Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 156-НС
Пловдив Област, 17.03.2017

ОТНОСНО: Жалба вх.№ 9/16.03.2017г. от Александра Берданкова – пълномощник на КП „БСП за България“ относно нарушение на чл.183, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс; сигнал вх.№ 12/17.03.2017г. от ОД на МВР.

С вх. № 9 от 16.03.2017г. /09.30ч./ от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпила жалба по електронната поща от Александра Берданкова като пълномощник на Корнелия Нинова – председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България“, с която се отправя твърдение за поставени агитационни материали на ПП ГЕРБ (билбордове) на входа на гр.Пловдив до х-л „Бухалите“ и на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Васил Левски“ в гр.Пловдив, изработени в нарушение на чл.183, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс. Към жалбата са приложени пълномощно изх.№ 169/17.02.2017г. и снимков материал.

С цел установяване на обективните факти и обстоятелства е извършена проверка от Антон Карагачлиев и Милена Калинова – членове на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област, в резултат на което е установено и протоколирано, че на входа на гр.Пловдив, Голямоконарско шосе, около 200-300 метра след х-л Бухалите, на билборд, разположен до пътното платно по посока на движение към населеното място (от дясна страна), едностранно е поставен билборд с приблизителни размери 4м. широчина и 3м. височина, на който е изобразен образа на г-н Бойко Борисов на фона на българското знаме, изписан е номера на бюлетината на ПП ГЕРБ – 11, наименованието и интернет страницата на партията, както и призив „Реални решения за България“. На материала не е изписан надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“.

При повторна проверка, извършена от същите длъжностни лица между 14:30 и 15:00ч., е констатирано, че на описания билборд е поставен надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ – с черен цвят, на бял фон и с дължина около 1,5 метра и височина около 10 см. Обособеното поле е с приблизително същата дължина и с височина около 20 см., т.е. надписът заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на материала.

В съответствие с изискването на чл.183, ал.2 всеки агитационен материал следва да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление на поне 10 на сто от лицевата част, а съгласно ал.4, изр.второ на същата разпоредба се забранява използването в агитационните материали на знамето на Република България, поради което следва да бъде задължен кмета на общината/района или кметството да премахне агитационни материали, поставени в нарушение на чл.183 от ИК.

Комисията счита, че е невъзможно да бъде установен от приложените документи извършителя на посоченото нарушение за откриване на производство по Закона за административните нарушения и наказания и налагане на административно-наказателна санкция на извършителя. Относимо към казуса е и прессъобщение, публикувано на сайта на Българска телеграфна агенция на 15.03.2017г., 18:45ч., с което Националният предзиборен щаб на ГЕРБ сочи, че няма нищо общо с поставените билбордове – предмет на жалбата. Комисията, като разгледа жалбата, се обедини около становището, че с оглед изясняване на относимите факти и обстоятелства по изнесените в нея твърдения, следва да се изиска допълнителна информация и документи, установяващи чия е собствеността и кой стопанисва пътния участък на който е поставен рекламно информационния елемент (РИЕ), както и дали е издадено разрешение за поставяне и ползване на преместваемото съоръжение (по смисъла на ЗУТ).

С оглед пълно и всеобхватно изследване на всички елементи от фактическия състав на наведените нарушения и тяхната релевантност към нормите на ИК, Комисията на свое заседание от 16.03.2017г. взе Протоколно Решение № 4, обективирано в Протокол № 16/16.03.2017г., с което възложи да се изиска от Областно пътно управление – Пловдив, Областен управител на област с административен център Пловдив и кмет на Община Марица информация за собствеността на пътното съоръжение, на което е поставено Рекламно-информационния елемент (РИЕ), за който е подаден сигнала, респективно дали РИЕ е отдаден под наем и на кого, както и дали притежава съответните разрешения за ползване и поставяне. С цел спазване на установените в ИК срокове, изисканата информация следва да се предостави на РИК 17 не по-късно от 20.03.2017г до 17:00 часа.

Вторият посочен в жалбата агитационен материал, находящ се на кръстовището на бул.„България“ и ул.„Васил Левски“, се намира на територията на гр.Пловдив, извън обхвата на Седемнадесети изборен район – Пловдив област, поради което комисията намира, че не е компетентна да се произнесе по същество и жалбата в тази част е недопустима. Същата е препратена по компетентност на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив град на 16.03.2017г., 11:54ч., по електронна поща.

Наред с горното в Районна избирателна комисия е постъпил сигнал вх.№ 12/17.03.2017г. /14:44ч./ от ОД на МВР, подаден въз основа заявление на г-жа Соня Култуклиева, със сходен предмет, а именно – билборда, находящ се на път PVD-1154, КМ. 1,7 в посока АМ „Тракия“, община Марица.

От друга страна, Централната избирателна комисия е била сезирана със сигнал, в който се излагат твърдения, че на места по автомагистрала „Тракия“ и в двете посоки на 15.03.2017 г. са били забелязани множество билбордове на „ПП „ГЕРБ“, на които кандидат-депутатът Бойко Борисов е в генералска униформа на фона на националния флаг на Република България. След като е извършила служебна проверка, комисията приема, че агитационен материал, в който липсва текстът, че „купуването и продаването на гласове е престъпление”, е нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 от ИК, във връзка с което със свое Решение № 4523-НС от 16.03.2017г., е постановила незабавно премахване от областните управители на територията на цялата страна на агитационни материали (билбордове) с изписано: „ПП „ГЕРБ“, на които кандидатът за народен представител Бойко Борисов е в генералска униформа и на които няма задължителния текст, предвиден в чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

РИК 17 Пловдив област акцептира, че в изпълнение на своите правомощия ЦИК е приложила предвидената в разпоредбата на чл. 186, ал. 2 санкция, разпореждайки незабавното премахване на агитационния материал в цялата страна. Ето защо и при спазване на принципа “non bis in idem”, както и поради липса на предмет, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Решение № 4523-НС от 16.03.2017г., Протоколно Решение № 4/16.03.2017г. на РИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И :

 

 1. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 9/16.03.2017г. от Александра Берданкова – пълномощник на КП „БСП за България“ относно нарушение на чл.183, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс;
 2. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал вх.№ 12/17.03.2017г. от ОД на МВР, подаден въз основа заявление на г-жа Соня Култуклиева за агитационен материал, находящ се на път PVD-1154, КМ. 1,7 в посока АМ „Тракия“, община Марица.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 17.03.2017 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения