Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 159-ПВР
Пловдив Област, 11.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г., издигнати от Инициативен комитет

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е постъпило Заявление с вх. №5 от 10.11.2021 г. в 15,05ч. (Приложение № 54-ПВР-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., подписано от Стоян Иванов Камовски , в качеството си на пълномощник на Цветеслава Иванова Гълъбова-представляваща Инициативния комитет за издигане на  кандидат за президент Румен Георгиев Радев и кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова, чиято кандидатска листа е регистрирана с Решение № 711-ПВР/ 11.10. 2021 година на Централна избирателна комисия.

Към заявлението са приложени следните документи: Списък с имената и ЕГН на 163 броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатската листа за президент Румен Георгиев Радев и вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. Представено е и пълномощно в полза на Стоян Камовски.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че от така предложените 163 лица, 160 (сто и шестдесет) отговарят на законовите изисквания и могат да бъдат регистрирани като застъпници, тъй като те не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия, коалиция или инициативен комитет и нямат друго качество в изборите, насрочени за 14 ноември 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

По отношение на 3 (три) предложени лица : Елена Стоева, Валентин Петров и Ана Скерлетова се установи, че те вече имат друго качество в изборите, насрочени за 14 ноември и не могат да бъдат регистрирани като застъпници и спрямо тях Районната избирателна комисия 17 Пловдив област следва да постанови отказ за регистрация.

 

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия,

 

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА 160 броя застъпници на кандидатите от кандидатската листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за изборите за президент и вицепрезидент на републиката както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника
160

1

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СТАЙКОВ

**********

2

СОНЯ АСЕНОВА КАПСЪЗОВА

**********

3

СЛАВЧО ЛЮБЕНОВ СТОЕВ

**********

4

ЛАЛА КАРЕВА КУРТЕНКОВА

**********

5

РЮЧКЯН РАМАДАН АХМЕДОВА

**********

6

ЗЛАТКА АНДРЕЕВА КОСТАДИНОВА

**********

7

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ

**********

8

ВЕСКА ПАВЛОВА САРАНДАЛИЕВА

**********

9

СОТИР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

**********

10

ЕМИЛИЯ КОСТОВА КОСТОВА

**********

11

НИКОЛ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

**********

12

ЕЛЕНА БОРИСОВА СЕМЕРДЖИЕВА

**********

13

МАРИЯ АТАНАСОВА ЧАРОВА

**********

14

ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА

**********

15

РАЙНА СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА

**********

16

КАНДЛЪ РЕМЗИ АХМЕД

**********

17

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИЧЕВ

**********

18

МИЛЬО АЛЕКСАНДРОВ ТРЪМБЕВ

**********

19

БОРЯНА ДИМИТРОВА ДИМЧЕВА

**********

20

НАТАЛИЯ ШЕНКОВА СТАЛЕВА

**********

21

ГЕОРГИ СВЕТОЗАРОВ ДАРАКЧИЕВ

**********

22

ПАВЛИНА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

**********

23

ГЕОРГИ БОНЧЕВ КАРЕВ

**********

24

БОНЧО ГЕОРГИЕВ КАРЕВ

**********

25

ДЕНИС ЕМИЛОВ АСЕНОВ

**********

26

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ САРАНДАЛИЕВ

**********

27

ВАСИЛ ПЕТКОВ САРАНДАЛИЕВ

**********

28

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА   САРАНДАЛИЕВА

**********

29

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА

**********

30

ГЕОРГИ ПЕТКОВ САРАНДАЛИЕВ

**********

31

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

**********

32

СОФКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

**********

33

АТАНАСКА НИКОЛОВА ПОНКОВА

**********

34

РАЙНА ПЕТРОВА БОЯДЖИЕВА

**********

35

НИКОЛИНА ХРИСТОЗОВА ТОДОРОВА

**********

36

МИТКА АСЕНОВА КОЛЕВА

**********

37

МАРУШКА АНДОНОВА АНГЕЛОВА

**********

38

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА КУМЧЕВА

**********

39

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗОЧИНОВ

**********

40

ДИАНА АТАНАСОВА ДЪРБОКЛИЕВА

**********

41

МАРИЯ ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА

**********

42

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОВКОВА

**********

43

РУМЕН КОСТАДИНОВ ГУНГАЛОВ

**********

44

ЙОРДАН ХРИСТЕВ ИВАНОВ

**********

45

ОГЮН ГЮНАЙ РЕДЖЕБ

**********

46

АНТОАНЕТА СИМОВА ЙОРДАНОВА

**********

47

МАРИАНА БЛАГОЕВА МАНЧЕВА

**********

48

ИВАН АТАНАСОВ НИКОЛОВ

**********

49

АНГЕЛИНКА ПАСЕВА КИШКИЛОВА

**********

50

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КИШКИЛОВ

**********

51

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

52

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

53

БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ИСАКОВА

**********

54

ТЕОДОР ЗЛАТКОВ КАДИЙСКИ

**********

55

АННА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

**********

56

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ КАДИЙСКИ

**********

57

АТАНАСКА НИКОЛАЕВА АНДОНОВА

**********

58

ХРИСТИНА КИРОВА КУШЕВАЛИЕВА

**********

59

МАРИЯНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

**********

60

ЛЮБИНА КОСТАДИНОВА ГЮЛЕВА

**********

61

МАНУШКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

**********

62

МАРИЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА

**********

63

СТЕФКА ВАСИЛЕВА ТОТКОВА

**********

64

МИЛЕНА НЕДЯЛКОВА КОВАЧЕВА

**********

65

МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

**********

66

МИЛКО ГЕНОВ САРАФОВ

**********

67

НЕВЕНА АТАНАСОВА КОСТОВА

**********

68

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЗДРАВЧЕВ

**********

69

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ТЯНКОВА

**********

70

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ

**********

71

РАЙЧО СТЕФАНОВ КАРАДЖОВ

**********

72

ШАНКО ХРИСТЕВ КЪДРЕВ

**********

73

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ

**********

74

ГЕОРГИ ЕНЕВ НАЙДЕНОВ

**********

75

ГЕО ИВАНОВ КАРАДАНОВ

**********

76

ЙОРДАН РАЙЧЕВ ИСАКОВ

**********

77

САШО НЕНЧЕВ РАДИЧЕВ

**********

78

МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА

**********

79

ЕНКО ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

**********

80

ОГНЯН  КАМЕНОВ  МОЛЛОВ

**********

81

ЕМИЛ ВИКТОРОВ КАРАИВАНОВ

**********

82

СОНЯ ДИМИТРОВА КЪЛВАЧЕВА

**********

83

ЛИДИЯ АНГЕЛОВА ЯНАКИЕВА

**********

84

ИВАНКА НИКОЛАЕВА АВКОВА

**********

85

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА

**********

86

ЕЛЕНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

**********

87

ИВАНКА ПЕНОВА КАРАСТОЙЧЕВА

**********

88

КРАСИМИРА СТОИЛОВА ВАНГЕЛОВА

**********

89

МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА

**********

90

НЕЛИНА ДИМИТРОВА ШОПОВА

**********

91

АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА ЛЕСОВА

**********

92

ЕВГЕНИЯ МАРИНОВА ВАНГЕЛОВА

**********

93

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КАЦАРОВ

**********

94

АНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

**********

95

МОХАМЕД-АЛИ ИВАНОВ ДИМОВ

**********

96

ВАДЖИП МЮМЮНОВ ВАДЖИПОВ

**********

97

МИНКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА

**********

98

ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

**********

99

ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ СТОЕВ

**********

100

ЦВЕТАН ХРИСТОВ СПАСОВ

**********

101

ВАНЯ ВЕСЕЛИНОВА АЙЛОВА

**********

102

НИКОЛАЙ ТОМОВ КОТОВ

**********

103

ТОНИ ИВАНОВ ЙОВЧЕВ

**********

104

МИМИ НЕДЯЛКОВА ЙОВЧЕВА

**********

105

АНГЕЛ НИКОЛОВ СТАНЧЕВ

**********

106

ИВАН ГАНЧЕВ МАРКОВ

**********

107

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ШОПОВ

**********

108

МИЛЕН МИЛКОВ ЧОЛАКОВ

**********

109

НИКОЛАЙ ИВАНОВ СЪРВАНСКИ

**********

110

ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ СТРЕХИН

**********

111

ЗАПРЯН МИЛКОВ БОСИЛКОВ

**********

112

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АБАНАСОВ

**********

113

ВЕНКО ГОЧЕВ ГОЧЕВ

**********

114

КАТЯ АЛЕКСИЕВА ДЕЛИВАНСКА

**********

115

НАТАЛИ НИКОЛАЕВА КАРЛАКАШЕВА

**********

116

КРАСИМИР ЙОСИФОВ ГЪЛЕВ

**********

117

МИЛКА ИВАНОВА ДЕЛИВАНСКА

**********

118

ЙОВКО ПЕТРОВ КАЛЧЕВ

**********

119

КРАСИМИР ПЕТРОВ ГОВЕДАРСКИ

**********

120

ЙОНКА БЛАГОЕВА ТАШЕВА

**********

121

АНЕЛИЯ МИЛЧЕВА КАБАМИТОВА

**********

122

ИВАНКА СТРАХИЛОВА ТЕНОВА

**********

123

РАДОСЛАВ ИВАНОВ СТАВРЕВ

**********

124

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОРУКОВ

**********

125

ЖЕКО КОСТАДИНОВ КОМИТОВ

**********

126

ТОШКА ПЕТРОВА СТОЕВА

**********

127

РАЙНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

**********

128

ТОДОРА БОРИСОВА ГРОЗЕВА

**********

129

НЕЛИ СТОЯНОВА ИВАНОВА

**********

130

ГЕОРГИ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

**********

131

ИВАН КИРИЛОВ БОЙЧЕВ

**********

132

АТАНАС КОЛЕВ ЗАПРЯНОВ

**********

133

НЕВЕНА ВЪЛЧЕВА ИЛИЕВА

**********

134

СТОЯН ТОНОВ ТОНОВ

**********

135

ВЕСЕЛИНА ВЕНКОВА СИПКОВА

**********

136

СТЕФАН РАНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

**********

137

ВЕСЕЛИН ПАСКАЛЕВ ЛЯТЕВ

**********

138

НИКОЛАЙ КАРАМФИЛОВ УЗУНОВ

**********

139

ИВАН ДИМИТРОВ ИНДЖОВ

**********

140

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГАЧЕВ

**********

141

СЛАВЧО КУЗМАНОВ КАРАГЬОЗОВ

**********

142

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

**********

143

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ

**********

144

АСЕН РАЙЧЕВ АНГЕЛОВ

**********

145

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА МИЗИНОВА

**********

146

НЕДЯЛКА ИЛИЕВА ХАДЖИЕВА

**********

147

ТАНЯ ВЪЛЕВА ПЕТРОВА

**********

148

ТЕОДОРА АТАНАСОВА НАЛБАНТОВА

**********

149

НИКОЛИНА АСЕНОВА ШИШКОВА

**********

150

ШАНКО КОЛЕВ ИВАНОВ

**********

151

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЧИНГАРОВ

**********

152

ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ПЕТРОВ

**********

153

АНГЕЛ ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

154

АСЕН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

**********

155

АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

156

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ АТАНАСОВ

**********

157

ВЕСЕЛИНА КРАСИМИРОВА НАЧОВА

**********

158

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА-НИКОЛОВА

**********

159

КЕТИ ВАЛЕНТИНОВА ВАКРИЛОВА

**********

160

ЙОРДАН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

**********

 

2.Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

3.Публикува Списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

 1. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката извършената в ЦИК/РИК регистрация на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за първия избор запазва действието си. Между двата избора може да бъдат регистрирани и нови застъпници.

5.ОТКАЗВА да регистрира 3 (трима) предложени за застъпници както следва:

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

ЕЛЕНА ХУБЕНОВА ЙОТОВА

**********

2

АНА АЛЕКСАНДРОВА СКЕРЛЕТОВА

**********

3

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

**********

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 11.11.2021 в 17:53 часа

Свързани решения:

273-ПВР/НС/20.11.2021

274-ПВР/НС/20.11.2021

275-ПВР/НС/20.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения