Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 189-НС
Пловдив Област, 08.07.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ при произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 година.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е постъпило Заявление с вх. №2 от 07.07.2021 г. в 14:09 (Приложение № 39-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за Народно събрание  на 11 юли 2021 г., подписано от Гергана Димитрова Чобанова, в качеството си на представляващ КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

Към заявлението са приложени следните документи: списък с имената и ЕГН на 243 броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатите от кандидатската листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че предложените лица не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия/коалиция и нямат друго качество в изборите, насрочени за 11 юли 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия, Решение № 80-НС/08.06.2021 година на  РИК 17 Пловдив област, Комисията  

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА 243 броя застъпници на кандидатската листа КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Димитринка Василева Жекова

**********

2

Костадин Димитров Шарланджиев

**********

3

Марианна Здравкова Шарланджиева

**********

4

Николай Делчев Жеков

**********

5

Петя Петрова Батинкова

**********

6

Константин Петров Батинков

**********

7

Мария Атанасова Сбиркова

**********

8

Фанка Ангелова Шолева

**********

9

Калоян Владиславов Върбанов

**********

10

Илияз Ахмедов Хаджиалиев

**********

11

Первин Исмет Хаджиалиева

**********

12

Гьокхан Еюп Садък

**********

13

Левент Мехмедов Коркмас

**********

14

Вели Алиев Мустафов

**********

15

Фахри Байрамали Чаръкчъ

**********

16

Селвер Бахриева Кадир

**********

17

Фахрие Абдула Чаръкчъ

**********

18

Фахри Ферият Чаръкчъ

**********

19

Реджеб Рюстем Карагарен

**********

20

Сабрие Фахри Чаръкчъ

**********

21

Севжан Руфат Рамадан

**********

22

Ерай Алейтин Моллаюмер

**********

23

Сафет Али Байрям

**********

24

Нурджан Мюмюнова Коркмас

**********

25

Байрие Селим Али

**********

26

Ипек Тезджан Фетта

**********

27

Исмет Махмуд Али

**********

28

Кадрие Акиф Мюмюн

**********

29

Махмуд Исмет Али

**********

30

Мюмюн Ибрахим Хаджиали

**********

31

Баатин Ибрям Моллаюмер

**********

32

Генчо Димитров Милчев

**********

33

Хайрие Себахтин Янева

**********

34

Ридван Росенов Янев

**********

35

Бахри Шевкиев Коджаеминов

**********

36

Севим Мехмедали Яхя

**********

37

Имигюл Шаинова Тенева

**********

38

Михаил Трайчев Сираков

**********

39

Теменужка Маринова Сиракова

**********

40

Иван Маринов Фетов

**********

41

Райчо Трайчев Сираков

**********

42

Запрян Запрянов Запрянов

**********

43

Керана Йорданова Димитрова

**********

44

Ана Ангелова Димитрова

**********

45

Дечо Русков Димитров

**********

46

Найден Димитров Илиев

**********

47

Гинка Рускова Илиева

**********

48

Пенка Рускова Димитрова

**********

49

Марин Иванов Фетов

**********

50

Димитър Илиев Колев

**********

51

Минка Костадинова Димитрова

**********

52

Радослава Райчева Димитрова

**********

53

Мирослав Здравков Пелтеков

**********

54

Кадрие Салихова Пелтекова

**********

55

Мария Райчева Димитрова

**********

56

Александра Стоянова Машкунска

**********

57

Георги Стойков Кутев

**********

58

Елена Стоева Кутева

**********

59

Василка Рангелова Личева

**********

60

Мария Иванова Иткова

**********

61

Любомир Емилов Соколов

**********

62

Никола Илиев Богдански

**********

63

Иван Станев Гюров

**********

64

Томан Колев Крачолов

**********

65

Диана Пенчева Маринова

**********

66

Марин Стефанов Иванов

**********

67

Иван Стефанов Иванов

**********

68

Зорница Любчова Делова

**********

69

Спаска Рангелова Делова

**********

70

Петко Георгиев Делов

**********

71

Петър Димитров Дошев

**********

72

Мина Марчева Димитрова

**********

73

Здравко Георгиев Златанов

**********

74

Ивайло Божидаров Димитров

**********

75

Рангел Петков Китуков

**********

76

Запрян Рангелов Керин

**********

77

Запрянка Ангелова Борукова

**********

78

Вили Иванова Пехливанска

**********

79

Паун Семков Паунов

**********

80

Илко Георгиев Рачев

**********

81

Бонка Иванова Коченова

**********

82

Мария Иванова Баталова

**********

83

Цонка Павлова Василчева

**********

84

Павлина Матеева Брайкова

**********

85

Мария Тодорова Рогачева

**********

86

Мария Стоянова Димова

**********

87

Димитър Георгиев Илиев

**********

88

Емин Рамаданов Дормушев

**********

89

Мария Йорданова Кузмова

**********

90

Христиана Стоянова Машкунска

**********

91

Стояна Кирилова Павлова

**********

92

Кирилка Димитрова Кратункова

**********

93

Наталия Атанасова Юрукова

**********

94

Диана Иванова Рангелова

**********

95

Марио Марианов Иванов

**********

96

Янина Йорданова Латева

**********

97

Теодора Видкова Найденова

**********

98

Благомира Деанова Белева

**********

99

Антон Маринов Петров

**********

100

Таня Маринова Петрова

**********

101

Мария Петрова Георгиева

**********

102

Антония Стайкова Лазарова

**********

103

Христо Стоянов Анев

**********

104

Росица Николова Пънева

**********

105

Борис Милков Шекерев

**********

106

Виолета Павлова Иванова

**********

107

Мария Венетова Иванова

**********

108

Албена Алексиева Николова

**********

109

Тодора Георгиева Бойновска

**********

110

Юсеин Исмаилов Османов

**********

111

Александра Минкова Самуилова

**********

112

Ахмед Ибрям Котан

**********

113

Тодор Танев Петров

**********

114

Лазар Стоянов Георгиев

**********

115

Митко Насков Иванов

**********

116

Антон Стоянов Иванов

**********

117

Павел Николов Иванов

**********

118

Марин Стоянов Стоянов

**********

119

Емил Атанасов Стоянов

**********

120

Тодор Огнянов Иванов

**********

121

Илия Огнянов Тодоров

**********

122

Йордан Огнянов Иванов

**********

123

Алекси Алексиев Чакъров

**********

124

Антоанета Георгиева Лазарова

**********

125

Милена Христова Тодорова

**********

126

Георги Маринов Димитров

**********

127

Цветан Стоянов Димитров

**********

128

Димитър Костов Димитров

**********

129

Стайко Веселинов Пашов

**********

130

Светозар Стоянов Пашов

**********

131

Радослав Христов Чонов

**********

132

Стоян Ганчев Борисов

**********

133

Румен Йорданов Костов

**********

134

Андон Руменов Караджов

**********

135

Кольо Руменов Караджов

**********

136

Веселин Павлов Сребров

**********

137

Лиляна Петрова Петрова

**********

138

Ангел Георгиев Христев

**********

139

Здравко Стефанов Стефанов

**********

140

Илия Огнянов Огнянов

**********

141

Димитър Лазаров Лазаров

**********

142

Катя Алексиева Чакърова

**********

143

Пламен Илиев Георгиев

**********

144

Роза Данаилова Стоянова

**********

145

Генади Здравков Гачев

**********

146

Йоана Найденова Стайкова

**********

147

Ветка Ненова Панайотова

**********

148

Наска Тодорова Казийска

**********

149

Стефан Генчев Генчев

**********

150

Стоян Градев Казийски

**********

151

Роман Христов Ангелов

**********

152

Атидже Ахмед Ангелова

**********

153

Асен Ангелов Ангелов

**********

154

Ангел Звездов Йорданов

**********

155

Юлиян Георгиев Илиев

**********

156

Бисер Георгиев Илиев

**********

157

Ангел Иванов Самуилов

**********

158

Явор Василев Донков

**********

159

Албена Тодорова Стоянова

**********

160

Елена Димитрова Стоянова

**********

161

Георги Тодоров Стоянов

**********

162

Маргарита Запрянова Тошева

**********

163

Тодор Иванов Тодоров

**********

164

Таня Димитрова Ангелова

**********

165

Ивайло Иванов Тодоров

**********

166

Пенка Ангелова Каланова

**********

167

Стоянка Иванова Тодорова

**********

168

Славка Христова Кикова

**********

169

Иван Йосифов Пенишев

**********

170

Райко Иванов Антонов

**********

171

Олга Иванова Павлова

**********

172

Севгюл Севитин Хамдиева

**********

173

Ерхан Алиев Хамдиев

**********

174

Ебру Олджай Ходжа

**********

175

Айгюн Севитин Али

**********

176

Тодор Петков Иванов

**********

177

Димитър Желязков Димитров

**********

178

Ани Георгиева Йовчева

**********

179

Пенка Ангелова Димитрова

**********

180

Венко Йозов Нонов

**********

181

Таня Иванова Кабаиванова

**********

182

Мариана Кирилова Котова

**********

183

Росица Иванова Алексиева

**********

184

Серафима Стефанова Гатева

**********

185

Витан Найденов Иванов

**********

186

Невена Недялкова Каланова

**********

187

Анна Стоичкова Николова

**********

188

Рангел Видолов Гатов

**********

189

Надежда Динева Минчева

**********

190

Таня Георгиева Власова

**********

191

Ана Георгиева Радева

**********

192

Георги Йозов Петов

**********

193

Ваня Стоянова Калоферова

**********

194

Румен Славчев Ушев

**********

195

Виолета Димитрова Стефанова

**********

196

Стефан Райчев Чобанов

**********

197

Веско Райчев Желев

**********

198

Владимир Николов Ройнов

**********

199

Божидар Веселинов Хаджиев

**********

200

Виктория Веселинова Хаджиева

**********

201

Димитър Димитров Стефанов

**********

202

Филип Василев Кръстев

**********

203

Красимир Михайлов Мамаков

**********

204

Иван Младенов Филипов

**********

205

Красимир Стоилов Йорданов

**********

206

Михаела Красимирова Мамакова

**********

207

Марина Петрова Мамакова

**********

208

Лиляна Александрова Петрова

**********

209

Йорданка Василева Желева

**********

210

Мая Христова Христозова

**********

211

Георги Филипов Кръстев

**********

212

Катя Каменова Тодорова

**********

213

Богдан Василев Петров

**********

214

Запрян Христов Гилев

**********

215

Тодорка Стефанова Рикелова

**********

216

Диана Иванова Тошева

**********

217

Петя Вълкова Данчева

**********

218

Иван Тодоров Тодоров

**********

219

Никола Кръстев Йошев

**********

220

Васил Георгиев Кичуков

**********

221

Даяна Христова Арабаджова

**********

222

Таня Иванова Арабаджова

**********

223

Тихомира Димитрова Петелева

**********

224

Катя Донкова Арабаджова

**********

225

Стоянка Георгиева Чипева

**********

226

Генка Христова Иванова

**********

227

Любомир Руменов Грозев

**********

228

Нина Василева Бинева

**********

229

Христина Василева Грозева

**********

230

Ангел Димитров Димов

**********

231

Семра Ариф Халибрям

**********

232

Юмю Байрямова Ахмедова

**********

233

Стоянка Ангелова Динчева

**********

234

Емилия Томова Грозева

**********

235

Емануел Александров Динчев

**********

236

Невин Юксел Халил

**********

237

Рафие Мюмюн Халил

**********

238

Нели Миткова Иванова

**********

239

Йордан Владимиров Иванов

**********

240

Лиляна Тинкова Тинкова

**********

241

Красимир Лалев Теханов

**********

242

Иванка Маркова Теханова

**********

243

Иван Насков Дамянов

**********

 

2.Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

 

 

 1. Публикува списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ваня Костадинова Костадинова

За секретар: Никола Владимиров Златев

* Публикувано на 08.07.2021 в 17:03 часа

Свързани решения:

80-НС/08.06.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 293-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 292-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 291-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения