Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 242-НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на Политическа партия „Движение за права и свободи“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 438 от 24.03.2017 г. /16:20ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област чрез Юксел Руфат Расим – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, с приложено пълномощно да предлага политически представители на политическата партия в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Предлага се да бъдат регистрирани общо 10 (десет) упълномощени представители на Политическа партия „Движение за права и свободи“ за изборите за народни представители на 26 март 2017г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като е установено, че всички  отговарят на изискванията. Поради горното и след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 10 (десет) упълномощени представители.  

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 10 (десет) упълномощени представители съгласно предложения от Юксел Руфат Расим списък на упълномощените представители на Политическа партия „Движение за права и свободи“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:38 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения