Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 63-ЕП
Пловдив Област, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Първомай, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 61/24.04.2019 г. от и.д. кмет на община Първомай (изх. № 92-00-57/24.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокол за проведени консултации на 17.04.2019 г. и протокол за проведени консултации на 22.04.2019 г., е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Първомай. Не е представен списък с резервни членове.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

1.Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Първомай, както следва:

№ на СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

172300001

 Първомай

Елена Христозова Стойчева

**********

председател

172300001

Първомай

Петранка Тодорова Митева

**********

зам.-председател

172300001

Първомай

Енчо Ганчев Георгиев

**********

секретар

172300001

Първомай

Росалина Христева Стойчева

**********

член

172300001

Първомай

Васил Методиев Тодоров

**********

член

172300001

Първомай

Галя Георгиева Стоева

**********

член

172300001

Първомай

Мария Запрянова Шаламанова

**********

член

172300001

Първомай

Ели Янкова Ангелова

**********

член

172300001

Първомай

Йордан Тенев Колев

**********

член

 

 

 

**********

 

172300002

Първомай

Елена Николаева Казакова

**********

председател

172300002

Първомай

Стоян Керанов Стоянов

**********

зам.-председател

172300002

Първомай

Катерина Георгиева Христозова

**********

секретар

172300002

Първомай

Керанка Михалова Костова

**********

член

172300002

Първомай

Златка Желязкова Димитрова

**********

член

172300002

Първомай

Димитър Тодоров Димитров

**********

член

172300002

Първомай

Георги Петков Цветков

**********

член

172300002

Първомай

Снежанка Райчева Георгиева

**********

член

172300002

Първомай

Христина Илиева Хубинова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300003

Първомай

Надя Тоскова Диневска

**********

председател

172300003

Първомай

Пенчо Стефанов Тепов

**********

зам.-председател

172300003

Първомай

Любен Аргиров Любенов

**********

секретар

172300003

Първомай

Донка Янчева Христова

**********

член

172300003

Първомай

Радка Кирева Топузова

**********

член

172300003

Първомай

Недялка Здравкова Георгиева

**********

член

172300003

Първомай

Дора Неделчева Маркова

**********

член

172300003

Първомай

Стоянка Златкова Иванова

**********

член

172300003

Първомай

Георги Радев Георгиев

**********

член

 

 

 

**********

 

172300004

Първомай

Кина Атанасова Шутелева

**********

председател

172300004

Първомай

Радка Костова Славчева

**********

зам.-председател

172300004

Първомай

Велина Андонова Андонова

**********

секретар

172300004

Първомай

Йорданка Ангелова Тодорова

**********

член

172300004

Първомай

Златка Георгиева Шейтанова

**********

член

172300004

Първомай

Нели Петрова Йорданова

**********

член

172300004

Първомай

Атанаска Костадинова Вълчева

**********

член

172300004

Първомай

Борис Иванов Колегов

**********

член

172300004

Първомай

Златка Делчинова Коралова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300005

Първомай

Светослав Данаилов Вангелов

**********

председател

172300005

Първомай

Панчо Благоев Запрянов

**********

зам.-председател

172300005

Първомай

Златка Грозева Топалска

**********

секретар

172300005

Първомай

 Атанас Петров Алексиев

**********

член

172300005

Първомай

Руска Петрова Димова

**********

член

172300005

Първомай

Тоска Георгиева Камова

**********

член

172300005

Първомай

Иванка Железанова Палакова

**********

член

172300005

Първомай

Велина Тошкова Янева

**********

член

172300005

Първомай

Добринка Запрянова Божкова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300006

Първомай

Валентин Георгиев Камов

**********

председател

172300006

Първомай

Иван Петев Христозов

**********

зам.-председател

172300006

Първомай

Павлина Йорданова Тошева

**********

секретар

172300006

Първомай

Камелия Васкова Вангелова

**********

член

172300006

Първомай

Иван Делчев Петров

**********

член

172300006

Първомай

Деяна Манолова Матева

**********

член

172300006

Първомай

Хубен Петров Хубенов

**********

член

172300006

Първомай

Мария Георгиева Христозова

**********

член

172300006

Първомай

Гергана Асенова Михайлова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300007

Първомай

Живка Йорданова Попчева

**********

председател

172300007

Първомай

Станка Делчинова Игнатова

**********

зам.-председател

172300007

Първомай

Илияна Димитрова Станева

**********

секретар

172300007

Първомай

Радилена Илиева Бойчева

**********

член

172300007

Първомай

Красимира Иванова Динкова

**********

член

172300007

Първомай

Антоанета Янкова Иванова

**********

член

172300007

Първомай

Величка Йорданова Колегова

**********

член

172300007

Първомай

Мукадес Насух Чавуш

**********

член

172300007

Първомай

Росица Василева Лозанова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300008

Първомай

Тошка Атанасова Калоферова

**********

председател

172300008

Първомай

Петко Аврамов Димитров

**********

зам.-председател

172300008

Първомай

Анна Божанова Божанова

**********

секретар

172300008

Първомай

Нина Димитрова Шопова

**********

член

172300008

Първомай

Атанаска Динкова Ташкова

**********

член

172300008

Първомай

Мария Тенева Калинова

**********

член

172300008

Първомай

Найдю Ангелов Найдев

**********

член

172300008

Първомай

Мария Вълева Иванова

**********

член

172300008

Първомай

Атанска Динкова Арабаджиева

**********

член

172300009

Първомай

Евгени Николов Савов

**********

председател

 

 

 

**********

 

172300009

Първомай

Надя Георгиева Димитрова

**********

зам.-председател

172300009

Първомай

Росица Тенчева Качарова

**********

секретар

172300009

Първомай

Минка Миткова Иванова

**********

член

172300009

Първомай

Веселина Василева Пашева

**********

член

172300009

Първомай

Марудка Стоянова Желязкова

**********

член

172300009

Първомай

Петя Илиянова Митова

**********

член

172300009

Първомай

Тоска Желязкова Паунова

**********

член

172300009

Първомай

Халил Али Чавуш

**********

член

 

 

 

**********

 

172300010

Първомай

Снежана Николова Недева

**********

председател

172300010

Първомай

Тони Здравкова Борисова

**********

зам.-председател

172300010

Първомай

Татяна Ангелова Илиева

**********

секретар

172300010

Първомай

Боян Тодоров Спасов

**********

член

172300010

Първомай

Петя Запрянова Петкова-Пеева

**********

член

172300010

Първомай

Спас Янков Петков

**********

член

172300010

Първомай

Биляна Петрова Бонева

**********

член

172300010

Първомай

Александър Георгиев Славов

**********

член

172300010

Първомай

Стефка Танева Тозвеа

**********

член

 

 

 

**********

 

172300011

Първомай

Златка Георгиева Дончева

**********

председател

172300011

Първомай

Кръстю Димитров Кръстев

**********

зам.-председател

172300011

Първомай

Десислава Кръстева Кръстева

**********

секретар

172300011

Първомай

Желязка Христова Колева

**********

член

172300011

Първомай

Валентина Колева Метаксова

**********

член

172300011

Първомай

Веселина Петкова Димитрова

**********

член

172300011

Първомай

Костадин Петков Попстойков

**********

член

172300011

Първомай

Петя Йорданова Пашалиева

**********

член

172300011

Първомай

Зюмбюла Василева Колева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300012

Първомай

Мария Колева Костадинова

**********

председател

172300012

Първомай

Мариана Стойчева Тенева

**********

зам.-председател

172300012

Първомай

Ангелина Тенчева Петкова

**********

секретар

172300012

Първомай

Добринка Начева Костадинова

**********

член

172300012

Първомай

Къна Матева Пъджева

**********

член

172300012

Първомай

Еленка Найденова Стоянова

**********

член

172300012

Първомай

Антония Димитрова Христозова

**********

член

172300012

Първомай

Добринка Иванова Петрова

**********

член

172300012

Първомай

Мария Георгиева Ганчева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300013

Първомай

Дарина Господинова Мирчева

**********

председател

172300013

Първомай

Георги Янков Иванов

**********

зам.-председател

172300013

Първомай

Гергана Славчева Ганчева

**********

секретар

172300013

Първомай

Златка Стойкова Николова

**********

член

172300013

Първомай

Петя Атанасова Петрова

**********

член

172300013

Първомай

Мая Тодорова Сталева

**********

член

172300013

Първомай

Живка Йорданова Стойчева

**********

член

172300013

Първомай

Мария Николова Ганева

**********

член

172300013

Първомай

Радка Атанасова Канева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300014

Първомай

Крум Стоянов Мирчев

**********

председател

172300014

Първомай

Величка Ангелова Попова

**********

зам.-председател

172300014

Първомай

Марин Петков Манолов

**********

секретар

172300014

Първомай

Кичка Паунова Лакева

**********

член

172300014

Първомай

Христо Хипов Кунчев

**********

член

172300014

Първомай

Боряна Миткова Димитрова

**********

член

172300014

Първомай

Тодор Борисов Петков

**********

член

172300014

Първомай

Мария Христова Иванова

**********

член

172300014

Първомай

Митко Гинев Иванов

**********

член

 

 

 

**********

 

172300015

Първомай

Михаил Тодоров Лакев

**********

председател

172300015

Първомай

Тенчо Христов Петров

**********

зам.-председател

172300015

Първомай

Тоска Янкова Янева

**********

секретар

172300015

Първомай

Елена Христева Ангелова

**********

член

172300015

Първомай

Радослава Антонова Добрева

**********

член

172300015

Първомай

Марин Ангелов Манолов

**********

член

172300015

Първомай

Олга Димитрова Златанова

**********

член

172300015

Първомай

Стоян Крумов Мирчев

**********

член

172300015

Първомай

Атанаска Йорданова Вълчева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300016

Първомай

Ангелина Иванова Славова

**********

председател

172300016

Първомай

Яна Стефанова Запрянова

**********

зам.-председател

172300016

Първомай

Даниел Динков Георгиев

**********

секретар

172300016

Първомай

Тодор Николаев Колев

**********

член

172300016

Първомай

Галя Янкова Грозева

**********

член

172300016

Първомай

Златка Иванова Ангелова

**********

член

172300016

Първомай

Янка Колева Петрова

**********

член

172300016

Първомай

Янка Стефанова Запрянова

**********

член

172300016

Първомай

Елена Георгиева Трифонова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300017

Първомай

Иванка Ангелова Сталева

**********

председател

172300017

Първомай

Станислава Миткова Георгиева

**********

зам.-председател

172300017

Първомай

Атанска Славова Велева

**********

секретар

172300017

Първомай

Марийка Петрова Янчолова

**********

член

172300017

Първомай

Красимир Христозов Кръстанов

**********

член

172300017

Първомай

Петруша Николова Тунчева

**********

член

172300017

Първомай

Катя Иванова Илиева

**********

член

172300017

Първомай

Георги Христов Мущанов

**********

член

172300017

Първомай

Антония Иванова Налбантова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300018

Първомай

Николина Костадинова Запрянова

**********

председател

172300018

Първомай

Николай  Тодоров Колев

**********

зам.-председател

172300018

Първомай

Кремена Крумова Трендафилова

**********

секретар

172300018

Първомай

Георги Атанасов Христозов

**********

член

172300018

Първомай

Пламен Ангелов Динев

**********

член

172300018

Първомай

Сийка Георгиева Забънова

**********

член

172300018

Първомай

Йорданка Раева Иванова

**********

член

172300018

Първомай

Марияна Иванова Янчевска

**********

член

172300018

Първомай

Илка Димитрова Илиева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300019

Градина

Недялка Николова Стефанова

**********

председател

172300019

Градина

Мария Атанасова Нихтянова

**********

зам.-председател

172300019

Градина

Здравко Асенов Борисов

**********

секретар

172300019

Градина

Росица Янкова Димитрова

**********

член

172300019

Градина

Василка Славчева Пеева

**********

член

172300019

Градина

Златка Янчева Георгиева

**********

член

172300019

Градина

Таню Славов Танев

**********

член

172300019

Градина

Кирилка Петкова Савова

**********

член

172300019

Градина

Елена Ангелова Колева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300020

Градина

Радка Христозова Попова

**********

председател

172300020

Градина

Радка Атанасова Петрова

**********

зам.-председател

172300020

Градина

Ванка Тотева Савова

**********

секретар

172300020

Градина

Мария Балева Тончева

**********

член

172300020

Градина

Тодорка Желева Дойчева

**********

член

172300020

Градина

Смиляна Динкова Солакова

**********

член

172300020

Градина

Златко Делков Танев

**********

член

172300020

Градина

Милена Илиева Борисова

**********

член

172300020

Градина

Мария Савова Стоянова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300021

Градина

Тодорка Вълчанова Димитрова

**********

председател

172300021

Градина

Красимира Георгиева Гочева

**********

зам.-председател

172300021

Градина

Румяна Димитрова Димитрова

**********

секретар

172300021

Градина

Румянка Дойкова Балева

**********

член

172300021

Градина

Донка Цанева Тодорова

**********

член

172300021

Градина

Недялка Панева Пейкова

**********

член

172300021

Градина

Димо Райков Димов

**********

член

172300021

Градина

Калинка Димитрова Нунева

**********

член

172300021

Градина

Нели Савова Стоянова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300022

Крушево

Кети Петкова Донева

**********

председател

172300022

Крушево

Атанаска Симеонова Райкова

**********

зам.-председател

172300022

Крушево

Таня Георгиева Филипова

**********

секретар

172300022

Крушево

Марияна Добрева Безергенова

**********

член

172300022

Крушево

Женя Димитрова Костадинова

**********

член

172300022

Крушево

Росица Христова Христова

**********

член

172300022

Крушево

Милена Танева Чешмеджиева

**********

член

172300022

Крушево

Дора Добрева Стойкова

**********

член

172300022

Крушево

Дина Атанасова Статева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300023

Добри дол

Галина Георгиева Делчева

**********

председател

172300023

Добри дол

Петко Георгиев Цветков

**********

зам.-председател

172300023

Добри дол

Стоян Димитров Митев

**********

секретар

172300023

Добри дол

Мария Димитрова Танева

**********

член

172300023

Добри дол

Таня Ангелова Василева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300024

Караджалово

Светла Делчева Цветкова

**********

председател

172300024

Караджалово

Димитрийка Пашева Бояджиева

**********

зам.-председател

172300024

Караджалово

Златка Иванова Христозова

**********

секретар

172300024

Караджалово

Станка Тодорова Статева

**********

член

172300024

Караджалово

Мария Тодорова Атанасова

**********

член

172300024

Караджалово

Кичка Андонова Цоцова

**********

член

172300024

Караджалово

Жечка Калинова Иванова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300025

Караджалово

Атанаска Делчева Колева

**********

председател

172300025

Караджалово

Кольо Вълев Колев

**********

зам.-председател

172300025

Караджалово

Диана Иванова Иванова

**********

секретар

172300025

Караджалово

Ангел Вълев Ангелов

**********

член

172300025

Караджалово

Атанас Георгиев Бояджиев

**********

член

172300025

Караджалово

Петко Христев Цоцов

**********

член

172300025

Караджалово

Стоян Михайлов Бойков

**********

член

 

 

 

**********

 

172300026

Бяла река

Катя Георгиева Спасова

**********

председател

172300026

Бяла река

Иванка Христева Радева

**********

зам.-председател

172300026

Бяла река

Тодор Димитров Димитров

**********

секретар

172300026

Бяла река

Светлана Динкова Велчева

**********

член

172300026

Бяла река

Генко Добрев Добрев

**********

член

172300026

Бяла река

Иванка Атанасова Димитрова

**********

член

172300026

Бяла река

Петра Георгиева Дикова

**********

член

172300026

Бяла река

Елена Пейчева Проданова

**********

член

172300026

Бяла река

Пеньо Бонев Димитров

**********

член

 

 

 

**********

 

172300027

Православен

Месут Алиосман Хасан

**********

председател

172300027

Православен

Кристина Ангелова Иванова

**********

зам.-председател

172300027

Православен

Мария Йорданова Гочева

**********

секретар

172300027

Православен

Мария Димитрова Георгиева

**********

член

172300027

Православен

Зекие Бекир Хаджи

**********

член

172300027

Православен

Анна Димитрова Недева

**********

член

172300027

Православен

Светла Антонова Динева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300028

Езерово

Екатерина Илиева Йорданова

**********

председател

172300028

Езерово

Рейхан Мехмед Осман

**********

зам.-председател

172300028

Езерово

Тодорка Димитрова Спасова

**********

секретар

172300028

Езерово

Недялко Кънчева Ников

**********

член

172300028

Езерово

Димитрия Илиева Игнатова

**********

член

172300028

Езерово

Тоска Василева Василева

**********

член

172300028

Езерово

Йорданка Христова Андреева

**********

член

172300028

Езерово

Мюмюн Джелял Рамадан

**********

член

172300028

Езерово

Величка Ангелова Ангелова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300029

Воден

Лютвие Мехмед Шабан

**********

председател

172300029

Воден

Бахтияр Рамадан Ахмед

**********

зам.-председател

172300029

Воден

Шенгюл Халил Чакър

**********

секретар

172300029

Воден

Райме Руфад Саид

**********

член

172300029

Воден

Христина Делчева Делчева

**********

член

172300029

Воден

Алейтин Мустафа Шериф

**********

член

172300029

Воден

Мергюл Джемал Кямил

**********

член

172300029

Воден

Мюрдие Зекирие Тасим

**********

член

172300029

Воден

Сабахтин Али Мехмедали

**********

член

 

 

 

**********

 

172300030

Драгойново

Недялка Делчева Степанова

**********

председател

172300030

Драгойново

Димитър Ненчев Димитров

**********

зам.-председател

172300030

Драгойново

Константина Стоянова Кюмюрджиева

**********

секретар

172300030

Драгойново

Наска Петрова Главчева

**********

член

172300030

Драгойново

Гинка Петрова Алекова

**********

член

172300030

Драгойново

Величка Атанасова Колева

**********

член

172300030

Драгойново

Нели Тодорова Христева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300031

Буково

Шенол Дурсунов Алиев

**********

председател

172300031

Буково

Мюмюн Фахри Мюмюн

**********

зам.-председател

172300031

Буково

Рамзи Касим Хасан

**********

секретар

172300031

Буково

Сезгин Рахим Садък

**********

член

172300031

Буково

Севдагюл Ариф Мехмед

**********

член

172300031

Буково

Зейнур Мюмюн Юсеин

**********

член

172300031

Буково

Митко Хубенов Русев

**********

член

 

 

 

**********

 

172300032

Брягово

Петя Иванова Петкова

**********

председател

172300032

Брягово

Росен Альошев Кадиев

**********

зам.-председател

172300032

Брягово

Райко Запрянов Милушев

**********

секретар

172300032

Брягово

Атанас Ангелов Иванов

**********

член

172300032

Брягово

Жечка Илиева Симонова

**********

член

172300032

Брягово

Дончо Ангелов Дончев

**********

член

172300032

Брягово

Диана Георгиева Петкова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300033

Искра

Иванка Ангелова Костадинова

**********

председател

172300033

Искра

Череша Демирева Хубинова

**********

зам.-председател

172300033

Искра

Маша Янкова Петкова

**********

секретар

172300033

Искра

Атанаска Петрова Димова

**********

член

172300033

Искра

Димитър Костадинов Налбантов

**********

член

172300033

Искра

Мария Вълчева Темизова-Чакова

**********

член

172300033

Искра

Никола Петров Хубинов

**********

член

 

 

 

**********

 

172300034

Искра

Йорданка Василева Лазарова

**********

председател

172300034

Искра

Бонка Запрянова Карамитова

**********

зам.-председател

172300034

Искра

Дора Тенчева Запрянова

**********

секретар

172300034

Искра

Мирела Георгиева Йорданова

**********

член

172300034

Искра

Елена Делчева Велкова

**********

член

172300034

Искра

Христина Желязкова Христова

**********

член

172300034

Искра

Петко Радков Чаков

**********

член

172300034

Искра

Тодор Димитров Налбантов

**********

член

172300034

Искра

Атанаска Георгиева Бойлова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300035

Дълбок извор

Атанаска Запрянова Петрова

**********

председател

172300035

Дълбок извор

Катя Христева Бахчеванова

**********

зам.-председател

172300035

Дълбок извор

Анета Маркова Радева

**********

секретар

172300035

Дълбок извор

Петя Янкова Гогова

**********

член

172300035

Дълбок извор

Светлана Петрова Георгиева

**********

член

172300035

Дълбок извор

Емилия Росенова Георгиева

**********

член

172300035

Дълбок извор

Веска Иванова Колегова

**********

член

172300035

Дълбок извор

Йорданка Петрова Делчева

**********

член

172300035

Дълбок извор

Станка Димитрова Грудева

**********

член

 

 

 

**********

 

172300036

Дълбок извор

Мария Николова Бележкова

**********

председател

172300036

Дълбок извор

Иванка Василева Христозова

**********

зам.-председател

172300036

Дълбок извор

Лидия Петрова Костова

**********

секретар

172300036

Дълбок извор

Руска Петрова Попчева

**********

член

172300036

Дълбок извор

Веселина Николова Янкова

**********

член

172300036

Дълбок извор

Роза Мирчева Чанкова

**********

член

172300036

Дълбок извор

Христо Благоев Бахчеванов

**********

член

172300036

Дълбок извор

Емилия Янкова Петкова

**********

член

172300036

Дълбок извор

Алтънка Петрова Караниколова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300037

Поройна

Пенка Димитрова Шикова

**********

председател

172300037

Поройна

Лозка Георгиева Налбантова

**********

зам.-председател

172300037

Поройна

Череша Найденова Камова

**********

секретар

172300037

Поройна

Владислава Валериева Димитрова

**********

член

172300037

Поройна

Мария Йовкова Карпузова

**********

член

 

 

 

**********

 

172300038

Татарево

Йорданка Ангелова Йорданова

**********

председател

172300038

Татарево

Таня Славова Трендафилова

**********

зам.-председател

172300038

Татарево

Василка Георгиева Ангелова

**********

секретар

172300038

Татарево

Атанаска Георгиева Карараева

**********

член

172300038

Татарево

Атанаска Желязкова Димитрова

**********

член

172300038

Татарево

Петранка Петкова Андонова

**********

член

172300038

Татарево

Георги Симеонов Тенев

**********

член

 

 

 

**********

 

172300039

Виница

Йорданка  Ангелова Колева

**********

председател

172300039

Виница

Мирчо Кирилов Мирчев

**********

зам.-председател

172300039

Виница

Марийка Костадинова Георгиева

**********

секретар

172300039

Виница

Пенка Ангелова Петрова

**********

член

172300039

Виница

Елена Тодорова Василева

**********

член

172300039

Виница

Вълко Диянов Георгиев

**********

член

172300039

Виница

Трендафила Иванова Русева

**********

член

172300039

Виница

Мария Тодорова Видева

**********

член

172300039

Виница

Емануил Йорданов Запрянов

**********

член

 

2.Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Първомай, област Пловдив.

3.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:29 часа

Свързани решения:

74-ЕП/07.05.2019

77-ЕП/07.05.2019

88-ЕП/14.05.2019

104-ЕП/17.05.2019

142-ЕП/22.05.2019

175-ЕП/24.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения