Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 223- НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Брезово област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17-Пловдив област е постъпило заявления с вх. № 370/23.03.2017 г от  упълномощен представител на КП „ББЦ“ за промяна в състава на СИК № 170700014 на територията на община Брезово. Извършена е проверка в служба ГРАО към община Брезово, след която бе потвърдено, че така предложеното лице е с коректно посочени имена и единен граждански номер. 

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

  1. В секция № 170700014 с. Отец Кирилово освобождава Галина Кирилова Марева с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Янка Станчева Камбурова с ЕГН ********** на длъжност член.

Анулира издаденото удостоверение на замененото  лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

           

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения