Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 180-НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Транспортиране, охрана, организацията и вътрешния ред на СИК и ПСИК до и в РИК 17- Пловдив област при предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26.03.2017г. в палата № 7 на Международен панаир Пловдив, определяне на зони за престой и присъствие на представители на партии, коалиции от партии, застъпници, представители на средствата за масово осведомяване.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 18 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 1. Транспортът и охраната на представителите на СИК и ПСИК, които ще предават протоколите и останалите книжа и материали, от изборните помещения до РИК 17 Пловдив област в палата № 7 на Международен панаир Пловдив, се осигуряват от общинските администрации и от органите на МВР. Няколко съседни СИК могат да бъдат обслужени от едно транспортно средство.
 2. Книжата и материалите се транспортират от секцията (изборното помещение) до РИК и общината със специално организиран транспорт, като данните за водачите на транспортното средство, регистрационният му номер, вида, модела и броя на местата са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. На всяко транспортно средство на предната видима част на стъклото се поставя табела с надпис „РИК 17”.
 3. Транспортното средство, ескортирано от автомобил със специален режим на движение превозва членовете на СИК/ПСИК, приносители на протоколите и останалите книжа и материали в РИК за предаване на протоколите и списъците на РИК до палата № 7, разположена на територията на Международен панаир Пловдив, след което останалите книжа и материали се предават на общинската администрация в съответните населени места, като транспортирането се извършва със същите превозни средства и ескортирани от автомобили на МВР.
 4. Не се позволява транспортирането със собствен транспорт, извън посочените в Приложение № 1 на представителите на СИК и ПСИК, които ще предават протоколите и останалите книжа и материали, от изборните помещения до РИК 17 Пловдив област в Международен панаир Пловдив, както и транспортирането им без осигурена охрана от органите на МВР.
 5. Достъпът до палата № 7 се осъществява чрез пропускателен режим, като входът за транспортните средства, които са с над 50 места е от транспортен вход откъм бул. „България”. Достъпът на останалите транспортни средства се осъществява от входа на бул. „Марица”.
 6. След влизането на транспортното средство, със съдействието на органите на МВР, същото се насочва със светлинна или друга подходяща сигнализация към палата № 7, където спира на място, определено за престой и паркиране.
 7. Членовете на СИК/ПСИК слизат от транспортното средство и се насочват към определения вход на палатата. Следващото ППС, което пристигне, изчаква със затворени врати всички членове на СИК/ПСИК от предходното транспортно средство да получат поредни номера, след което отваря врати, за да слязат членовете на СИК/ПСИК, които превозва. Същото се отнася за всяко следващо транспортно средство. Контролът на достъп до входа на палатата се възлага на органите на МВР и служителите на Областна администрация Пловдив.
 1. Определените служители от Областна администрация Пловдив следва да снабдяват с последователни номера пристигащите СИК/ПСИК непосредствено след входа на палатата, определен за влизане на членовете на СИК/ПСИК, като при всеки даден от тях номер отразяват в таблична форма поредния номер, община и номер на секция.
 2. Номерата да бъдат раздавани съобразно поредността на пристигане на членовете на СИК/ПИСК, приносители на изборните книжа и материали.
 3. Приносителите на изборни книжа и материали членове на СИК/ПСИК се допускат до ИП, находящ се на втория етаж на палатата, съобразно възможностите за обработването на секционните протоколи. Поредните номера се обявяват на табло, поставено на първия етаж на палатата и видимо от всички членове на СИК/ПСИК.
 4. Определя зона за престой и изчакване на приносителите на изборни книжа и материали членове на СИК/ПСИК на първия етаж на палата № 7.
 5. Определя зона за представителите на средства за масово осведомяване, в която ще се огласяват решенията на РИК и ще се дават пресконференции – помещение, находящо се на първия етаж на палата № 7, ситуирано от лявата страна зад изградената сцена. При възможност и необходимост, това място може да бъде променено.
 1. При въвеждане на данните от протоколите на СИК/ПСИК в ИП на РИК може да присъства само по един наблюдател от една и съща неправителствена организация, само по един застъпник – на кандидатски листи на партия, коалиция и инициативен комитет и само по един представител на политическа партия, коалиция и инициативен комитет на предварително определените от РИК и отговорника на ИП места. Местата следва да осигуряват пряка видимост към компютрите, на които се въвеждат данни. Те не могат да се намесват при работата на операторите и членовете на СИК и РИК.
 2. При неспазване на реда в помещението, съответният нарушител се предупреждава, а при необходимост се отстранява от залата от РИК/отговорника на ИП.
 1. След приемане на протоколите от районната избирателна комисия членовете на СИК/ПСИК се транспортират и охраняват от органите на МВР до населените места в териториалния обхват на административно-териториалната единица и предават в общинската администрация на комисията, назначена по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината останалите книжа и материали.
 1. Запечатаните торби с бюлетините и другите книжа и материали на СИК/ПСИК не се разпечатват по никакъв повод без нарочно решение на РИК по чл. 287, ал. 3 от ИК за повторно преброяване на бюлетините, а след приемането им – от общинската администрация или въз основа на решение на Централната избирателна комисия и разпореждане на съда.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 23:44 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения