Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 301-НС
Пловдив Област, 04.04.2017

ОТНОСНО: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

В Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област е постъпил сигнал с вх. № 38/03.04.2017 г. в 14,36 ч. от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”. 

В сигнала се излагат твърдения, че при анализ на резултатите от проведените избори за народни представители са били установени следните факти:

С Решение № 113-НС от 07.03.2017г. на РИК 17 - Пловдив област, последната е утвърдила тираж от 332 000 (триста тридесет и две хиляди) броя бюлетини за отпечатване в 17–ти изборен район. Доставени са 332 000 бр. бюлетини, които „са разпределени по райони“ (вероятно в сигнала са имали предвид общини на територията на област Пловдив, тъй  като самата област е един многомандатен избирателен район).

От протокола на РИК 17 – Пловдив област за избиране на народни представители, в т. А, стр.1 - брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, са отразени 315 450 броя бюлетини.

В сигнала се сочи, че общините Лъки, Калояново, Кричим, Садово, Съединение и Перущица са раздали всички получени от тях бюлетини.

Общините Асеновград, Брезово, Карлово, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Сопот, Стамболийски и Хисаря, не са раздали всички получени бюлетини, а са оставили на разположение резерв, посочен като брой в сигнала в табличен вид.

Най-голям резерв бюлетини бил оставен в община Раковски, където /според твърдението на жалбоподателя/ Общината раздала по своя преценка от 50 % до 75 % от полагащите се бюлетини на всяка секция.

Според изчисления на подалата сигнала Берданкова, било видно, че 16 550 броя  бюлетини не са раздадени от общинските администрации на секционните избирателни комисии.

Твърди се още, че задържаните само от Община Раковски бюлетини били 10 400 броя, като не било ясно на какво основание, поради каква причина толкова голям брой бюлетини останали в общинските администрации. Не била ясна и съдбата на тези бюлетини - къде и как се съхраняват, дали наистина са налични и т.н.

Излагат се доводи, че съгласно чл. 209, ал. 3 от ИК броят на отпечатаните бюлетини по ал.1 при всички видове избори е равен на броя на избирателите за съответния вид избор, увеличен с 10%, като никъде в ИК, указание или решение на ЦИК не била дадена възможност на общинската или районната администрация да преценя какъв брой бюлетини да раздава на секционните комисии.

Твърди се още, че поради тази причина, съответната общинска администрация от една страна нарушава разпоредбите на ИК, а от друга страна създава предпоставка за използване на тези останали неконтролируеми, неизползвани бюлетини.

Както се виждало всяка община е действала по различен начин. Имало и такива, които са раздали всички получени бюлетини.

Направено е искане до РИК-17 Пловдив област, до Централната избирателна Комисия София и Окръжна прокуратура - Пловдив, да бъде извършена проверка каква част бюлетини точно са останали нераздадени по общини, поради каква причина, дали и как се охраняват тези бюлетини, както и сезираните институции да се произнесат с решение по незаконосъобразността на извършените действия.

Излагат се твърдения, че съгласно т.19 от Решение № 4278-НС/11.02.2017 г. на ЦИК "Районните избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции."

Във връзка с подадения сигнал, РИК-17 Пловдив област е отправила запитване до всички общини на територията на 17-ти изборен район, с което е поискано да се представи информация относно

 1. Колко са общия брой получени бюлетини?
 2. Колко броя кочани с бюлетини са останали в общината в резерв непредаден на СИК?
 3. От кой номер започват и завършват съответните непредадени кочани с бюлетини?
 4. Ред, място и начин на съхранение?
 5. Какво е било предназначението на  нераздадените от общинска администрация бюлетини?
 6. Как се съхраняват неизползваните бюлетини?
 7. Поради каква причина не са били раздадени всички получени от Областна администрация бюлетини?

Всички общини, находящи се на територията на 17-ти Многомандатен избирателен район Пловдив област са представили информация по електронната поща, както следва:

 1. Община Садово с вх. № 555/03.04.2017г., отговаря, че всички бюлетини са разпределени на СИК;
 2. Община Съединение с вх. № 556/03.04.2017г., отговаря, че всички бюлетини са разпределени на СИК;
 3. Община Перущица с вх. № 557/03.04.2017г. отговаря, че всички бюлетини са разпределени на СИК;
 4. Община Карлово с вх. № 558/03.04.2017г. отговаря, че в резерв са оставени 1 600 броя бюлетини /без да се конкретизират номера/, които се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;
 5. Община Първомай с вх. № 559/03.04.2017г. отговаря, че в резерв са оставени 900 броя бюлетини /с № от 17209701 до № 17210600/, които се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;
 6. Община Стамболийски с вх. № 560/03.04.2017г. отговаря, че в резерв са оставени 800 броя бюлетини /с № 17290901 – 17291000; № 17290701 – 17290800; № 17290801 – 17290900; № 17310401 – 17310500; № 17310501 – 17310600; № 17310201 – 17310300; № 17310301 – 17310400; № 17310001 – 17310100;/, които се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;
 7. Община Марица с вх. № 561/03.04.2017г. отговаря, че в резерв са оставени 200 броя бюлетини /с № от 17162801 до № 17163000/, които се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;
 8. Община Родопи с вх. № 564/03.04.2017г. отговаря, че в резерв са оставени 100 броя бюлетини /без да се конкретизират номера/, които се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;
 9. Община Куклен с вх. № 562/03.04.2017г. отговаря, че в резерв са оставени 626 броя бюлетини /с № 17147901 – 17148000; № 17147101 – 17147200; № 17147801 – 17147900; № 17147301 – 17147400; № 17147401 – 17147500; № 17147201 – 17147400; № 17144459 – 17144461; № 17142356 – 17142357; № 17146987 – 17146991; № 17147001 – 17147016/, които се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;  
 10. Община Лъки с вх. № 565/04.04.2017г. отговаря, че всички бюлетини са разпределени на СИК;
 11. Община Сопот с вх. № 566/04.04.2017г. отговаря, че в резерв са оставени 200 броя бюлетини /с № 17281901 до № 17282000 и № 17290501 до № 17290600/, които се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;  
 12. Община Калояново с вх. № 567/04.04.2017г. отговаря, че всички бюлетини са разпределени на СИК;
 13. Община Брезово с вх. № 568/04.04.2017г. отговаря, че в резерв са оставени 100 броя бюлетини /без да се конкретизират номера/, които се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;
 14. Община Хисаря с вх. № 569/04.04.2017г. отговаря, че в резерв са оставени 400 броя бюлетини /без да се конкретизират номера/, които се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;
 15. Община Асеновград с вх. № 570/04.04.2017г. отговаря, че в резерв са оставени 1 000 броя бюлетини /без да се конкретизират номера/, които се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;
 16. Община Кричим с вх. № 571/04.04.2017г. отговаря, че всички бюлетини са разпределени на СИК;
 17. Община Раковски с вх. № 572/04.04.2017г. отговаря, че неизползваните бюлетини /без да се конкретизират номера/, се съхраняват в специално определеното със Заповед на кмета на общината помещение за съхраняване на изборните материали;

 

От отговорите на общините става ясно, че общинските администрации са изпълнили указанията, дадени от Централната Избирателна комисия в решение № 4387-НС София от 02.03.2017 година, относно това как да бъдат опаковани и предавани  изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и тяхното съхранение, издадено на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 284, чл. 285, чл. 287, чл. 288 и чл. 296, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс.

Съгласно раздел „Б” от Решение № 4387-НС от 02.03.2017г. на ЦИК - „ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И ТОРБАТА ОТ СИК/ПСИК НА РИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”, точка римско IV. Предаване на торбите и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация.

        т.13. Членовете на СИК по т. 8 от решението предават на общинската администрация, на комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатаната торба с бюлетините и другите изборни книжа и материали;

- „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“.

При приемането от всяка СИК на торбата и плика по т. 2 с изборните книжа комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК е спазила процедурата ,посочена в т.14.1 –т.16 на решение  № 4387-НС

Неизползваните бюлетини, които не са използвани в изборите на 26.03.2017 година, включително и тези, които не са раздадени от общинските администрации, съгласно указанията на ЦИК по решение № 4387-НС от 02.03.2017 година, раздел буква „В” „СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ”, заедно с торбите с бюлетините и пликовете с екземплярите от секционните протоколи, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват в помещения, в сграда на съответната общинска администрация.

Помещенията са определени със заповед на съответния кмет на община не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден.

Съгласно указанията по т.18 от посоченото решение на ЦИК след приемане на всички торби и изборни книжа от комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, помещенията са заключени и запечатани с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 4146-НС от 27 януари 2017 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията.

След запечатване на помещението комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК е предала  с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината/района и е приключила  работата си, а торбите с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали, включително и неизползваните бюлетини се съхраняват до следващите избори за народни представители.

За пълнота следва да бъде отбелязано, че съгласно т.20 на решение № 4387-НС от 02.03.2017 година на ЦИК, достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица и подпечатана с печата по Решение № 4146-НС от 27 януари 2017 г. на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване работата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, а съгласно т. 24 кметът на общината носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа в състоянието, в което те са поставени в помещението.

По подобен начин е бил решен въпроса с предаването на изборните книжа и материали и при проведените през 2016 година избори за президент и вицепрезидент на Република България, където ЦИК София с решение № 3796-ПВР/НР от 18.10.2016 година е дала аналогични указания на РИК, СИК и общинските администрации.

Никъде, в Изборния кодекс няма изрична разпоредба, вменяваща задължение на общинските администрации да раздадат в пълен обем получените от РИК и Областна администрация бюлетини за гласуване в съответния вид избор. Съгласно цитираното в сигнала Решение № 4278-НС от 11.02.2017г. на ЦИК, РИК – 17 Пловдив област е упражнила контрол по транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции, за което членовете на РИК са подписали Протокол /Приложение 74-НС/ от изборните книжа. Разпоредбата на чл. 209, ал. 3 от ИК, указваща какъв следва да бъде броя на отпечатаните бюлетини за съответния вид избор, по никакъв начин не се нарушава от действията на общинските администрации или от РИК.

На следващо място от сканираните протоколи на СИК /Приложение № 87-НС-х/ е видно, че всички СИК на територията на 17-ти изборен район са описали брой неизползвани бюлетини в т. 4, буква „а“.

Съобразно получената от общините информация не може по безспорен начин да се установят нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс и указанията на Централната избирателна комисия, дадени в решение № 4387-НС от 02.03.2017 година, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.13 и т. 20 от ИК, Районната избирателна комисия,

 

Р  Е  Ш  И:

Не установява нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от страна на общинските администрации на територията на 17 – МИР Пловдив област във връзка с предаването, приемането и съхранението на бюлетини, торбите с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали от проведените на 26.03.2017 година избори за народни представители.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 04.04.2017 в 18:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения