Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 198-НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал вх.№ 13/20.03.2017г. от Яна Веселинова Стоева от гр. Асеновград, ул. Чепино № 2, за разпространение на агитационни материали в аптека „Марешки“ на територията на община Асеновград.

С вх.№ 13/20.03.2017г. в 09:10 ч. от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпил по електронна поща сигнал от Яна Веселинова Стоева от гр. Асеновград, ул. Чепино № 2, с който ни уведомява, че на 19.03.2017г., при закупуване на лекарства от аптека „Марешки“ находяща се в гр. Асеновград, пл. България, фармацевта при подаване на торбичката с лекарствата и касовата бележка, в последната е бил поставен агитационен материал, а именно листовка на ПП „ВОЛЯ“ на Веселин Марешки.

С Протоколно решение на РИК 17 от 21.03.2017г., бе възложено на Ваня Костадинова и Айтен Салим – членове на РИК 17, да извършат проверка по горецитирания сигнал.

На 22.03.2017г., Ваня Костадинова е извършила проверка в три аптеки от верига „Марешки“ двете находящи се в гр. Асеновград - ул. Александър Стамболийски, а третата на пл. България. От аптеките са закупени лекарства, като при получаването им не са поставени агитационни материали в торбичките. Видно от съставения Доклад от Ваня Костадинова на 22.03.2017г., не са констатирани нарушенията визирани в сигнала.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ Сигнал вх.№ 13/20.03.2017г. от Яна Веселинова Стоева от гр. Асеновград, ул. Чепино № 2, за разпространение на агитационни материали в аптека „Марешки“ на територията на община Асеновград.

.Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 20:07 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения