Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 14-НС
Пловдив Област, 15.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал.1, т.1, т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158 – 160, чл. 161, ал 1, 3, 4, 5, чл. 244, чл. 247, т. 2 и 3, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС/11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. Право да бъдат избирани
 2. Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

            - да няма друго гражданство;

            - да е навършил 21 години към изборния ден включително (2 октомври 2022 г.);

            - да не е поставен под запрещение;

            - да не изтърпява наказание лишаване от свобода.

            ІІ. Издигане на кандидати

 1. Кандидати за народни представители могат да издигат регистрирани в Централната избирателна комисия партии и коалиции, както и регистрирани в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски инициативни комитети за издигане на независими кандидати.
 2. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители в дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

            ІІІ. Кандидатски листи. Правила при регистрацията

 1. Кандидатите за народни представители, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.
 2. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район.
 3. Броят на кандидатите в една кандидатска листа на партия или коалиция не може да надхвърля удвоения брой мандати в изборния район. За Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски кандидатската листа е от 22 броя кандидати за народни представители.
 4. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два изборни района.
 5. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.
 6. Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен район. Когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.
 7. В случай, че кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два изборни района, действителни са първите две по време регистрации.
 8. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция, инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител.

            ІV. Документи и срок за регистрация

 1. Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се извършва в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, която незабавно след назначаването си приема решение, с което определя срока за подаване на документи и го обявява на публично място и на интернет страницата си.

            Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на 30.08.2022 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

 1. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 59-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

            а) заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа);

            б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 1. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 60-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

            а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 62-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

            Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 1208-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

            б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

 1. Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски предава незабавно списъка по т. 14, буква „а“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител на териториалнто звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ, което извършва проверка не по-късно от 04.09.2022 г. (27 дни преди изборния ден). За резултата от проверката ТЗ на ГД “ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единият от които предоставя на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите. Редът за извършване на проверка на списъците по т. 14, буква „а“ е определен с Решение № 1209-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК.
 2. Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски в срок не по-късно от 04.09.2022 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка по т. 14, буква „а“ въз основа на извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен комитет Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от инициативния комитет списък.
 3. Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски чрез интернет страницата си осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 14, буква „а“ по единен граждански номер, както и на безплатен телефонен номер.
 4. Регистри и удостоверения
 5. Документите за регистрация на кандидатите се вписват във входящия регистър на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски на кандидатите за народни представители (Приложение № 63-НС от изборните книжа) с пореден номер, дата и час на постъпване. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.
 6. За регистрацията на всяка кандидатска листа Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа).
 7. Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски уведомява ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.
 8. Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за народен представител (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

            VІ. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

 1. Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски отказва регистрация.
 2. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията може не по-късно от 01.09.2022 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.
 3. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 01.09.2021 г. (30 дни преди изборния ден).
 4. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 24.09.2021 г. (7 дни преди изборния ден).
 5. В случаите по т. 23, 24 или 25 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.
 6. Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 01.09.2022 г., листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава незаето. В този случай при изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.

            VІІ. Действителност на регистрацията. Обжалване

 1. Когато Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от ЦИК, тя незабавно го изпраща на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.
 2. Решението на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.
 3. Централната избирателна комисия установява и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254, ал. 1 или 4 ИК. Решението се обявява незабавно и се уведомяват Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.
 4. Решенията на ЦИК може да се обжалват пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.

            VІІІ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

 1. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за народни представители имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.
 2. От деня на регистрацията им до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.
 3. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 ИК се прекратяват от деня на заличаването. Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

            ІХ. Отпуск на регистрираните кандидати

 1. Кандидат за народен представител, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.
 2. Отпускът по т. 35 се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 15.08.2022 в 19:22 часа

Свързани решения:

67-НС/28.08.2022

66-НС/28.08.2022

69-НС/28.08.2022

68-НС/28.08.2022

71-НС/28.08.2022

70-НС/28.08.2022

72-НС/28.08.2022

74-НС/28.08.2022

73-НС/28.08.2022

76-НС/28.08.2022

75-НС/28.08.2022

78-НС/30.08.2022

79-НС/30.08.2022

80-НС/30.08.2022

81-НС/30.08.2022

82-НС/30.08.2022

83-НС/30.08.2022

84-НС/30.08.2022

86-НС/30.08.2022

85-НС/30.08.2022

88-НС/30.08.2022

87-НС/30.08.2022

90-НС/30.08.2022

92-НС/30.08.2022

89-НС/30.08.2022

94-НС/30.08.2022

91-НС/30.08.2022

93-НС/30.08.2022

95-НС/01.09.2022

113-НС/01.09.2022

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения