Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 178-НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Закриване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Калояново, находяща се на територията на Седемнадесети изборен район - Пловдив област.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.03.2017 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14 от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място. Когато до 11.03.2017 г. са подадени поне 10 заявления (Приложение № 14 от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления. С Решение №119-НС/11.03.2017г. на  РИК 17-Пловдив област е определен броя на секциите за гласуване с подвижна секционна кутия и са утвърдени единните им номера, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район - Пловдив област, в това число и 1 /един / брой ПСИК на територията на Община Калояново.

С писмо с вх.№310/20.03.2017г. Кметът на Община Калояново информира, че няма  постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

С оглед изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Изборния кодекс, във връзка с  Решение  №4184-НС/01.02.2017 г. на ЦИК и писмо с вх.310/20.03.2017г. от Кмета на Община Калояново, Районна избирателна комисия 17-Пловдив област  

Р Е Ш И:

 1. Закрива Подвижна избирателна секция  171200021 на територията на Община Калояново, разкрита в Решение № 119-НС от 11.03.2017 г. на РИК – Пловдив област.
 2. Препис от решението да се предостави на Община Калояново.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 20:13 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения