова Ликова

**********

17427 / 10.11.2021 г.

Малин Иванов Ходжев

**********

17428 / 10.11.2021 г.

Илия Георгиев Шиндов

**********

17429 / 10.11.2021 г.

Николинка Петрова Пенелова

**********

17430 / 10.11.2021 г.

Николинка Кръстева Найденова

**********

17431 / 10.11.2021 г.

Ели Андреева Андреева

**********

17432 / 10.11.2021 г.

Величка Методиева Митева

**********

17433 / 10.11.2021 г.

Росица Димитрова Минчева

**********

17434 / 10.11.2021 г.

Добри Костадинов Краешки

**********

17435 / 10.11.2021 г.

Зорница Георгиева Гарджева

**********

17436 / 10.11.2021 г.

Антоанета Георгиева Василева

**********

17437 / 10.11.2021 г.

Никола Иванов Зяпков

**********

17438 / 10.11.2021 г.

Радко Запрянов Найденов

**********

17439 / 10.11.2021 г.

Тодор Неделев Тодоров

**********

17440 / 10.11.2021 г.

Илия Стоянов Неделев

**********

17441 / 10.11.2021 г.

Стелян Стоянов Неделев

**********

17442 / 10.11.2021 г.

Стоянка Илиева Маринова

**********

17443 / 10.11.2021 г.

Ружка Асенова Маринова

**********

17444 / 10.11.2021 г.

Нонка Запрянова Боева

**********

17445 / 10.11.2021 г.

Иванка Василева Вълкова

**********

17446 / 10.11.2021 г.

Стоил Йорданов Джуров

**********

17447 / 10.11.2021 г.

Мария Стоянова Балинова

**********

17448 / 10.11.2021 г.

Мария Стоянова Димова

**********

17449 / 10.11.2021 г.

Мария Тодорова Рогачева

**********

17450 / 10.11.2021 г.

Веселина Станчева Маринова

**********

17451 / 10.11.2021 г.

Елка Емилова Кацарева

**********

17452 / 10.11.2021 г.

Нина Димитрова Григорова

**********

17453 / 10.11.2021 г.

Николай Стефанов Карафизов

**********

17454 / 10.11.2021 г.

Стефка Петрова Димова

**********

17455 / 10.11.2021 г.

Георги Иванов Митов

**********

17456 / 10.11.2021 г.

Лиляна Климентова Храненикова

**********

17457 / 10.11.2021 г.

Иванка Венкова Иванчева

**********

17458 / 10.11.2021 г.

Нончо Николаев Ангелов

**********

17459 / 10.11.2021 г.

Иванела Иванова Йотовска

**********

17460 / 10.11.2021 г.

Георги Иванов Пулев

**********

17461 / 10.11.2021 г.

Тодор Неделев Вълчев

**********

17462 / 10.11.2021 г.

Недялка Иванова Вълчева

**********

17463 / 10.11.2021 г.

Марийка Маринова Дончева

**********

17464 / 10.11.2021 г.

Галя Вълкова Тикварова

**********

17465 / 10.11.2021 г.

Величка Георгиева Тикварова

**********

17466 / 10.11.2021 г.

Нейка Пенчева Мачева

**********

17467 / 10.11.2021 г.

Бистра Цвяткова Стоянова

**********

17468 / 10.11.2021 г.

Богдан Маринов Шаранов

**********

17469 / 10.11.2021 г.

Виолета Минкова Колева

**********

17470 / 10.11.2021 г.

Стоянка Георгиева Шаранова

**********

17471 / 10.11.2021 г.

Петър Иванов Петриев

**********

17472 / 10.11.2021 г.

Вили Иванова Пехливанска

**********

17473 / 10.11.2021 г.

Николина Ангелова Маташева

**********

17474 / 10.11.2021 г.

Марийка Иванова Георгиева

**********

17475 / 10.11.2021 г.

Георги Рангелов Лотаров

**********

17476 / 10.11.2021 г.

Марин Стоянов Стоянов

**********

17477 / 10.11.2021 г.

Даниела Костадинова Стоянова

**********

17478 / 10.11.2021 г.

Цанка Огнянова Асенова

**********

17479 / 10.11.2021 г.

Анна Иванова Маринова

**********

17480 / 10.11.2021 г.

Дарина Тодорова Тодорова

**********

17481 / 10.11.2021 г.

Димитър Костов Димитров

**********

17482 / 10.11.2021 г.

Цветан Стоянов Димитров

**********

17483 / 10.11.2021 г.

Марин Петров Димитров

**********

17484 / 10.11.2021 г.

Марияна Асенова Димитрова

**********

17485 / 10.11.2021 г.

Христо Костов Христов

**********

17486 / 10.11.2021 г.

Антон Стоянов Иванов

**********

17487 / 10.11.2021 г.

Лазар Георгиев Петров

**********

17488 / 10.11.2021 г.

Тодор Огнянов Иванов

**********

17490 / 10.11.2021 г.

Йордан Огнянов Иванов

**********

17491 / 10.11.2021 г.

Елена Ангелова Петкова

**********

17492 / 10.11.2021 г.

Кръстю Николов Ковачев

**********

17493 / 10.11.2021 г.

Петранка Георгиева Мандагас

**********

17494 / 10.11.2021 г.

Петя Гаврилова Митева

**********

17495 / 10.11.2021 г.

Рангел Георгиев Прангаджийски

**********

17496 / 10.11.2021 г.

Мария Стоянова Танчева

**********

17497 / 10.11.2021 г.

Димитър Тодоров Генов

**********

17498 / 10.11.2021 г.

Здравка Петкова Вълева

**********

17499 / 10.11.2021 г.

Надка Иванова Овчарова

**********

17500 / 10.11.2021 г.

Тодор Веселинов Младенов

**********

17501 / 10.11.2021 г.

Тони Георгиева Радева

**********

17502 / 10.11.2021 г.

Диана Димитрова Калоферова

**********

17503 / 10.11.2021 г.

Росица Михайлова Божилова

**********

17504 / 10.11.2021 г.

Радко Георгиев Радев

**********

17505 / 10.11.2021 г.

Димитър Спасов Николов

**********

17506 / 10.11.2021 г.

Александра Георгиева Личкова

**********

17507 / 10.11.2021 г.

Костадин Иванов Черешаров

**********

17508 / 10.11.2021 г.

 

 

3.Упълномощените представители НЕ МОГАТ да бъдат придружители на избиратели, които имат увредено зрение или са със затруднения в придвижването, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването

4.ОТКАЗВА да приеме и да публикува 4 (четирима) упълномощени представители както следва:

Недялка Атанасова Иванова

**********

17276 / 10.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 172300032

Цветелина Иванова Нанева

**********

17320 / 10.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 170100006

Мариана Тодорова Гьошева

**********

17382 / 10.11.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 174000007

Илия Огнянов Тодоров 

**********

17489 / 10.11.2021 г.

Лицето е регистрирано за представител от ГЕРБ-СДС

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено  пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 17:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения