Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 7-ПВР/НС
Пловдив Област, 27.09.2021

ОТНОСНО: Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, постановените по тях решения и определяне на ред за комплектоване на преписките по жалбите срещу решенията на Комисията, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 73, във вр. с чл. 58 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 

 1. Решенията на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на Административния съд – Пловдив. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд. 
 2. Срокът за обжалване на решенията на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски започва да тече от по късното по ред обявяване/публикуване на решението чрез поставянето им на таблото за обяви, находящо се на входа на Областна администрация Пловдив и оповестяването му на интернет страницата на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, на адрес: www.rik17.cik.bg.
 3. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес.
 4. Регистрираните документи се предават на председателя на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, който с резолюция ги разпределя на член на Комисията по жалбите към Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски за доклад.
 5. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

        5.1.  Комисията по жалбите към Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, следва  да  обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването й.

        5.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

       5.3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

       5.4. Когато Комисията по жалбите към Районната избирателна комисия – Седемнадесети изборен район – Пловдивски установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите Комисията по жалбите към Районната избирателна комисия – Седемнадесети изборен район – Пловдивски докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

        5.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия – указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

        5.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

        5.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

        5.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

        5.9. Начинът на взимане и обявяване на решенията на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски се определя с решение на ЦИК.

 1. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски ред.
 2. В Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на РИК.
 3. Приема следния ред за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията Комисията:

8.1.При постъпване на жалба срещу решение на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на Комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването й. Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя.

8.2. Член на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски отбелязва жалбата и в електронния регистър.

8.3. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.

8.4. Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – [email protected] или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

8.5.Към жалбата се прилагат:

- Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на РИК.

- Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, както и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията. Копие на разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.

- Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за“ и колко „против“, както и ако има особено мнение. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.

- Пълномощното на лицето, когато жалбата се подава чрез пълномощник.

- Приложените към жалбата документи.

-Други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от РИК при вземане на решението.

8.6. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат копия от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направените в него вписвания.

8.7. Районната избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа във връзка с комплектуването на жалбите срещу решенията на РИК.

          Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Кристиан Димитров Гьошев

* Публикувано на 27.09.2021 в 19:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения