Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
Пловдив Област, 01.09.2022

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 92-НС от 30.08.2022 г. на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

В Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски е постъпило допълнително Предложение  с вх.№  27 от 01.09.2022 г., 11.00 часа във входящия регистър на кандидатите за народни представители от Йордан Тодоров Гергов , Елена Маргаритова Нонева и Иван Цветанов Павлов в качеството си на председателстващи и представляващи КП „Справедлива България“, чрез пълномощник Димитър Атанасов Шивиков с искане за регистриране на кандидат за народен представител под № 4 в на кандидатска листа на  кандидатите за народни представители, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., състоящо се  от  1 (един) кандидати. (Приложение № 59-НС от изборните книжа).

КП „Справедлива България“  е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. с Решение № 1308-НС от 17.08.2022 г. , променено с Решение № 1331-НС/25.08.2022г. на Централна избирателна комисия.

Кандидатската листа е регистрирана с Решение № 92-НС от 30.08.2022 г. на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, като за кандидата под № 4 в листата е постановен мотивиран отказ. В изпълнение на мотивите за отказ и в предвиденият срок постъпва допълнително предложение за попълване на кандидатската листа.

         Към допълнителното заявление са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение от партия за регистрация на кандидатска листа за народни представители  в изборите за членове на Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 год. (Приложение № 59-НС от изборните книжа).
 2. Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и че отговаря на условията по
  чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа)  - 1 броя;
 3. Пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

След извършена проверка на представените документи, както и на съответствието на данните за кандидатите, вписани в направеното предложение и в техническия носител, се установи, че са спазени изискванията относно регистрация на кандидата в кандидатската листа за народни представители на 2 октомври 2022 г. и че същите отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1 и 3 Изборния кодекс.

С оглед на горепосоченото и на основание 72, ал.1, т.8 и чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия и Решение № 14-НС от 15.08.2022 г. и Решение № 92-НС от 30.08.2022 г.  на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 92-НС/30.08.2022г. на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, като РЕГИСТРИРА и  ОБЯВЯВА в кандидатска листа за народни представители, издигната от КП „Справедлива България“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

Пореден №

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

ЕГН на кандидатите

4

Митко Алипиев Шаламанов

**********

 

2. Кандидатът за народен представител да се впише в публичния регистър на кандидатите за народни представители.

3. Издава удостоверение за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 65-НС от изборните книжа.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 01.09.2022 в 19:46 часа

Свързани решения:

14-НС/15.08.2022

92-НС/30.08.2022

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения