Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 248-НС
Пловдив Област, 25.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 440 от 24.03.2017 г. /16:15 ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област от Георги Николов Даскалски – упълномощен представител на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, с приложено пълномощно за регистриране и публикуване на списък на политически представители на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – на хартиен носител и на технически носител в excel формат, депозирано и подписано от Георги Николов Даскалски. Предлага се да бъдат регистрирани 1 (един) упълномощен  представител за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицето и  след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 1 (един)  упълномощен представител.  

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И :

Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 1 (един)  упълномощен представител предложен от Георги Николов Даскалски списък на упълномощените представители на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:02 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения