Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 194-НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на Коалиция „Обединение ДОСТ“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г

Постъпил е Списък с вх. № 290 от 20.03.2017 г. /12:10 ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област от Бедрие Юсеинова Търмазова - Исмаил – упълномощен представител на К „Обединение ДОСТ“, с приложено пълномощно за регистриране и публикуване на списък на политически представители на Коалиция „Обединение ДОСТ“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – на хартиен носител и на технически носител в excel формат, депозирано и подписано от Бедрие Юсеинова Търмазова - Исмаил.

Предлага се да бъдат регистрирани общо 188 (сто осемдесет и осем) упълномощени представители за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като е установено, че 45 /четиридесет и пет/ от предложените за публикуване упълномощени представители са членове секционни избирателни комисии, или са регистрирани като наблюдатели. Поради което след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 143 (сто четиридесет и трима)  упълномощени представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 143 (сто четиридесет и трима) съгласно предложения от Бедрие Юсеинова Търмазова - Исмаил  списък на упълномощените представители на Коалиция „Обединение ДОСТ“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 45 /четиридесет и пет/ от предложените за упълномощени представители на Коалиция „Обединение ДОСТ“ поради следните причини, както следва:

1.Юсеин Тефик Юсеин с ЕГН

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

2.Емрал Бедри Сабри

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

3.Юксел Раифов Ибрахимов

**********

Невалидно ЕГН (10 цифри)

   

4.Меморе Саидова Рашидова

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

5.Владко Рангелов Тодоров

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

6.Теменужка Миткова Венелинова

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

7.Мюмюн Илязов Тасимов

**********

Лицето е регистрирано за застъпник от Обединение ДОСТ

8.Иляз Сеид Яхя Чауш

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

9.Зекие Ибрям Фейзи

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

10.Йордан  Апостолова Пешева

**********

Невалидно ЕГН (10 цифри)

   

11.Ерджан Василов Мустафов

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

12.Хасан Рамадан Местан

**********

Лицето е рег. за застъпник от Обединение ДОСТ

13.Сабри Айнур Рустем

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

14.Сунай Али Саидходжа

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

15.Юзмер Мехмед Али

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

16.Рамадан Мехмедов Рамаданов

**********


Лицето се повтаря в списъка с различни имена

17.Нурджан Шакир Емин

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

18.Валентин Атанасаов Тодоров

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

19.Емине Мустафова Мръкошова

**********


Лицето се повтаря в списъка с различни имена

20.Реджеб Рафетов Камбуров

**********

Лицето се повтаря в списъка

   

21.Гюлер Феимова Мустафова

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

22.Елайдин Юсеин Чапан

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

23.Христо Павлов Павлов

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

24.Ахмед Юсеинов Горанов

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

25.Бисер Огненов Бекиров

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

26.Еляйдин Юсеин Горан

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

27.Ибрахим Себахтин Молаюмер

**********

Лицето е рег. за застъпник от  ДПС

28.Шабан Мюмюн Рамадан

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

29.Фахри Ферайдин Бейтула

**********

Лицето се повтаря в списъка

   

30.Юмер Мехмед Али

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

31.Елис Нуриева  Мюмюнова

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

32.Валентин Атанасов Тодоров

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

33.Рамадан Мехмедов  Рамаданов

**********


Лицето се повтаря в списъка с различни имена

34.Веселин Юрчев Илиев

**********

Лицето се повтаря в списъка

   

35.Рангел Шенков Рангелов

**********

Лицето се повтаря в списъка

   

36.Методи Йорданов Добрев

**********

Лицето се повтаря в списъка

   

37.Емел Ерол Алиева

**********

Лицето се повтаря в списъка

   

38.Ерай Мартинов Чавдаров

**********

Лицето се повтаря в списъка

   

39.Ниязи Юксел Ферад

**********

Лицето се повтаря в списъка

   

40.Гюлер Феимова  Мустафова

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

41.Юсеин Сабри Закиров

**********

Лицето се повтаря в списъка

   

42.Неджат Ферад Юзеи

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

43.Акиф Али Шакиров

**********

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

44.Гинка Асенова Михайлова

**********

Лицето се повтаря в списъка

   

45.Есил Нуриева Мюмюнова

**********

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в

тридневен срок  от обявяването му

 

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 19:20 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения