Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 255-ПВР/НС
Пловдив Област, 19.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за участие в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., издигнати от Инициативен комитет.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област с вх. № 747/ 18.11.2021 година е представен Списък с упълномощени представители, за участие в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., подписано от Стоян Иванов Камовски , в качеството си на пълномощник на Цветеслава Иванова Гълъбова-представляваща Инициативния комитет за издигане на  кандидат за президент Румен Георгиев Радев и кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова, чиято кандидатска листа е регистрирана с Решение № 711-ПВР/ 11.10. 2021 година на Централна избирателна комисия.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област с вх. № 785/ 19.11.2021 година е представен Списък с упълномощени представители, за участие в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., подписано от Венцислава Милчова Любенова, в качеството си на пълномощник на  Анна Леодинова Заркова-представляваща Инициативния комитет за издигане на  кандидат за президент Румен Георгиев Радев и кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова, чиято кандидатска листа е регистрирана с Решение № 711-ПВР/ 11.10. 2021 година на Централна избирателна комисия.

Към хартиения носител на списъка е представен и такъв на технически носител в електронен вариант с имената, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да  представляват Инициативния комитет, издигнал кандидата за президент Румен Георгиев Радев и кандидата за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборния ден на 14.11 2021 година, както и  в новия избор избор за президент и вицепрезидент. Номерацията на упълномощените представители в електронния носител е съобразно последователността в хартиения носител, като поредността на номерацията следва последният номер на вече вписани упълномощени представители.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че така посочените представители на Инициативния комитет нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 14 ноември 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат вписани като представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 832-ПВР-НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ПРИЕМА Списък с упълномощени представители -175 броя на Инициативен комитет, регистрирал кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова

 

 1. ПУБЛИКУВА Списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни както следва:

 

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН/ЛН на представителя
143

№ и дата на пълномощното

129

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ

**********

129 / 18.11.2021

130

ГЕОРГИ НЕНЧОВ САПУНАРОВ

**********

130 / 18.11.2021

131

ГИНКА ИВАНОВА ЗАЙКОВА

**********

131 / 18.11.2021

132

ИВАН ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ

**********

132 / 18.11.2021

133

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

**********

133 / 18.11.2021

134

НИКОЛА ЛЯШОВ СЛАВЧЕВ

**********

134 / 18.11.2021

135

АСЕН ИЛИЕВ АЛИЕВ

**********

135 / 18.11.2021

136

ШАНКО НИКОЛОВ АНДОНОВ

**********

136 / 18.11.2021

137

ИЛИЯ САЛИЕВ АЛИЕВ

**********

137 / 18.11.2021

138

МУДИН ЧАКЪР АЛИ

**********

138 / 18.11.2021

139

ДЖЕМАЛИ БАЙРЯМОВ БАЙРЯМОВ

**********

139 / 18.11.2021

140

РЕФАТ АХМЕД ТОСУН

**********

140 / 18.11.2021

141

АЛЕКСИ АЙДЪНОВ РАМАДАНОВ

**********

141 / 18.11.2021

142

ЖИВКА АСЕНОВА БИСЕРОВА

**********

142 / 18.11.2021

143

Трендафил Николов Трънков

**********

143 / 18.11.2021

144

Атанаска Христова Трънкова

**********

144 / 18.11.2021

145

Атанас Иванов Атанасов

**********

145 / 18.11.2021

146

Георги Трифонов Балабанов

**********

146 / 18.11.2021

147

Цончо Стоилов Лесев

**********

147 / 18.11.2021

148

Димитър Стоянов Спасов

**********

148 / 18.11.2021

149

Катя Иванова Модинкова

**********

149 / 18.11.2021

150

Никола Николов Личанов

**********

150 / 18.11.2021

151

Иво Атанасов Купанов

**********

151 / 18.11.2021

152

Георги Дончев Матев

**********

152 / 18.11.2021

153

Александър Венелинов Майсторов

**********

153 / 18.11.2021

154

Ели Георгиева Мъмърска

**********

154 / 18.11.2021

155

Елена Димитрова Кантарева

**********

155 / 18.11.2021

156

Илия Пенев Узунов

**********

156 / 18.11.2021

157

Иван Петров Пънтев

**********

157 / 18.11.2021

158

Йордан Асенов Димитров

**********

158 / 18.11.2021

159

Георги Иванов Караиванов

**********

159 / 18.11.2021

160

Костадин Димитров Карачанов

**********

160 / 18.11.2021

161

Иванка Георгиева Манева

**********

161 / 18.11.2021

162

Богомил Митков Петев

**********

162 / 18.11.2021

163

Мария Илиева Дачева

**********

163 / 18.11.2021

164

Гинка Костадинова Спасова

**********

164 / 18.11.2021

165

Нонка Петрова Атанасова

**********

165 / 18.11.2021

166

Даниел Ангелов Белчинов

**********

166 / 18.11.2021

167

Петър Минчев Калпошанов

**********

167 / 18.11.2021

168

Веселина Тодорова Фитнева

**********

168 / 18.11.2021

169

Калин Танев Калапанков

**********

169 / 18.11.2021

170

АНГЕЛ ХРИСТОСКОВ ГЕНЧЕВ

**********

170 / 18.11.2021

171

ГЕОРГИ КОСТОВ ШАКАДАНОВ

**********

171 / 18.11.2021

172

Георги  Русинов  Ковачев

**********

172 / 18.11.2021

173

Йорданка Георгиева Иванова

**********

173 / 18.11.2021

174

Стоилка  Атанасова  Добрева

**********

174 / 18.11.2021

175

Лъчизарка Илиева  Гатева

**********

175 / 18.11.2021

176

МАРИЯ ХРИСТЕВА АСЕНОВА

**********

176 / 18.11.2021

177

Галина  Веселинова  Илиева

**********

177 / 18.11.2021

178

Божидар  Николов  Игнев

**********

178 / 18.11.2021

179

Цветомир Димитров Червенков

**********

179 / 18.11.2021

180

Стоянка  Георгиева Ковачева

**********

180 / 18.11.2021

181

Игнат  Стоев  Георгиев

**********

181 / 18.11.2021

182

Серафим Бориславов Игнев

**********

182 / 18.11.2021

183

Габриела Илиева Тошева

**********

183 / 18.11.2021

184

Нина  Василева  Ламбрева

**********

184 / 18.11.2021

185

Надежда  Иванова  Георгиева

**********

185 / 18.11.2021

186

Стефан Трайков Петров

**********

186 / 18.11.2021

187

Спас  Кирилов  Спасов

**********

187 / 18.11.2021

188

Стоян  Маринов Стоев

**********

188 / 18.11.2021

189

Снежана Иванова Милушева

**********

189 / 18.11.2021

190

Мария  Иванова Бурова

**********

190 / 18.11.2021

191

Ангел  Димитров  Атанасов

**********

191 / 18.11.2021

192

Ангел Стефанов Пеев

**********

192 / 18.11.2021

193

Станимира Станиславова Димитрова

**********

193 / 18.11.2021

194

Иван Бориславов Еленов

**********

194 / 18.11.2021

195

Елена  Стоянова  Добрева

**********

195 / 18.11.2021

196

ПЕТЪР БОРИСОВ ГОСПОДАРСКИ

**********

196 / 18.11.2021

197

Недялка Николова Джинска

**********

197 / 18.11.2021

198

Куна Илиева Димова

**********

198 / 18.11.2021

199

Димитър Иванов Стефанов

**********

199 / 18.11.2021

200

Троян Ангелов Михайлов

**********

200 / 18.11.2021

201

Димитрийка Атанасова Кисьова

**********

201 / 18.11.2021

202

Стоян Димитров Ставрев

**********

202 / 18.11.2021

203

Симеон Иванов Вълев

**********

203 / 18.11.2021

204

Рангел Стефанов Матев

**********

204 / 18.11.2021

205

Стойко Ангелов Найденов

**********

205 / 18.11.2021

206

Илиана Павлинова Найденова

**********

206 / 18.11.2021

207

Стоян Георгиев Минчев

**********

207 / 18.11.2021

208

ДОБРИН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

**********

208 / 18.11.2021

209

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

**********

209 / 18.11.2021

210

ДЕЛЯН  ИВАНОВ  КАРАСЛАВОВ

**********

210 / 18.11.2021

211

РАДОСЛАВА  СПАСОВА  СТАВРЕВА

**********

211 / 18.11.2021

212

ТОСКО  АНГЕЛОВ  КАЛИНОВ

**********

212 / 18.11.2021

213

БОНКА ДИМОВА ХАДЖИГЕНОВА

**********

213 / 18.11.2021

214

АНГЕЛ КИРЧЕВ АНГЕЛОВ

**********

214 / 18.11.2021

215

НИКОЛАЙ  ШАНКОВ  БОНЕВ

**********

215 / 18.11.2021

216

НАЙДЮ ГЕОРГИЕВ БОРИЗАНОВ

**********

216 / 18.11.2021

217

Емил Цветанов Велчев

**********

217 / 18.11.2021

218

Симеона Василева Величкова

**********

218 / 18.11.2021

219

Мая Любенова Тодорчева

**********

219 / 18.11.2021

220

Рангел Стефанов Попов

**********

220 / 18.11.2021

221

Велин Ангелов Атанасов

**********

221 / 18.11.2021

222

Веска Димитрова Пунджева

**********

222 / 18.11.2021

223

Маргарита Ваньова Димитрова

**********

223 / 18.11.2021

224

Георги Младенов Младенов

**********

224 / 18.11.2021

225

Елена Иванова Бурбара

**********

225 / 18.11.2021

226

Иван Илиев Гивезин

**********

226 / 18.11.2021

227

Ангел Иванов Илиев

**********

227 / 18.11.2021

228

Атанаска Стоева Синапова

**********

228 / 18.11.2021

229

Ангелина Симеонова Лилковска

**********

229 / 18.11.2021

230

Никола Христев Топалов

**********

230 / 18.11.2021

231

Румен Данаилов Сипков

**********

231 / 18.11.2021

232

Васил Николов Карадимов

**********

232 / 18.11.2021

233

Спаска Владова Матрева

**********

233 / 18.11.2021

234

Лилия Атанасова Пехливанска

**********

234 / 18.11.2021

235

Албена Илиева Узунова

**********

235 / 18.11.2021

236

Ивайло Атанасов Игнатов

**********

236 / 18.11.2021

237

Ана Александрова Скерлетова

**********

237 / 18.11.2021

238

Красимира Костадинова Йовкова

**********

238 / 18.11.2021

239

ПЕТЯ СОТИРОВА КУЦЕВА

**********

239 / 18.11.2021

240

Юлиана Дионисова Трайкова

**********

240 / 18.11.2021

241

Росен Стоянов Папазов

**********

241 / 18.11.2021

242

Рангел Николов Стоилов

**********

242 / 18.11.2021

243

Цветелин Атанасов Пищялов

**********

243 / 18.11.2021

244

Божана Иванова Алатинова

**********

244 / 18.11.2021

245

Василка Иванова Иванова

**********

245 / 18.11.2021

246

Величка Колева Конева

**********

246 / 18.11.2021

247

Видол Тодоров Рабаджиев

**********

247 / 18.11.2021

248

Димитър Тодоров Димитров

**********

248 / 18.11.2021

249

Катя Петрова Ташева

**********

249 / 18.11.2021

250

Атанас Петров Човалски

**********

250 / 18.11.2021

251

Петра Ляскова Гафтанска

**********

251 / 18.11.2021

252

Тана Николова Паничарска

**********

252 / 18.11.2021

253

Николина Стоилова Янакова

**********

253 / 18.11.2021

254

Атанас Иванов Атанасов

**********

254 / 18.11.2021

255

Иван Стоянов Атанасов

**********

255 / 18.11.2021

256

Ненка Йонкова Тричкова

**********

256 / 18.11.2021

257

Никола Ганчев Николов

**********

257 / 18.11.2021

258

Атанас Минчев Бакъров

**********

258 / 18.11.2021

259

Радка Маринова Петрова

**********

259 / 18.11.2021

260

Дафинка Иванова Лилова

**********

260 / 18.11.2021

261

Кипра Стоянова Деведжиева

**********

261 / 18.11.2021

262

Живко Василев Крушаров

**********

262 / 18.11.2021

263

Люба Стоянова Зафирова

**********

263 / 18.11.2021

264

Елена Фанкова Стойчева

**********

264 / 18.11.2021

265

Мера Николова Овчаркина

**********

265 / 18.11.2021

266

Анка Димитрова Попова

**********

266 / 18.11.2021

267

Стойчо Малинов Томов

**********

267 / 18.11.2021

268

Теодора Георгиева Кирякова

**********

268 / 18.11.2021

269

Данка Иванова Кирякова

**********

269 / 18.11.2021

270

Васил Илиев Пачалиев

**********

270 / 18.11.2021

271

Ангел Георгиев Ковачев

**********

271 / 18.11.2021

272

Мария Атанасова Чарова

**********

272/18.11.2021

273

Костадинка Илиянова Маджарова

**********

273 / 18.11.2021

274

Нина Маркова Севова

**********

15/19.11.21

275

Денка Димитрова Пищялова

**********

16/19.11.21

276

Петя Димитрова Димитрова

**********

17/19.11.21

277

Михаил Атанасов Герджиков

**********

18/19.11.21

278

Андрей Димов Кръстев

**********

19/19.11.21

279

Златка Величкова Запрянова

**********

20/19.11.21

280

Данаил Атанасов Димитров

**********

22/19.11.21

281

Иван Борисов Бекиров

**********

23/19.11.21

282

Емилия Петкова Христева

**********

24/19.11.2021 г.

283

Кичка Андонова Цоцова

**********

25/19.11.2021 г.

285

АНИСЛАВА ПЕТКОВА ХРИСТЕВА

**********

26/19.11.2021 г.

274

Иванка Запрянова Дерузова

**********

274 / 18.11.2021

275

Йорданка Иванова Кацарска

**********

275 / 18.11.2021

276

Динко Николов Гевезов

**********

276 / 18.11.2021

277

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КИРАШКА

**********

277 / 18.11.2021

278

Райна Димитрова Куртова

**********

278 / 18.11.2021

279

Любка Кирилова Попгенска

**********

279 / 18.11.2021

280

Тонка Димитрова Челебийска

**********

280 / 18.11.2021

281

Мария Петрова Димова

**********

281 / 18.11.2021

282

Линка Илиева Чергарова

**********

282 / 18.11.2021

283

Пенчо Кръстев Дерузов

**********

283 / 18.11.2021

284

Мария Живкова Руменова

**********

284 / 18.11.2021

285

Красимира Георгиева Генчева

**********

285 / 18.11.2021

286

Георги Бисеров Чергаров

**********

286 / 18.11.2021

287

Петрана Трендафилова Карапенчева

**********

287 / 18.11.2021

288

Цветана Кръстева Кръстева

**********

288 / 18.11.2021

289

Траян Вълков Йончев

**********

289 / 18.11.2021

290

Златка Спасова Бързакова

**********

290 / 18.11.2021

291

Йорданка Маринова Камарска

**********

291 / 18.11.2021

292

Петър Илиев Генчев

**********

292 / 18.11.2021

 

 1. Упълномощените представители НЕ МОГАТ да бъдат придружители на избиратели, които имат увредено зрение или са със затруднения в придвижването, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения