Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 60-ЕП
Пловдив Област, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Хисаря, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 55/24.04.2019 г. от Кмета на община Хисаря (изх. №90-00-78 от 23.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола за проведени консултации на 15.04.2019 г. и допълнителни консултации на 17.04.2019г. е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Хисаря.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Хисаря, както следва:

№ на СИК

Населено място

Община

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

173700001

гр. Хисаря

Хисаря

Иван Колев Иванов

**********

председател

173700001

гр. Хисаря

Хисаря

Минка Маринова Макавеева

**********

зам.-председател

173700001

гр. Хисаря

Хисаря

Иванка Тонова Благова

**********

секретар

173700001

гр. Хисаря

Хисаря

Иванка Стаменова Тинтикова

**********

член

173700001

гр. Хисаря

Хисаря

Бонка Пенкова Здравкова

**********

член

173700001

гр. Хисаря

Хисаря

Богдан Георгиев Дамбулов

**********

член

173700001

гр. Хисаря

Хисаря

Събина Миткова Стрезова

**********

член

173700001

гр. Хисаря

Хисаря

Нина Станчева Кисьова

**********

член

173700001

гр. Хисаря

Хисаря

Станка Вълкова Неризова

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700002

гр. Хисаря

Хисаря

Ненка Николова Дойчевска

**********

председател

173700002

гр. Хисаря

Хисаря

Мария Ненкова Груйчева

**********

зам.-председател

173700002

гр. Хисаря

Хисаря

Стефка Станева Аксимова

**********

секретар

173700002

гр. Хисаря

Хисаря

Мария Анкова Чавгова

**********

член

173700002

гр. Хисаря

Хисаря

Митра Ангелова Бойновска

**********

член

173700002

гр. Хисаря

Хисаря

Владимир Георгиев Пашалиев

**********

член

173700002

гр. Хисаря

Хисаря

Николай Митков Пашов

**********

член

173700002

гр. Хисаря

Хисаря

Златомир Тодоров Врачев

**********

член

173700002

гр. Хисаря

Хисаря

Красимир Иванов Нанкин

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700003

гр. Хисаря

Хисаря

Нонка Атанасова Ганева

**********

председател

173700003

гр. Хисаря

Хисаря

Симеон Ненков Джорев

**********

зам.-председател

173700003

гр. Хисаря

Хисаря

Донка Димитрова Вангова

**********

секретар

173700003

гр. Хисаря

Хисаря

Минчо Стаев Чавгов

**********

член

173700003

гр. Хисаря

Хисаря

Пенчо Христов Цъцаров

**********

член

173700003

гр. Хисаря

Хисаря

Мария Кръстева Балтова

**********

член

173700003

гр. Хисаря

Хисаря

Нейко Стаменов Топалов

**********

член

173700003

гр. Хисаря

Хисаря

Христо Атанасов Стрезов

**********

член

173700003

гр. Хисаря

Хисаря

Веселина Велева Узунова

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700004

гр. Хисаря

Хисаря

Евгения-Генка Георгиева Стехова-Тепавичарова

**********

председател

173700004

гр. Хисаря

Хисаря

Пенка Иванова Дишкелова

**********

зам.-председател

173700004

гр. Хисаря

Хисаря

Христо Цончев Драгневски

**********

секретар

173700004

гр. Хисаря

Хисаря

Николай Генов Върников

**********

член

173700004

гр. Хисаря

Хисаря

Ваня Петрова Бадова

**********

член

173700004

гр. Хисаря

Хисаря

Генка Илинова Ванова

**********

член

173700004

гр. Хисаря

Хисаря

Запрянка Кръстева Узунова

**********

член

173700004

гр. Хисаря

Хисаря

Таня Грозева Никитова

**********

член

173700004

гр. Хисаря

Хисаря

Илиян Николаев Симеонов

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700005

гр. Хисаря

Хисаря

Катерина Петрова Антонова

**********

председател

173700005

гр. Хисаря

Хисаря

Бонка Петкова Ташева

**********

зам.-председател

173700005

гр. Хисаря

Хисаря

Венета Йорданова Лаловска

**********

секретар

173700005

гр. Хисаря

Хисаря

Цонка Димитрова Балямска

**********

член

173700005

гр. Хисаря

Хисаря

Стефка Матова Тодорова

**********

член

173700005

гр. Хисаря

Хисаря

Верка Николова Петрова

**********

член

173700005

гр. Хисаря

Хисаря

Таня Иванова Дзарбова

**********

член

173700005

гр. Хисаря

Хисаря

Илиян Христов Стрезов

**********

член

173700005

гр. Хисаря

Хисаря

Милка Танева Видинска

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700006

гр. Хисаря

Хисаря

Цочо Куманов Итков

**********

председател

173700006

гр. Хисаря

Хисаря

Таня Колева Печенкова

**********

зам.-председател

173700006

гр. Хисаря

Хисаря

Стоян Анков Кайряков

**********

секретар

173700006

гр. Хисаря

Хисаря

Нели Станиславова Стоянова

**********

член

173700006

гр. Хисаря

Хисаря

Иван Ганчев Фръков

**********

член

173700006

гр. Хисаря

Хисаря

Зорница Деянова Иванова

**********

член

173700006

гр. Хисаря

Хисаря

Коста Видолов Барбов

**********

член

173700006

гр. Хисаря

Хисаря

Ангел Георгев Атанасов

**********

член

173700006

гр. Хисаря

Хисаря

Десислав Драгомиров Иванов

**********

член

173700007

гр. Хисаря

Хисаря

Генка Неделева Йолинска

**********

председател

173700007

гр. Хисаря

Хисаря

Елена Костова Китина

**********

зам.-председател

173700007

гр. Хисаря

Хисаря

Пламен Николов Пенков

**********

секретар

173700007

гр. Хисаря

Хисаря

Гана Николова Христева

**********

член

173700007

гр. Хисаря

Хисаря

Марко Лазаров Попов

**********

член

173700007

гр. Хисаря

Хисаря

Стоянка Иванова Петкова

**********

член

173700007

гр. Хисаря

Хисаря

Велика Стоянова Бойновска

**********

член

173700007

гр. Хисаря

Хисаря

Елена Стоянова Налбантова

**********

член

173700007

гр. Хисаря

Хисаря

Драган Здравков Узунов

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700008

гр. Хисаря

Хисаря

Николай Бойнов Марковски

**********

председател

173700008

гр. Хисаря

Хисаря

Стоян Илиев Велков

**********

зам.-председател

173700008

гр. Хисаря

Хисаря

Валя Атанасова Делчева

**********

секретар

173700008

гр. Хисаря

Хисаря

Николай Николов Герджиков

**********

член

173700008

гр. Хисаря

Хисаря

Христина Михова Недевска

**********

член

173700008

гр. Хисаря

Хисаря

Пенка Иванова Славчевска

**********

член

173700008

гр. Хисаря

Хисаря

Генка Стоянова Киселярова

**********

член

173700008

гр. Хисаря

Хисаря

Иванка Стойчева Ганева

**********

член

173700008

гр. Хисаря

Хисаря

Мария Георгиева Маламова

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700009

гр. Хисаря

Хисаря

Мария Кунчева Нанкина

**********

председател

173700009

гр. Хисаря

Хисаря

Иванка Иванова Упинова

**********

зам.-председател

173700009

гр. Хисаря

Хисаря

Стойна Тодорова Нестерова

**********

секретар

173700009

гр. Хисаря

Хисаря

Колю Георгиев Колев

**********

член

173700009

гр. Хисаря

Хисаря

Анка Иванова Вълчева

**********

член

173700009

гр. Хисаря

Хисаря

Радка Иванова Шопова

**********

член

173700009

гр. Хисаря

Хисаря

Стамен Ненков Топалов

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700010

с. Михилци

Хисаря

Пенка Цветкова Неделчева

**********

председател

173700010

с. Михилци

Хисаря

Маргарита Кръстева Трифонова

**********

зам.-председател

173700010

с. Михилци

Хисаря

Пенка Лазарова Грамова

**********

секретар

173700010

с. Михилци

Хисаря

Пенка Лазарова Кърджалийска

**********

член

173700010

с. Михилци

Хисаря

Пенка Ненкова Велинова

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700011

с. Черничево

Хисаря

Магдалена Димчева Тодорова

**********

председател

173700011

с. Черничево

Хисаря

Мария Стоева Начева

**********

зам.-председател

173700011

с. Черничево

Хисаря

Цонка Василева Йончева

**********

секретар

173700011

с. Черничево

Хисаря

Цветелина Стефанова Пенева

**********

член

173700011

с. Черничево

Хисаря

Магдалена Дочева Николова

**********

член

173700011

с. Черничево

Хисаря

Асен Васков Янакиев

**********

член

173700011

с. Черничево

Хисаря

Донка Иванова Матанова

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700012

с. Старо Железаре

Хисаря

Румяна Николова Инджебазова

**********

председател

173700012

с. Старо Железаре

Хисаря

Ненка Георгиева Атанасова

**********

зам.-председател

173700012

с. Старо Железаре

Хисаря

Денка Илиева Малакова

**********

секретар

173700012

с. Старо Железаре

Хисаря

Мария Петкова Карамфилова

**********

член

173700012

с. Старо Железаре

Хисаря

Цила Ненчева Делевска

**********

член

173700012

с. Старо Железаре

Хисаря

Атанас Стоянов Бочуков

**********

член

173700012

с. Старо Железаре

Хисаря

Пламен Стоилов Шалски

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700013

с. Ново Железаре

Хисаря

Петър Вълков Биковски

**********

председател

173700013

с. Ново Железаре

Хисаря

Петър Минчев Попов

**********

зам.-председател

173700013

с. Ново Железаре

Хисаря

Нанка Митова Биковска

**********

секретар

173700013

с. Ново Железаре

Хисаря

Кристиян Петков Пейчинов

**********

член

173700013

с. Ново Железаре

Хисаря

Асен Атанасов Асенов

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700014

с. Паничери

Хисаря

Иван Запрянов Данчев

**********

председател

173700014

с. Паничери

Хисаря

Първолета Георгиева Пашкулова

**********

зам.-председател

173700014

с. Паничери

Хисаря

Стойна Стоянова Джорева

**********

секретар

173700014

с. Паничери

Хисаря

Димитър Петков Бургов

**********

член

173700014

с. Паничери

Хисаря

Мария Тодорова Попова

**********

член

173700014

с. Паничери

Хисаря

Тотка Георгиева Червенкова

**********

член

173700014

с. Паничери

Хисаря

Нанка Костова Тарева

**********

член

173700014

с. Паничери

Хисаря

Илия Котов Ганев

**********

член

173700014

с. Паничери

Хисаря

Тодор Цилов Салутски

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700015

с. Мътеница

Хисаря

Мария Видева Кирова

**********

председател

173700015

с. Мътеница

Хисаря

Руси Петков Русев

**********

зам.-председател

173700015

с. Мътеница

Хисаря

Анка Димитрова Георгиева

**********

секретар

173700015

с. Мътеница

Хисаря

Иван Атанасов Атанасов

**********

член

173700015

с. Мътеница

Хисаря

Чонка Атанасова Рачева

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700016

с. Старосел

Хисаря

Тодорка Вълкова Цоковска

**********

председател

173700016

с. Старосел

Хисаря

Лучка Танчева Драгоева

**********

зам.-председател

173700016

с. Старосел

Хисаря

Петра Драганова Куманова

**********

секретар

173700016

с. Старосел

Хисаря

Антон Андреев Камбуров

**********

член

173700016

с. Старосел

Хисаря

Любен Атанасов Узунов

**********

член

173700016

с. Старосел

Хисаря

Пенчо Геров Сакутов

**********

член

173700016

с. Старосел

Хисаря

Пенка Цвяткова Начева

**********

член

173700016

с. Старосел

Хисаря

Соня Нешена Тодорова

**********

член

173700016

с. Старосел

Хисаря

Силвия Виделова Дечева

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700018

с. Красново

Хисаря

Кръстю Ангелов Котов

**********

председател

173700018

с. Красново

Хисаря

Георги Иванов Иванов

**********

зам.-председател

173700018

с. Красново

Хисаря

Стоянка Генова Христева

**********

секретар

173700018

с. Красново

Хисаря

Динчо Петров Йотов

**********

член

173700018

с. Красново

Хисаря

Мария Ненова Търкалова

**********

член

173700018

с. Красново

Хисаря

Гергана Неделчева Дурданова

**********

член

173700018

с. Красново

Хисаря

Генка Рангелова Цъцарова

**********

член

173700018

с. Красново

Хисаря

Стоянка Цонова Куклийска

**********

член

173700018

с. Красново

Хисаря

Стелиян Пламенов Шалски

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700019

с. Кръстевич

Хисаря

Щиляна Германова Александрова

**********

председател

173700019

с. Кръстевич

Хисаря

Тодор Димитров Стоев

**********

зам.-председател

173700019

с. Кръстевич

Хисаря

Стоянка Ангелова Татарова

**********

секретар

173700019

с. Кръстевич

Хисаря

Веселина Делова Узунова

**********

член

173700019

с. Кръстевич

Хисаря

Йонка Атанасова Илкова

**********

член

173700019

с. Кръстевич

Хисаря

Румяна Алексиева Паскалева

**********

член

173700019

с. Кръстевич

Хисаря

Румен Благов Благов

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700020

с. Беловица

Хисаря

Георги Велчев Митов

**********

председател

173700020

с. Беловица

Хисаря

Тодар Ангелов Асенов

**********

зам.-председател

173700020

с. Беловица

Хисаря

Георги Рангелов Пенчев

**********

секретар

173700020

с. Беловица

Хисаря

Лазарина Дончева Петрова

**********

член

173700020

с. Беловица

Хисаря

Диана Василева Пенчева

**********

член

173700020

с. Беловица

Хисаря

Цонко Георгиев Петров

**********

член

173700020

с. Беловица

Хисаря

Тодор Кирилов Бизев

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173700021

с. Мало Крушево

Хисаря

Генка Христоскова Ганчева

**********

председател

173700021

с. Мало Крушево

Хисаря

Мария Донева Иванова

**********

зам.-председател

173700021

с. Мало Крушево

Хисаря

Димитър Сотиров Сотиров

**********

секретар

173700021

с. Мало Крушево

Хисаря

Марин Станчов Воденичаров

**********

член

173700021

с. Мало Крушево

Хисаря

Гени Николов Пискачев

**********

член

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Хисаря, област Пловдив:

Дойка Атанасова Топузлийска

**********

Катя Боянова Попова

**********

Костадинка Драгнева Чинкова

**********

Георги Стоянов Василев

**********

Илия Иванов Илиев

**********

Пенка Драганова Тенева

**********

Петър Николов Печенков

**********

Пенка Николова Петкова-Рашкова

**********

Гана Бонова Гешева

**********

Марио Митков Атанасов

**********

Иван Танчев Китин

**********

Ненко Дойчев Базитов

**********

Ненко Видолов Костов

**********

 

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Хисаря, област Пловдив.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:28 часа

Свързани решения:

74-ЕП/07.05.2019

108-ЕП/17.05.2019

129-ЕП/22.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения