Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 140-ЕП
Пловдив Област, 22.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

 С вх. № 02 от 22.05.2019 г. от входящия регистър за застъпници на Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски на заявени /предложени за регистрация застъпници/, е депозирано Заявление Приложение № 39- ЕП от изборните книжа от Юксел Руфат Расим – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“. Към заявлението са приложени следните документи: пълномощно, списък на лицата, заявени за регистрация като застъпници на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларации от лицата (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа). Предлага се да бъдат регистрирани 221 (двеста двадесет и един) застъпници на кандидатската листа, съгласно приложения Списък.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 и ал. 2  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 Р Е Ш И:

 1. Регистрира 221 (двеста двадесет и един) застъпници на кандидатите от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

1

НУРЕТИН АЙНУР ТАСИМ

**********

2

ХАТИДЖЕ ИДРИЗ РЮСТЕМ

**********

3

МАРИЯ ВАСКОВА БЕКИР

**********

4

ФАКРИЕ БАЙРАМАЛИ ТАСИМ

**********

5

МЕТИН МЮМЮН ИСМАИЛ

**********

6

АЙТЕН АХМЕД ТАСИМ

**********

7

АЙГЮН КАСИМОВ ТАСИМОВ

**********

8

АЙШЕ ЯШАР ИСМАИЛ

**********

9

ВЕСКО ЦВЕТКОВ ЧОБАНОВ

**********

10

МЕЛЕК ЕРДЖАН ЮСЕИН

**********

11

АРИФ ХАШИМ МУСТАФА

**********

12

ФЕИМ ФЕРАД ФЕРАД

**********

13

СЪДИКА РАМАДАН РЮСТЕМ

**********

14

СЕМРА РАМИСОВА ТЮРКЕДЖИЕВА

**********

15

ГЮНАЙ РЕДЖЕБ АХМЕД

**********

16

ИСМЕТ ДУРСУНОВ МЕХМЕДОВ

**********

17

МЮМЮН МЮМЮН АЛИ

**********

18

АХМЕД РАМАДАНОВ САЛИМОВ

**********

19

САЛИ ИБРАМ ТАИР

**********

20

ВАДЖИП ЕРДЖЕБ ХАСАН

**********

21

АЙХАН АХМЕД РАМАДАН

**********

22

ГЮЛДЖАН ШЕФКЕТ ПАРАФИТ

**********

23

МЕЛЯТ ИБРАХИМ АЛИМОЛЛА

**********

24

СЕЙФИ РЕДЖЕБОВ ЧАУШЕВ

**********

25

АЙХАН ДЖЕЛАЛОВ КАДИРОВ

**********

26

ХАЛИЛ ЕРДУВАН СЮЛЕЙМАН

**********

27

МЮМЮН ИСМАИЛ АЛИДЖИК

**********

28

ИСМАИЛ ЯШАР ХАЛИЛ

**********

29

ХИКМЕТ ИБРАХИМ АЛИМОЛЛА

**********

30

ХАШИМ РЕДЖЕБ АЛИМОЛЛА

**********

31

МИНЧО АНГЕЛОВ ПАЛАЗОВ

**********

32

СЕЙЯР ДУРМУШ РАМАДАН

**********

33

ОСМАН АЛИЕВ РАСИМОВ

**********

34

ХАЛИТ ДУРМУШАЛИ ШЮКРИ

**********

35

ХЮСЕИН АЙДЪНОВ КАРАДЖОВ

**********

36

АЖДА САЛИ БАЙРЯМОВА

**********

37

НАЙМЕ ФАХРИ АЛИ

**********

38

ФИГЕН ГЮНАЙ МЕХМЕД

**********

39

РЕМЗИЕ АЛИЕВА БАЙРЯМОВА

**********

40

ЕРОЛ ЕРОЛ БАЙРЯМ

**********

41

НАЗИФЕ ЕФРАИМОВА МЕХМЕДОВА

**********

42

КЕЗИМ САЛИ АХМЕД

**********

43

ШЕВКЕТ НЕЖДЕТ ШЕВКЕТ

**********

44

СУАТ БИРОЛ АЛИ

**********

45

БЕРКАН РЕДЖЕПОВ ИБРЯМОВ

**********

46

НЕВРИЕ ФИКРЕТ ВЕЛИ

**********

47

АДИЛЕ ИСМЕТ МЕХМЕДАЛИ

**********

48

АЛИ ИСМЕТ КАРАБЕКИР

**********

49

РИДВАН САЛИ ЮСЕИН

**********

50

ШЕРИФЕ ИДРИЗ ИСМАИЛ

**********

51

ЕМЕЛ МЕХМЕД КЪРАЛИ

**********

52

АТИДЖЕ МЕЖДУН ЮСЕИНОВА

**********

53

СЕМИХА МЮМЮН ЮНУЗОВА

**********

54

ЕРБАЙ РЕДЖЕПОВ СМАИЛОВ

**********

55

САФИЕ МЕХМЕДОВА МОЛЛАЮМЕРОВА

**********

56

РЮСТЕМ ДЖЕМИЛ КАРАГАРЕН

**********

57

СЕВГЮЛ ТАХИРОВА ТАХИРОВА

**********

58

ЮМЮГЮЛ САКЪП ОСМАН

**********

59

НАРИН САКЪП ОСМАН

**********

60

РУФАТ САДЕТИН ЧАУШ

**********

61

ШЕНОЛ ЯШАР МЮМЮН

**********

62

СЕВГИНАР БАЙРЯМОВА ФЕЙЗИ

**********

63

ДЖАНАН САБАХТИНОВА ПАЛ

**********

64

АЙЛИН ИЗЕТ СЮЛЕЙМАН

**********

65

АЙВАЗ ЮСЕИНОВ АЙВАЗОВ

**********

66

СЕВИНЧ ИЛИЯЗ ДОРМУШ

**********

67

ИЛИЯНА ХРИСТЕВА ИСМАИЛ

**********

68

ЧЕТИН МЮМЮН АДЕМ

**********

69

БИЛЯН ВИКТОРОВ ИВАНОВ

**********

70

БОЙКО ЕМИЛОВ ЧИЛИНГИРОВ

**********

71

МАСАР ЯШАРОВ ИСМАИЛОВ

**********

72

ИЛДЪРАЙ КЯЗИМ МУСТАФА

**********

73

ГЮЛХАН КЕРИМОВ МУСОВ

**********

74

ХАФИЗЕ ЕМИН ШАБАН

**********

75

ТУРГАЙ РАМАДАН РАМАДАНОВ

**********

76

ШАБАН АЛЕФТАР ХАЗИМ

**********

77

ДЕСИМИР БИСЕРОВ АСЕНОВСКИ

**********

78

СЕЛВЕР СЛАВЧЕВА ДАУТОВА

**********

79

ФИКИРНАЗ ИБРАХИМОВА ИБРЯМ

**********

80

РЕДЖЕБ ДУРХАН ХАЛИЛ

**********

81

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА СИМОВА

**********

82

АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА СИМОВА

**********

83

РУМЯНА ПЛАМЕНОВА БОРИСОВА

**********

84

АЙЛИН ЗЕКЕРИЕВА БЕКИРОВА

**********

85

ФАТМАГЮЛ ФЕРАДОВА МЮСЛЮМОВА

**********

86

СИНАН КЕМАЛ ХАСАН

**********

87

ХАЗЕЛ РЕФИКОВА МЕХМЕДАЛИ

**********

88

ФИЛИЗ ШЕРИФ МЮМЮН

**********

89

АЛТЪНАЙ БЕКИР МЮМЮН

**********

90

САФЕД МЕХМЕД ФЕЙЗИ

**********

91

ДЕНИС СЕБАХТИН МУСТАФА

**********

92

МЮНЮР ШАБАН АДЕМ

**********

93

ИБРЯМ МУСТАФА ШАБАН

**********

94

ЕРСЕЛ АЙДЪН АХМЕД

**********

95

МЕХМЕД ГЮНАЕВ ХОДЖОВ

**********

96

ЗЛАТА БОРИСОВА ИВАНОВА

**********

97

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

**********

98

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

**********

99

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

**********

100

МИТКО БОРИСОВ ЕФТИМОВ

**********

101

РОЗА СТЕФАНОВА ГРУДЕВА

**********

102

ВАСИЛ КИРИЛОВ ШАНКОВ

**********

103

ИВАН ДИМИТРОВ ШАНКОВ

**********

104

БИНКА ЗАПРЯНОВА МИТКОВА

**********

105

ГЕРГАНА ШАНКОВА АТАНАСОВА

**********

106

ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

**********

107

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

**********

108

АЗИС НУРИ ХАСАН

**********

109

МИТКО МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ

**********

110

АРИФ РАМАДАН МЕХМЕД

**********

111

РЕСМИ СЕБАХТИН МЕХМЕД

**********

112

АНЕТА СЛАВЧЕВА АНГЕЛОВА

**********

113

АНГЕЛ ОГНЯНОВ ДОБРЕВ

**********

114

СТАНКА АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА

**********

115

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

**********

116

БОЯН ПЕТРОВ БОЯНОВ

**********

117

НУРИ АЛЕКСИЕВ АНТОНОВ

**********

118

АСАН МЕХМЕД МЮМЮН

**********

119

ДАМЯН НАДЕЖДИНОВ СЛАВЧЕВ

**********

120

МЮМЮН МЕХМЕД МЮМЮН

**********

121

ИЗЕТ АХМЕДОВ  ЮСЕИНОВ

**********

122

БОРИС АСЕНОВ МАРКОВ

**********

123

ХРИСТО АНГЕЛОВ МАЙКООЛУ

**********

124

АНГЕЛ СЕРГЕЕВ ИЛИЕВ

**********

125

ЮЛИЯН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

**********

126

СЪБИ ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ

**********

127

РУМЕН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ

**********

128

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАРИНОВ

**********

129

ДАМЯН МИТКОВ МИТКОВ

**********

130

АНГЕЛ МИЛКОВ АНГЕЛОВ

**********

131

МИЛКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

**********

132

ЯНКА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА

**********

133

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАТЕВ

**********

134

ПЕНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

**********

135

РАМАДАН СЕЛИМ АХМЕД

**********

136

ЕКРЕМ МЮМЮН ХАСАН

**********

137

ЕЛЕНА ЗАПРЯНОВА ПЕТКОВА

**********

138

ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ДИМАНОВ

**********

139

ДИМИТЪР СТОЯНОВ КОЛЕВ

**********

140

ПЕНКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

**********

141

АТАНАС ИВАНОВ ТАНЕВ

**********

142

СЛАВИ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

**********

143

ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА СТАЛЕВА

**********

144

БОГДАНКА СТАЙКОВА КУМЧЕВА

**********

145

КЕРА ПАУНОВА ВАНКОВА

**********

146

НИЯЗИ АЛИМОВ МАНОВ

**********

147

АДЕМ ДУРСУН БЕКИР

**********

148

ФЕВЗИ МЮМЮН КАДИР

**********

149

ЕЙВАС НАЗИФОВ САИДОВ

**********

150

АЙЛИН РЕМЗИ АДЕМ

**********

151

ТАНЕР ШАБАНОВ ШАБАНОВ

**********

152

АЗИС РАФЕДОВ АЛИЕВ

**********

153

ИБРАХИМ ХАЛИЛОВ МЕХМЕДОВ

**********

154

РАНГЕЛ ИЛИЕВ АСЕНОВ

**********

155

ДРАГАН СПАСОВ БОЖКОВ

**********

156

АСЕН АТАНАСОВ ПАНДЕВ

**********

157

ХРИСТО РАНГЕЛОВ БОЖКОВ

**********

158

ВАСИЛ САШЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

159

СТОЯН ПЕТРОВ ДОНЧЕВ

**********

160

АСЕН ДАНАИЛОВ ДОНЧЕВ

**********

161

АТАНАС АНГЕЛОВ ДОНЧЕВ

**********

162

АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

**********

163

АСЕН ИЛИЕВ СМИЛЕНОВ

**********

164

ЯНКО ИЛИЕВ СМИЛЕНОВ

**********

165

АТАНАС ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ

**********

166

ВАСИЛ ИЦКОВ ДЕМИРЕВ

**********

167

БИСЕР АНГЕЛОВ БИЛЯЛОВ

**********

168

АНГЕЛ АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ

**********

169

ИЦКО ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВ

**********

170

АТАНАСКА АТАНАСОВА ДОНЧЕВА

**********

171

ДАНАИЛ АНКОВ ИВАНОВ

**********

172

МИХАИЛ САШКОВ ДИМИТРОВ

**********

173

ДЕНЧО ИВАНОВ ДОНКОВ

**********

174

ИСУС ЖИВКОВ ИЛИЕВ

**********

175

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ АТАНАСОВ

**********

176

ПЕТЪР НИКОЛОВ АТАНАСОВ

**********

177

ВЕСЕЛИН САШЕВ БИЛЯЛОВ

**********

178

РУМЯНА АСЕВА ЯНКОВА

**********

179

АТАНАС АНГЕЛОВ ДОНЧЕВ

**********

180

ДИАНА ИЛИЕВА ДОНЧЕВА

**********

181

АТИДЖЕ ВЕРХАТОВА КАЛНИЕВА

**********

182

СЕБЕНАС АСАНОВА ЛЬОТЕВА

**********

183

КЕМАЛ ЮСЕИНОВ ЕМИНОВ

**********

184

НУРШЕН АСАНОВА КАРАМУСТАФОВА

**********

185

ГЮЛБИЕ МЕХМЕД ТЮЛМЕН

**********

186

КЪЙМЕТ АХМЕДОВА ТЕФИКОВА

**********

187

ЮСЕИН АСАНОВ МАСТРАФЧИЕВ

**********

188

МЕХМЕД АСАНОВ АФЪЗОВ

**********

189

ДЕЛЧО САШОВ РАНГЕЛОВ

**********

190

ИВАН АСЕНОВ СТОЯНОВ

**********

191

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЪРДЯКОВА

**********

192

АНГЕЛИНА ЯНКОВА МИТЕВА

**********

193

КАТЯ ИВАНОВА БОРИСОВА

**********

194

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

**********

195

АНГЕЛ ЯНКОВ МИТЕВ

**********

196

ВЕСКА АСЕНОВА ВЕЛИЧКОВА

**********

197

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КОМИТСКИ

**********

198

СЛАВИ ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛКОВ

**********

199

ЗВЕЗДА КАМЕНОВА СТЕФАНОВА

**********

200

АТАНАС ГЕНОВ ПЕТРАКОВ

**********

201

МИРЧО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

**********

202

КОСТАДИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

**********

203

АСЕН САШЕВ ДЕНЕВ

**********

204

ИЛИЯ НИКОЛОВ АСПАРУХОВ

**********

205

ИВАЙЛО МАРИНОВ АСЕНОВ

**********

206

СТОЯН АСЕНОВ ИЛИЕВ

**********

207

РУМЯНА КРАСИМИРОВА АСЕНОВА

**********

208

АНКА ФАНКОВА ЙОСИФОВА

**********

209

КАТЯ ТОДОРОВА ЖИЛОВА

**********

210

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

**********

211

РАШКО МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ

**********

212

СТЕФАН СТОЯНОВ АТАНАСОВ

**********

213

АСЕН МИТКОВ АНГЕЛОВ

**********

214

ЯРОСЛАВ СТОЯНОВ МАРИНОВ

**********

215

МИНКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА

**********

216

ЙОРДАН СТОЯНОВ АТАНАСОВ

**********

217

ЗЛАТКА НАЧЕВА ИВАНОВА

**********

218

АТАНАС МИТКОВ КАЛЧЕВ

**********

219

ИЛИЯ АНТОНОВ АСЕНОВ

**********

220

ЗАПРЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

**********

221

АТАНАС ГАНЕВ ГАНЕВ

**********

 1. Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците и да им бъдат издадени удостоверения.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.05.2019 в 21:14 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения