Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 15-НС
Пловдив Област, 25.05.2021

ОТНОСНО: Реда и срок за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски за участие в изборите Народно събрание на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, 7 и 11 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 110-НС/24.05.2021г. на Централна избирателна комисия, РИК 17 Пловдив област

РЕШИ:

І. Общи положения

 1. За изборите за Народно събрание могат да се създават инициативни комитети на територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за народни представители.
 2. Регистрация на инициативните комитети
 3. За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.
 4. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
 5. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
 6. Инициативният комитет представя в Районната избирателна комисия 17 Пловдив област заявление за регистрация (Приложение № 58-НС от изборните книжа, подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 31 май 2021 г. (40 дни преди изборния ден).
 7. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 8. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.;

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

г) банков документ за внесен депозит по чл.129, ал.1, т.2 от ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Районна избирателна комисия 17 Пловдив област извършва проверка на заявлението и на документите, които са приложени към него, при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 31.05.2021 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата, и часът на уведомяването. В случай, че непълнотите и несъответствията не бъдат отстранени в посочения срок, то РИК с решение  отказва регистрация.
 2. Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.
 3. Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, то РИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 08.06.2021 г. (32 дни преди изборния ден).
 4. Районната избирателна комисия Пловдив област незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети изпращат на ЦИК:

а) списък на регистрираните инициативни комитети;

б) информация за заличените инициативни комитети.

III. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

 1. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 08.06.2021 г. (32 дни преди изборния ден). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет (Приложение № 59-НС от изборните книжа). Към заявлението се прилага решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията.
 2. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски по т.1.
 3. Срок за регистрация
 4. Приемането на документите се извършва всеки календарен ден на адрес: гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, ет. 3, зала 300А от 9:00 до 17:00 часа. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17:00 ч. на 31.05.2021 г.
 5. За регистрация на всеки инициативен комитет Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители (Приложение № 61-НС от изборните книжа) и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 62-НС от изборните книжа).
 6. Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание (Приложение № 63- НС от изборните книжа).
 7. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса с изключение на посочените в т. 7, буква „б“ от настоящото решение.
 8. Определя Никола Златев, Нина Георгиева и Добромир Алексов – членове на Районна избирателна комисия 17 Пловдив област, които да предадат списъците на ТЗ ГРАО,които са постъпили от инициативните комитети на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както и да предадат по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 257, ал. 2 от ИК на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено  пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ваня Костадинова Костадинова

Зам. председател: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 25.05.2021 в 14:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 293-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 292-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 291-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения