Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 111-ЕП
Пловдив Област, 20.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

С вх. № 03 от 19.05.2019 г. (12:40ч.) от входящия регистър за застъпници на Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски на заявени /предложени за регистрация застъпници/, е депозирано Заявление Приложение № 39- ЕП от изборните книжа от Александра Костадинова Берданкова – упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Към заявлението са приложени следните документи: пълномощно, списък на лицата, заявени за регистрация като застъпници на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларации от лицата (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа). Предлага се да бъдат регистрирани 214 (двеста и четиринадесет) застъпници на кандидатската листа, съгласно приложения Списък.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 и ал. 2  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. Регистрира 214 (двеста и четиринадесет) застъпници на кандидатите от кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

1

Петър Минчев Калпошанов

**********

2

Веселина Тодорова Фитнева

**********

3

Деян Стоев Колев

**********

4

Дечко Трифонов Дечев

**********

5

Тодора Стойчева Минкова

**********

6

Камен Колев Димчев

**********

7

Кръстю Димитров Бациев

**********

8

Никола Марков Симеонов

**********

9

Кунка  Стоева Момнева

**********

10

Ана Василева Шопова

**********

11

Георги Стоянов Георгиев

**********

12

Тодор Запрянов Запрянов

**********

13

Таню Трифонов Вълков

**********

14

Христо Ганчев Василков

**********

15

Никола Николов Василев

**********

16

Рачо Петков Рачев

**********

17

Тодорка Тодорова Янчева

**********

18

Иванка Петрова Калпошанова

**********

19

Йосиф Милков Ташев

**********

20

Милко Йосифов Ташев

**********

21

Мариянка Василева Пенева

**********

22

Еньо Илиев Матански

**********

23

Тана Николова Паничарска

**********

24

Никола Ганчев Николов

**********

25

Никола Вълков Стефанов

**********

26

Василка Иванова Иванова

**********

27

Тодор Петров Попов

**********

28

Стойчо Малинов Томов

**********

29

Иван Василев Крушаров

**********

30

Илиян Тодоров Крушаров

**********

31

Георги Борисов Чернаев

**********

32

Никола Стоянов Димов

**********

33

Варадин Недков Радков

**********

34

Петър Вълев Петров

**********

35

Трендафил Николов Трънков

**********

36

Атанас Иванов Атанасов

**********

37

Даниела Костадинова Трънкова

**********

38

Иван Костадинов Босев

**********

39

Георги Трифонов Балабанов

**********

40

Георги Николов Анастасов

**********

41

Димитър Стоянов Спасов

**********

42

Катя Иванова Модинкова

**********

43

Недка Георгиева Анчева

**********

44

Иван Цветанов Кирков

**********

45

Цветанка Йорданова Киткова

**********

46

Катерина Запрянова Петкова

**********

47

Красимира Йорданова Гинова

**********

48

Цвятко Димитров Попчев

**********

49

Мария Георгиева Стойчева

**********

50

Николай Димитров Ганчев

**********

51

Зоя Методиева Баненска

**********

52

Славка Рангелова Христева

**********

53

Николай Рангелов Христев

**********

54

Александър Венелинов Майсторов

**********

55

Иванка Венелинова Майсторова

**********

56

Мария Йорданова Ковачева

**********

57

Емилия Славчева Толсузова

**********

58

Илия Пенев Узунов

**********

59

Севда Андонова Дюлгерова

**********

60

Йордан Асенов Димитров

**********

61

Мария Димитрова Георгиева

**********

62

Богдан Рангелов Богданов

**********

63

Симеон Данаилов Симеонов

**********

64

Цветелина Георгиева Рангелова

**********

65

Петя Георгиева Иванова

**********

66

Петър Георгиев Добрев

**********

67

Венелина Георгиева Георгиева

**********

68

Татяна Василева Аргирова

**********

69

Спаска Запрянова Костадинова

**********

70

Нонка Петрова Атанасова

**********

71

Гинка Костадинова Спасова

**********

72

Мильо Йорданов Дафов

**********

73

Стоилка Георгиева Цветанова

**********

74

Йордана Иванова Христозова

**********

75

Марийка Славева Домбова

**********

76

Пена Кирилова Мишева

**********

77

Симеона Василева Величкова

**********

78

Стефка Недкова Бояджиева

**********

79

Власю Георгиев Каймаканов

**********

80

Стоян Николов Ковачев

**********

81

Желязко Русинов Желязков

**********

82

Христинка Георгиева Вълчева

**********

83

Пенка Колева Славова

**********

84

Таня  Георгиева  Георгиева

**********

85

Йорданка Сребрева  Янева

**********

86

Невенка Костадинова Иванова

**********

87

Тоска Василева Найдева

**********

88

Ангел Петков Попчев

**********

89

Петко  Спасов  Проданов

**********

90

Мая  Димова Ушева

**********

91

Недялка  Маринова  Запрянова

**********

92

Ганка Петкова Найденова

**********

93

Татяна  Господинова Сталева

**********

94

Виолета  Ангелова  Христонова

**********

95

Силвана Стоилова Манолова

**********

96

Деляна  Георгиева  Димитрова

**********

97

Михаил  Симеонов  Йорданов

**********

98

Йордан  Атанасов  Гривеков

**********

99

Кръстю Минев Кръстев

**********

100

Георги  Атанасов  Георгиев

**********

101

Бонка  Димова  Хаджигенова

**********

102

Атанас Георгиев Георгиев

**********

103

Иван  Георгиев Ракаджиев

**********

104

Марчо  Тонев  Марчев

**********

105

Минка  Ангелова  Шопова

**********

106

Калофер  Райчев  Митев

**********

107

Иван  Янков  Георгиев

**********

108

Еленка Статева Тилова

**********

109

Димитър Иванов Спасов

**********

110

Христо Атанасов Кръстев

**********

111

Петър Христозов Налбантов

**********

112

Ангел Иванов Шишеков

**********

113

Радка Петрова Чанкова

**********

114

Янка Димитрова Ангелова

**********

115

Иван Георгиев Иванов

**********

116

Василка Иванова Паунова

**********

117

Васил Петков Чурчулиев

**********

118

Мария Сашова Панева

**********

119

Теменуга  Йорданова Йорданова

**********

120

Ангел Димитров Ангелов

**********

121

Владимир Тодоров Божиков

**********

122

Кирчо Любомиров Мизинов

**********

123

Недялка Илиева Хаджиева

**********

124

Веска Колева Мирчева

**********

125

Атанаска Николова Николова

**********

126

Георги Богданов Петров

**********

127

Теодора Петрова Стефанова

**********

128

Анка Петрова Борисова

**********

129

Николай Атанасов Насков

**********

130

Атанас Владимиров Иванов

**********

131

Запрян Георгиев Радославов

**********

132

Анелия Красимирова Георгиева

**********

133

Магдалина Атанасова Събева

**********

134

Асен Райчев Ангелов

**********

135

Надя Ангелова Алексиева

**********

136

Дияна Тодорова Рашева

**********

137

Кольо Стоянов Василев

**********

138

Виолета Василева Антонова

**********

139

Лиляна Димова Мукарева - Моллова

**********

140

Кирил Лазаров Димитров

**********

141

Милка Цанкова Ковачева

**********

142

Мария Иванова Димитрова

**********

143

Тодор Иванов Георгиев

**********

144

Галина Петрова Иванова

**********

145

Ирина Дамянова Георгиева

**********

146

Мария Ненчева Бакалова

**********

147

Лала Бонова Рачева

**********

148

Емил Анелинов Ризов

**********

149

Светлана Стоянова Петкова

**********

150

Ангел Христосков Генчев

**********

151

Георги Костов Шакаданов

**********

152

Николай Божанов Шишманов

**********

153

Таня Петкова Берковска

**********

154

Ангелина Ангелова Хазурова

**********

155

Иван Димитров Мицикулев

**********

156

Иван Георгиев Сандрев

**********

157

Йордан Николаев Муховски

**********

158

Елена Ангелова Димитрова

**********

159

Серафим Бориславов Игнев

**********

160

Елена Георгиева Бузова

**********

161

Лъчизарка Илиева Гатева

**********

162

Пенка Петрова Халачева

**********

163

Василка Стефанова Боферова

**********

164

Борис Тодоров Тонков

**********

165

Салчо Иванов Веселов

**********

166

Нели Александрова Лазарова

**********

167

Румен Иванов Веляков

**********

168

Димитър Методиев Тодоров

**********

169

Петър Любенов Динчев

**********

170

Георги Димитров Ваклинов

**********

171

Снежана Иванова Милушева

**********

172

Никола Георгиев Гунчев

**********

173

Рангел Александров Спасов

**********

174

Надежда Иванова Георгиева

**********

175

Светла Симеонова Гайдова

**********

176

Елена Събова Попова

**********

177

Йорданка Иванова Кацарска

**********

178

Стойна Еньова Малик

**********

179

Събин Атанасов Попов

**********

180

Татяна Христева Господарска

**********

181

Траян Вълков Йончев

**********

182

Цветана Кръстева Кръстева

**********

183

Мария Живкова Руменова

**********

184

Пепа Кръстева Йончева

**********

185

Недялка Николова Джинска

**********

186

Запрянка Иванова  Козинарска

**********

187

Стоянка Петева Йорданова

**********

188

Николина Найденова Вътева

**********

189

Мария Ненчева Цветкова

**********

190

Георги Георгиев Трендафилов

**********

191

Красимир Николов Христев

**********

192

Мария Петрова Димова

**********

193

Василка Георгиева Кирашка

**********

194

Динко Николов Гевезов

**********

195

Станка Николова Стехова

**********

196

Пева Атанасова Лазарова

**********

197

Бойчин Василев Конов

**********

198

Атанаска Стоянова Аксимова

**********

199

Минчо Йорданов Лаловски

**********

200

Стоил Минчев Минчев

**********

201

Станьо Станев Димитров

**********

202

Петра Симеонова Найденова

**********

203

Катюша Петрова Ладжева

**********

204

Борис Николов Богданов

**********

205

Милка Николова Голевска

**********

206

Иванка Иванова Кабаджова

**********

207

Галя Маринова Тунчева

**********

208

Марин Георгиев Кукуванов

**********

209

Илия Иванов Илиев

**********

210

Митко Койчов Базитов

**********

211

Станислав Ненков Мерджанов

**********

212

Илияна Петрова Арабска

**********

213

Златю Илиев Гаръбски

**********

214

Таня Николаева Марковска

**********

 

 1. Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците и да им бъдат издадени удостоверения.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 20.05.2019 в 16:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения