Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 178-НС
Пловдив Област, 08.07.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ при произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 година.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е постъпило Заявление с вх. № 5 от 07.07.2021 г. в 15:30 (Приложение № 39-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за Народно събрание  на 11 юли 2021 г., подписано от Димитър Арнаудов, в качеството си на представляващ ПП „Движение за права и свободи“ за регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“.

Към заявлението са приложени следните документи: списък с имената и ЕГН на 375 броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатите от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че предложените лица не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия/коалиция и нямат друго качество в изборите, насрочени за 11 юли 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия, Решение № 80-НС/08.06.2021 година на  РИК 17 Пловдив област, Комисията  

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА 375 броя застъпници на кандидатската листа ПП „Движение за права и свободи“, както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Алев Ергин Шахин

**********

2

Хатидже Сабахтин Рашид

**********

3

Бирджан Ерджан Алимолла

**********

4

Руфат Садетин Чауш

**********

5

Фахретин Сафет Фейзи

**********

6

СЕЛИН ГЮЛЮСТАН БЕКИР

**********

7

Дженгиз Сунай Кадир

**********

8

Есра Мехмедова Салиева

**********

9

Джансу Мюмюн Али

**********

10

РЕДЖЕП МЕСТАНОВ МЕСТАНОВ

**********

11

Хатидже Идриз Рюстем

**********

12

Съдика Рамадан Рюстем

**********

13

СЕМРА РАМИСОВА ТЮРКЕДЖИЕВА

**********

14

Лилия Георгиева Иванова

**********

15

ЮСЕИН САМИРОВ АХМЕДОВ

**********

16

Илия Ангелов Борисов

**********

17

Исмет Дурсунов Мехмедов

**********

18

Мюмюн Мюмюн Али

**********

19

Шазие Мюмюнова Халилова

**********

20

Гюнай Реджеб Ахмед

**********

21

Милена Христова Ангелова

**********

22

Филиз Фикрет Саръ

**********

23

Феим Ферад Ферад

**********

24

НАЙМЕ РЕДЖЕП АЛИМОЛЛА

**********

25

Ахмед Рамаданов Салимов

**********

26

САЛИ ИБРАМ ТАИР

**********

27

Салиме Рамадан Мехмед

**********

28

Сабахатин Хакифов Мехмедов

**********

29

Хасия Айнур Юсеин

**********

30

Джунейт Гюнай Мюмюн

**********

31

Гюлюмсер Адем Мехмедалиева

**********

32

ХАЛИТ ДУРМУШАЛИ ШЮКРИ

**********

33

Расим Хикметов Исмаилов

**********

34

Реджеб Сабахатдинов Мехмедов

**********

35

Рашид Фахри Рашид

**********

36

Хакан Идриз Исмаил

**********

37

Найме Фахри Али

**********

38

АДЕМ ДОРМУШ МУСТАФА

**********

39

РЕМЗИЕ АЛИЕВА БАЙРЯМОВА

**********

40

Бисерка Младенова Русева

**********

41

Невелина Христова Уручева

**********

42

Сеид Мюмюнали Сеид

**********

43

МАСАР ЯШАРОВ ИСМАИЛОВ

**********

44

Айтен Кадирова Мехмедкьова

**********

45

Нурджан Росенова Зеленова

**********

46

АЙСЕР АЗИСОВА ИЛЯЗОВА

**********

47

Наджие Юсеинова Хасанова

**********

48

Шабан Юсеин Халил

**********

49

Хилмие Хикмет Дормуш

**********

50

Хикмет Феим Дормуш

**********

51

Орхан Шефкет Мехмед

**********

52

Хюрие Мехмед Мехмедкяйе

**********

53

Адиле Исмет Мехмедали

**********

54

Шерифе Идриз Исмаил

**********

55

Юмюгюл Мюмюн Пала

**********

56

Семиха Мюмюн Юнузова

**********

57

Неврие Фикрет Вели

**********

58

Денис Себахтин Мустафа

**********

59

Бехчет Риза Мурад

**********

60

Хашим Реджеб Алимолла

**********

61

ЕРЖАН МЮМЮН КАДИР

**********

62

Минчо Ангелов Палазов

**********

63

Халил Ердуван Сюлейман

**********

64

Айхан Ахмед Рамадан

**********

65

Севгюл Тасим Руфад

**********

66

Рейхан Сабри Емин

**********

67

Шабан Мурад Мюмюн

**********

68

Мелят Ибрахим Алимолла

**********

69

Сюлейман Орхан Шакир

**********

70

Айхан Джелалов Кадиров

**********

71

Алпер Юсеин Мюмюн

**********

72

Фатих Яшаров Карахалилов

**********

73

Гюлджан Шефкет Парафит

**********

74

Расим Рафет Ахмед

**********

75

Юсеин Шабан Маказчъ

**********

76

Четин Мюмюн Адем

**********

77

Лютви Дорсун Кюлджи

**********

78

Мехмет Фахриев Наимов

**********

79

Айджан Тунджай Мехмед

**********

80

РАМИС ЕМИН ЧИТИЛИ

**********

81

Вели Юмер Билял

**********

82

Вилдан Ариф Муса

**********

83

Рамадан Мюмюн Ариф

**********

84

Сабри Рамадан Мустафа

**********

85

Румен Васков Михайлов

**********

86

Мухтин Асанов Белялов

**********

87

Тахир Мюмюнов Рамаданов

**********

88

Ферад Бейхан Рамадан

**********

89

ФЕРАЙ АЙДЪН МЕХМЕД

**********

90

Халил Ердинч Рамадан

**********

91

Гюлхан Керимов Мусов

**********

92

Мехмед Рюстем Рамадан

**********

93

Мутлу Метинов Алиев

**********

94

Ферида Рамадан Хаджисадък

**********

95

Ферди Емел Кадир

**********

96

Джансел Ридван Юсеин

**********

97

Гюнай Рамадан Реджеб

**********

98

Асиме Мехмед Карахан

**********

99

Али Сейдали Али

**********

100

Ремзие Касим Ариф

**********

101

Дуран Халим Курд

**********

102

Расим Хасан Рашид

**********

103

Ина Наскова Георгиева

**********

104

Реджеб Хашимов Ибрямов

**********

105

Мелиса Метин Мехмед

**********

106

Али Бекир Кючук

**********

107

Дженгис Бекир Хаджи

**********

108

ХАСАН РАМАДАН КЕХАЙЯ

**********

109

Пакизе Фаик Абди

**********

110

Ремзи Юмер Ахмед

**********

111

Юсеин Мустанов Манчев

**********

112

Ахмед Мехмедов Мурадов

**********

113

Мехмед Юсуфов Гаргаджиев

**********

114

Али Ибрям Осман

**********

115

Валентин Недялков Топалов

**********

116

Мехмед Шериф Дирменджи

**********

117

Ахмед Раифов Топачев

**********

118

Ружди Мюмюн Карасмаил

**********

119

Смаил Шабедин Тюркмен

**********

120

Вели Мустафа Вели

**********

121

Ахмед Фейми Кенан

**********

122

Асан Мехмед Реджеп

**********

123

Кязим Алиев Кьосев

**********

124

Мустафа Ибрям Черкез

**********

125

Хюсеин Мехмед Емин

**********

126

Ариф Асан Гаваз

**********

127

Асан Ариф Гаваз

**********

128

ЕРДИНЧ ШАБАН МОЛЛАЮСЕИН

**********

129

ГЮЛЕЙХАН АДИЛОВА МЕХМЕДОВА-КАМБЕР

**********

130

Дуран Шабан Юмер

**********

131

Фаик  Ахмед  Абди

**********

132

Хасан Кадиров Забунов

**********

133

Йозал Назми Камбер

**********

134

Мехмед Ахмед Абди

**********

135

Хасан Хасан Хюсеин

**********

136

Младен Атанасов Младенов

**********

137

Ангел Сергеев Райков

**********

138

АСЕН ЮЛИАНОВ СРЕБРОВ

**********

139

Ерхан Нуриев Команлиев

**********

140

АСАН ИБРЯМОВ АСАНОВ

**********

141

Атанас Стоянов Илиев

**********

142

Фердун Орхан Юсеин

**********

143

Руксен Али Зебеков

**********

144

АХМЕД ЕРОЛ ДОРМУШ

**********

145

Юсеин Ахмед Юсеин

**********

146

Емил Методиев Пехливанов

**********

147

Ремзи Ахмедов Таушанов

**********

148

Бранимир Александров Таушанов

**********

149

Емил Юриев Караджов

**********

150

Орхан Ахмедов Шатов

**********

151

Надежда Рашева Маджурова

**********

152

Бюлент Екремов Черкезов

**********

153

Атанас Юлиянов Шишков

**********

154

Смаил Смаилов Шатов

**********

155

Афиер Мамеров Юсеинов

**********

156

Ахмед Мустафа Палаз

**********

157

Кемал Сюлейман Рашид

**********

158

Нергюн Али Яса

**********

159

Ибрям Ахмедов Текев

**********

160

Георги Николаев Монев

**********

161

Фикрие Рашид Кьорова

**********

162

Садие Мехмедова Шабанова

**********

163

Фикрие Шакирова Мехмедова

**********

164

Акиф Хакъ Каратабан

**********

165

Сали Яшар Муса

**********

166

Ибрям Мехмедов Мехмедов

**********

167

Орхан Мусов Мусов

**********

168

Муса Яшаров Яшаров

**********

169

СЕВДАЛИН ИВАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

**********

170

ЮСЕИН ИСМЕДОВ АЛИЕВ

**********

171

Осман Рашит Юсейин

**********

172

Васил Благов Йорданов

**********

173

Георги Димитров Лазаров

**********

174

Лазар Димитров Лазаров

**********

175

Марин Христов Димитров

**********

176

Христо Костов Георгиев

**********

177

Рустем Хасан Мурад

**********

178

Расми Османов Асанов

**********

179

Бахри Расми Дерменджи

**********

180

Христина Иванова Огнянова

**********

181

РУМЕН ДАНАИЛОВ ДОНЧЕВ

**********

182

МИХАИЛ АСПАРУХОВ АСЕНОВ

**********

183

Али Вели Алач

**********

184

Велко Асенов Юлианов

**********

185

АСЕН ВЕЛКОВ ЮЛИЯНОВ

**********

186

Ангел Стоянов Рангелов

**********

187

Наско Михайлов Ангелов

**********

188

Иван Славчев Атанасов

**********

189

Владимир Ангелов Методиев

**********

190

Христос Пенев Митков

**********

191

Ангел Илиев Василев

**********

192

Асен Бориславов Костадинов

**********

193

Теодора Георгиева Георгиева

**********

194

Стефан Петков Чакъров

**********

195

Иван Митков Иванов

**********

196

Митко Велиславов Велев

**********

197

Христо Иванов Асенов

**********

198

Идрис Мустафа Хаджибекир

**********

199

Нериман Али Ахмед

**********

200

Ангел Огнянов Добрев

**********

201

Фахри Мюмюнов Ферадов

**********

202

Ася  Жечева Велкова

**********

203

Донка  Радева Костова

**********

204

Мерлин Назми Емин

**********

205

Кирил Мирчев Кирилов

**********

206

ЯНКА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА

**********

207

ФАТМЕ СЕФКИТИНОВА АБЕД

**********

208

Мехмед Али Мехмед

**********

209

Ерай Енверов Мюслюмов

**********

210

Раим Реджеб Раим

**********

211

Бахтияр Рамадан Ахмед

**********

212

Бирджан Юзджан Хрюстем

**********

213

Никола Василев Костадинов

**********

214

Ради Георгиев Иванов

**********

215

Юсеин Асан Мехмед

**********

216

Съби Петков Михайлов

**********

217

Дамян Митков Митков

**********

218

Ненчо Илиев Шопов

**********

219

Янко Георгиев Данаилов

**********

220

Динко Манолов Манолов

**********

221

Велко Вангелов Ташев

**********

222

Гергана Веселинова Сталева

**********

223

Пенка Петрова Павлова

**********

224

Марин Христинов Маринов

**********

225

Атанас Иванов Василев

**********

226

Стефан Добрев

**********

227

Демир Петров Димитров

**********

228

Митко Георгиев Данаилов

**********

229

Румен Бориславов Илиев

**********

230

Иван Кирилов Граменов

**********

231

Митко Димитров Митев

**********

232

Калинка Янкова Харизанова

**********

233

Митко Андреев Огнянов

**********

234

Митко Данчев Йорданов

**********

235

Христо Василев Ташев

**********

236

Георги Тенчев Иванов

**********

237

Димитър Живков Атанасов

**********

238

Ангел Асенов Костадинов

**********

239

Димитър Йорданов Николов

**********

240

Христо Йорданов Банков

**********

241

Георги Димитров Богоев

**********

242

Димитър Атанасов Стоянов

**********

243

Асен Илиев Георгиев

**********

244

Георги Василев Стоянов

**********

245

Асен Александров Кирев

**********

246

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ КИРОВ

**********

247

Димитрийка Миткова Димитрова

**********

248

Николай Рангелов Стоянов

**********

249

Илия Запрянов Нешев

**********

250

ЗАПРЯН ВЕРОВ АЛЕКСАНДРОВ

**********

251

Янко Илиев Нешев

**********

252

Димитър Георгиев Георгиев

**********

253

Славчо Маринов Илиев

**********

254

Веселина Миткова Сашева

**********

255

Камен Андреев Георгиев

**********

256

Славчо Александров Георгиев

**********

257

Васил Иванов Димитров

**********

258

Даниел Митков Ганчев

**********

259

Димитър Асенов Лалев

**********

260

Димитър Димитров Димитров

**********

261

Сашо Славчев Ламбов

**********

262

Петър Янков Ламбов

**********

263

Васка Асенова Ламбова

**********

264

Христо Ангелов Ламбов

**********

265

Ганчо Найденов Марчев

**********

266

Емил Илиев Атанасов

**********

267

Кънчо Славчев Ламбов

**********

268

Стефан Илиев Рангелов

**********

269

Рангел Милков Ламбов

**********

270

Бойко Велиев Найденов

**********

271

Надка Атанасова Ламбова

**********

272

Андрея Асенов Ковачев

**********

273

Славка Рангелова Ламбова

**********

274

Илия Милков Ламбов

**********

275

Асен Илиев Христев

**********

276

Ахмед Адемов Ислямов

**********

277

Хатидже Пашаоглу

**********

278

Али Смаил Барбов

**********

279

Четин Айнур Ахмед

**********

280

Ахмед Рами Мустафов

**********

281

Янко Александров Шопов

**********

282

Метин Мемет Хъдър

**********

283

Шабан Мехмедов Милязимов

**********

284

Неази Азис Таир

**********

285

Ивелина Димитрова Стефанова

**********

286

КАРДЕЛЕН АЙНУРОВА ТАИР

**********

287

Велина Димитрова Георгиева

**********

288

Гюлдание Салиф Таир

**********

289

Дуран Ферад Мурад

**********

290

Тайфур Неази Таир

**********

291

Албена Христова Полизова

**********

292

Рукие Билял Таир

**********

293

Ана Атанасова Калчева

**********

294

РЕДЖЕБ НЕАЗИ ТАИР

**********

295

Кемал Юсеинов Еминов

**********

296

Къймет Ахмедова Тефикова

**********

297

Али Сабри Льотев

**********

298

Юсеин Асанов Мастрафчиев

**********

299

Джамал Исмаилов Чаушев

**********

300

Юсеин Османов Сарачев

**********

301

Джемле Мустафова Балъкчиева

**********

302

Байрие Юсеинова Ходжова

**********

303

Айнур Алейдинов Мехмедов

**********

304

Абибе Ферадова Янъкова

**********

305

Семра Юмерова Карамахмудова

**********

306

Шенол Юсуфов Баджаклиев

**********

307

Февзи Мюмюн Кадир

**********

308

Рефик Сезгин Кадир

**********

309

БАХТИЯР РАМАДАНОВ ЮМЕРЕФЕНДИЕВ

**********

310

Тунайарслан Якуб Салим

**********

311

Кънчо Трифонов Марчев

**********

312

Мария Христова Христева

**********

313

Николай Атанасов Александров

**********

314

Ангел Борисов Божков

**********

315

Иван Драганов Методиев

**********

316

Християн Димитров Иванов

**********

317

Танко Аспарухов Марков

**********

318

ВАЙДИН ГЕРГАНОВ МИТОВ

**********

319

Катя Иванова Борисова

**********

320

Асен Иванов Мишев

**********

321

КАТЯ ЮРДАНОВА МИШЕВА

**********

322

Димитър Александров Стоянов

**********

323

Александър Атанасов Стоянов

**********

324

Стоян Тенчев Обрейков

**********

325

Атанас Стоянов Георгиев

**********

326

Димитър Стефанов Николов

**********

327

Васил Стефанов Николов

**********

328

Митко Сашев Денев

**********

329

Гюлюмсер Стоянова Величкова

**********

330

Назиф Осман Назиф

**********

331

Дияна Янкова Благова

**********

332

Фани Иванова Захариева

**********

333

Роза Петрункова Тодорова

**********

334

Йордан Димитров Асенов

**********

335

Анета Миткова Миткова

**********

336

Стоян Ангелов Митков

**********

337

Стоянка Сребрева Гаманова

**********

338

Фанка Илиева Гогова

**********

339

Тодор Илиев Йорданов

**********

340

Райна Станчева Рашкова

**********

341

Борко Митков Огнянов

**********

342

Станчо Илиев Младенов

**********

343

Надежда Миткова Рангелова

**********

344

Рангел Митков Огнянов

**********

345

Васил Колев Колев

**********

346

Александър Йорданов Димитров

**********

347

Анка Димитрова Георгиева

**********

348

Асен Митков Матов

**********

349

Делка Тодорова Петкова

**********

350

Гергана Петрова Петрова

**********

351

Василка Трайкова Георгиева

**********

352

Мериам Емилова Кикьова

**********

353

Симеон Ненков Джорев

**********

354

Петя Неделева Данчовска

**********

355

Видол Красимиров Данчовски

**********

356

Никалъс Пламен Петров

**********

357

Николай Станиславов Гайтански

**********

358

Иванка Христова Радева

**********

359

Пламен Иванов Мутафчийски

**********

360

Пламен Николов Пенков

**********

361

Петя Христова Благова

**********

362

Петър Недялков Виришапков

**********

363

Христо Николов Георгиев

**********

364

Петра Георгиева Видолова

**********

365

Илиян Николаев Симеонов

**********

366

Никола Илиев Илиев

**********

367

Ивайло Йорданов Благов

**********

368

Йовка Котова Топозлийска

**********

369

Тота Иванова Радева

**********

370

Тодор Ангелов Асенов

**********

371

Петко Запрянов Атанасов

**********

372

ИВАН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

**********

373

Георги Гошов Стефанов

**********

374

Янко Дончев Атанасов

**********

375

Орлин Янков Ангелов

**********

 

2. Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

 

3. Публикува списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Ваня Костадинова Костадинова

За секретар: Никола Владимиров Златев

* Публикувано на 08.07.2021 в 16:45 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 293-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 292-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 291-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения