Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 238-ПВР/НС
Пловдив Област, 14.11.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски с вх. № 16/14.11.2021г. от Георги Благоев Поптолев

На 14.11.2021 г. в 15:52  ч. на електронната поща на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпила жалба с вх. № 16/14.11.2021 год. от Георги Благоев Поптолев, в качеството му на упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент и вицепрезидент Румен Радев и Илияна Йотова, в която се излагат твърдения за извършени нарушения в СИК с № 163700018, находяща се в с. Красново, община Хисаря. В жалбата се твърди, че в изборното помещение не присъствали всички от членовете на комисията, а само четирима от тях, като отсъствал и председателят на комисията. Освен това се твърди, че член на СИК извъшрва агитация по домовете на свои близки и приятели. Навежда се, че друг член на СИК се държи грубо и арогантно с избирателите и не оказва съдействие при затруднения с гласуването, което довеждало до отказали се да гласуват хора.

            Към сигнала не са приложени доказателства.

            Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски намира, че в жалбата се сочи за нарушение, извършено в СИК с № 173700018, а не 163700018, доколкото последната не съответства на комисия, намираща се на територията на избирателния район.

            За установяване на фактическата обстановка, член на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски проведе телфонен разговор с председателя и членове на СИК, при което се устванови, че в комисията присъстват всички членове, а когато някой от тях отсъства за кратко, комисията работи при спазване изискванията за кворум, предвидени в Изборния кодекс. Извън това се заявява, че не се извършва агитация от който и да е от членовете на СИК, като последните изпълняват предвидените в закона и Методическите указания на ЦИК задължения и оказват необходимото съдействие на избирателите, когато се затрудняват при гласуването с устройството за машинно гласуване.

            При така изложеното, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски намира, че в жалбата не се съдържат данни и доказателства да извършени нарушения на изборното законодателство. Следва да се укаже на членовете на СИК с. Красново, община Хисаря, да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс, като имат предвид, че при установяване на нарушение, извършено от съответно длъжностно лице, същото ще понесе административно – наказателна отговорност.

         Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски 

 

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № 16/14.11.2021 год. от Георги Благоев Поптолев.

УКАЗВА на членовете на СИК № 173700018,  с. Красново, общ. Хисаря стриктно да спазват разпоредбите на Изборния кодекс, като в противен случай ще понесат административно – наказателна отговорност.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 14.11.2021 в 16:41 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения