Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 56-ЕП
Пловдив Област, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Кричим, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 45 от 23.04.2019 г. от Кмета на община Кричим (изх. № ПИ-02-10 от 23.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола за проведени консултации на 17.04.2019 г., е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Кричим.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

1.Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Кричим, както следва:

№ на СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

173900001

гр. Кричим

ТЕОДОРА СИМЕОНОВА ТОНОВА

**********

Председател

173900001

гр. Кричим

ИВАНКА ПЕТРОВА ТАНЧЕВА

**********

Зам.-председател

173900001

гр. Кричим

МИНКА СТОЙКОВА КОЛЕВА

**********

Секретар

173900001

гр. Кричим

АЙШЕ ХАШИМ ЧАУШЕВА

**********

Член

173900001

гр. Кричим

ИВАН ПАВЛОВ ЛАЗАРОВ

**********

Член

173900001

гр. Кричим

ПЕТЪР АНГЕЛОВ БУБАРОВ

**********

Член

173900001

гр. Кричим

ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА КАЛИНОВА

**********

Член

173900001

гр. Кричим

АСИЕ ЯЛДЪЗОВА КАРААЛИЕВА

**********

Член

173900001

гр. Кричим

БЛАГОЙ НИКОЛОВ ТАШКОВ

**********

Член

 

 

 

**********

 

173900002

гр. Кричим

СТОЯН ВАСИЛЕВ ЧЕЛЕБИЕВ

**********

Председател

173900002

гр. Кричим

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ФИЛЕВА

**********

Зам.-председател

173900002

гр. Кричим

ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРНАЕВА

**********

Секретар

173900002

гр. Кричим

СТОЙКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ

**********

Член

173900002

гр. Кричим

ИВАНКА КОСТОВА КАЛИНОВА

**********

Член

173900002

гр. Кричим

АЛБЕНА ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТКОВА

**********

Член

173900002

гр. Кричим

ЛЕВЕНТ АСАНОВ РИСТЕМОВ

**********

Член

173900002

гр. Кричим

ЕВТИМКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

**********

Член

173900002

гр. Кричим

СИЛВИЯ СЕЛВИ ЧУЧУЛИГОВА

**********

Член

 

 

 

**********

 

173900003

гр. Кричим

ВЕСКА НИКОЛОВА МАТЯШЕВА

**********

Председател

173900003

гр. Кричим

ВЛАДИМИР РОСЕНОВ БОДУРОВ

**********

Зам.-председател

173900003

гр. Кричим

ИЛИЯ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

**********

Секретар

173900003

гр. Кричим

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА АНТОНОВА

**********

Член

173900003

гр. Кричим

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДИМОВА

**********

Член

173900003

гр. Кричим

СТОИЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ

**********

Член

173900003

гр. Кричим

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ТАНЧЕВА

**********

Член

173900003

гр. Кричим

ЕЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА СЛАВОВА

**********

Член

173900003

гр. Кричим

РАДОМИРЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

**********

Член

 

 

 

**********

 

173900004

гр. Кричим

ИВАНКА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА

**********

Председател

173900004

гр. Кричим

КОСТАДИН ТОДОРОВ ПЕТЛЕШКОВ

**********

Зам.-председател

173900004

гр. Кричим

ОРХАН ДЖАМАЛИЕВ МАХМУДОВ

**********

Секретар

173900004

гр. Кричим

ЕМЕЛ НИЯЗИЕВА ДЖУРОВА

**********

Член

173900004

гр. Кричим

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДЖАМБАЗОВ

**********

Член

173900004

гр. Кричим

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ПЕЛТЕКОВА

**********

Член

173900004

гр. Кричим

ГЮРГА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

173900004

гр. Кричим

МЕРА НИКОЛОВА ОВЧАРКИНА

**********

Член

173900004

гр. Кричим

ЖИВКО ВАСИЛЕВ КРУШАРОВ

**********

Член

 

 

 

**********

 

173900005

гр. Кричим

ЗЕЙРА КЯЗИМ ЧАШУЕВА

**********

Председател

173900005

гр. Кричим

РУМЯНА АЛЕКОВА ЛАМБОВА

**********

Зам.-председател

173900005

гр. Кричим

ИВАЙЛО ЕВГЕНИЕВ МАТЯШЕВ

**********

Секретар

173900005

гр. Кричим

КАЛБИЕ САЛИФОВА АДЖЕМОВА

**********

Член

173900005

гр. Кричим

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВА

**********

Член

173900005

гр. Кричим

СНЕЖАНА ИВАНОВА МАДЖАРОВА

**********

Член

173900005

гр. Кричим

ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ПОПОВА

**********

Член

173900005

гр. Кричим

ДАФИНКА ИВАНОВА ЛИЛОВА

**********

Член

173900005

гр. Кричим

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА

**********

Член

 

 

 

**********

 

173900006

гр. Кричим

МИМИ АНГЕЛОВА ДОНКОВА

**********

Председател

173900006

гр. Кричим

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

**********

Зам.-председател

173900006

гр. Кричим

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОНОВ

**********

Секретар

173900006

гр. Кричим

ФАТМА ДЖАМАЛОВА ЧАКМАКОВА

**********

Член

173900006

гр. Кричим

САВКА ВЛАДИМИРОВА БОДУРОВА

**********

Член

173900006

гр. Кричим

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

**********

Член

173900006

гр. Кричим

ЗДРАВКО СТОЯНОВ МЕТИШЕВ

**********

Член

173900006

гр. Кричим

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

**********

Член

173900006

гр. Кричим

БОЖАНА БОРИСОВА КУЗЕВА

**********

Член

 

 

 

**********

 

173900007

гр. Кричим

ЕЛЕНА ХРИСТОВА НЕДЕВА

**********

Председател

173900007

гр. Кричим

СЮЗАН АЛИЕВА КАДИРОВА

**********

Зам.-председател

173900007

гр. Кричим

ИРИНА ЗДРАВКОВА МУРАТЕВА

**********

Секретар

173900007

гр. Кричим

СТРАХИЛ ВЪРБАНОВ ВАТРАЛОВ

**********

Член

173900007

гр. Кричим

ЙОРДАН КЪНЧЕВ НАЧЕВ

**********

Член

173900007

гр. Кричим

ИВАНКА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА

**********

Член

173900007

гр. Кричим

ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА БОЯДЖИЕВА

**********

Член

 

 

 

**********

 

173900008

гр. Кричим

ИЛИЯН НЕДКОВ РАДКОВ

**********

Председател

173900008

гр. Кричим

НАДЕЖДА АСЕНОВА КОТУПОВА

**********

Зам.-председател

173900008

гр. Кричим

ЗОРКА ИВАНОВА УРИЛОВА

**********

Секретар

173900008

гр. Кричим

ВИЖДАН МЕХМЕДОВА ДЕЛИМЕХМЕДОВА

**********

Член

173900008

гр. Кричим

РОСИЦА ТОДОРОВА ТОТЕВА

**********

Член

173900008

гр. Кричим

ТЕМЕНУЖКА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА

**********

Член

173900008

гр. Кричим

СУРАЙ СМАИЛОВА КАРАНСКА

**********

Член

173900008

гр. Кричим

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДИМОВА

**********

Член

173900008

гр. Кричим

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

**********

Член

 

 

 

**********

 

173900009

гр. Кричим

ЕНГИН ДЖЕВДЖЕТ ПОМАКОВА

**********

Председател

173900009

гр. Кричим

ВЕНЕТА МЕТОДИЕВА ПАВЛОВА

**********

Зам.-председател

173900009

гр. Кричим

ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАРКОВ

**********

Секретар

173900009

гр. Кричим

СУЗАН САДКЪ ДЖАНАЛИ

**********

Член

173900009

гр. Кричим

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ

**********

Член

173900009

гр. Кричим

ЖИВКА ИЛИЕВА ШКОДРОВА

**********

Член

173900009

гр. Кричим

НУРШЕН ЮСУФОВА КАРААЛИЕВА

**********

Член

173900009

гр. Кричим

ПЕТРУНКА АСЕНОВА КУЗМАНОВА

**********

Член

173900009

гр. Кричим

САВКО ГЕОРГИЕВ ДОНКОВ

**********

Член

 

 

 

**********

 

173900010

гр. Кричим

РУМЯНА НЕШЕВА ПЕТРОВА

**********

Председател

173900010

гр. Кричим

АЙСЕЛ ЯЛДЪЗОВА ДЖУРОВА

**********

Зам.-председател

173900010

гр. Кричим

МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА ЙОВЧЕВА

**********

Секретар

173900010

гр. Кричим

ДЖЕМЛЕ МУСТАФОВА БАЛЪКЧИЕВА

**********

Член

173900010

гр. Кричим

МАРИЯ СТОЕВА ТОДОРОВА

**********

Член

173900010

гр. Кричим

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГИЧЕВ

**********

Член

173900010

гр. Кричим

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СПАСОВА

**********

Член

173900010

гр. Кричим

КИПРА СТОЯНОВА ДЕВЕДЖИЕВА

**********

Член

173900010

гр. Кричим

СИМЕОН ВАСИЛЕВ КУЗЕВ

**********

Член

 

2.Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Кричим, област Пловдив:

1. АЙШЕ МУСТАФА МЕЧКАРСКА

**********

2. СТЕФАН РАНГЕЛОВ ТОНОВ

**********

3. ВАСКО РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ

**********

4. РУМЕН ИЛИЕВ ТАЧЕВ

**********

5. ВЕНЦЕСЛАВ ДАНЧЕВ БАШЕВ

**********

6. БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

**********

7. ГЮЛБИЕ МЕХМЕД ТЮЛМЕН

**********

8. ШЕНАЙ СМАИЛ ДЖАНАЛИ

**********

9. ИВАНКА ДАФОВА КРУШАРОВА

**********

10. НЕНКА ИЛИЕВА БОЖИКОВА

**********

11. ВАСИЛКА ИВАНОВА ОВЧАРКИНА

**********

 

3.Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Кричим, област Пловдив.

4.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

5.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:19 часа

Свързани решения:

74-ЕП/07.05.2019

97-ЕП/17.05.2019

119-ЕП/20.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения