Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 268-НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Садово, община Марица, община Родопи, община Стамболийски, община Брезово, община Асеновград, община Първомай, община Хисаря, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17 са постъпили Искания с вх. № 524/26.03.2017г. и вх. № 525/26.03.2017г. от Георги Кирилов Буков – пълномощник на ПП ГЕРБ, искане с вх. № 526/26.03.2017г. от Димчо Данков – пълномощника на ДПС община Марица, искане с вх. № 527/26.03.2017г. и вх. № 530/26.03.2017г. от Иванка Петкова – упълномощен представител на к-я БСП „Лява България“, искане с вх. № 528/26.03.2017г., вх. № 532/26.03.2017г. и вх. № 537/26.03.2017г. от община Стамболийски, искане с вх. № 531/26.03.2017г. от Борислав Аргиров – пълномощник на ПП ГЕРБ, искане с вх. № 534/26.03.2017г. от Паскал Терзиев – преупълномощен представител на к-я „Реформаторски блок“, искане с вх. № 539/26.03.2017г. от Силвия Хубенова – представител на ПП ГЕРБ, искане с вх. № 540/26.03.2017г. от община Първомай, искане с вх. № 541/26.03.2017г. от Гинка Копанарска – общински председател на ДПС на община Хисаря, по ел. поща и искане с вх. № 535/26.03.2017г. от Стойна Малешкова – секретар на община Брезово, по телефона за извършване на промени в съставите на СИК на територията на съответните секции.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция 172800017 – с. Караджово, община Садово:

освобождава Атанаска Ангелова Петрова от член

назначава ЖУЛИЕТА ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА с ЕГН ********** на длъжност член;

2.В секция 172800001 – гр. Садово, община Садово:

освобождава  Галя Георгиева Славовска от длъжност зам.-председател

назначава ДЕСИСЛАВА МИЛКОВА МИХАЙЛОВА с ЕГН  ********** от длъжност зам.-председател;

 1. В секция 171700009 – община Марица

освобождава  Райко Ангелов Димитров от длъжност член

назначава ЙОРДАН ПЕНЧЕВ ХАРИТАНОВ с ЕГН ********** на член;

4.В секция 172600036община Родопи:

освобождава Дамяна Иванова Райкова от длъжност зам.-председател

назначава ЯНА ДИНКОВА ЧОЛАКОВА с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;

 1. В секция 172600052 община Родопи:

            освобождава Радка Запрянова Тинкова от длъжност член

            назначава МИЛЕНА БОЯНОВА ПЕТРОВА с ЕГН ********** на длъжност член;

 1. В секция 174100019 – с. Куртово Конаре, община Стамболийски:

            освобождава Вероника Стоянова Димова от длъжност член

            назначава ЙОРДАНКА ЯНКОВА ЖЕЧЕВА с ЕГН ********** на длъжност член;

 1. В секция 174100020 – с. Куртово Конаре, община Стамболийски:

            освобождава Сашо Асенов Иванов от длъжност зам.-председател

            назначава ЙОРДАНКА АТАНАСОВА СТОЕВА с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;

 1. В секция 174100015 – с. Йоаким Груево, община Стамболийски:

            освобождава Марин Стоименов Маринов от длъжност член

назначава ЦВЕТАНКА ГОШЕВА ТЕРЗИЕВА с ЕГН ********** на длъжност член;

 1. В секция 170700013 – с. Дрангово, община Брезово:

            освобождава Наташа Вълкова Атанасова с ЕГН ********** от длъжност член

            назначава БОЙКА РАДНЕВА ОГНЯНОВА ********** на длъжност член;

 1. В секция 170100012община Асеновград:

            освобождава Цветомира Василева Петрова от длъжност член

            назначава ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДИНКОВА с ЕГН ********** на длъжност член;

 1. В секция 174200001община Куклен:

            освобождава Бекир Камалов Юсеинов, ЕГН ********** от длъжност председател

            назначава ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ШУМАРОВА с ЕГН ********** на длъжност председател;

            освобождава Йорданка Димитрова Шумарова с ЕГН ********** от длъжност член

            назначава КОСТАДИН ТОШЕВ АРГИРОВ с ЕГН ********** на длъжност член;

 1. В секция 174100008община Стамболийски:

            освобождава Боян Стефанов Стоянов от длъжност член

            назначава РИЛКА СТОЯНОВА ГЕНОВА с ЕГН ********** на длъжност член;

 1. В секция 170100004 – община Асеновград:

            освобождава Николай Георгиев Лалабонов с ЕГН ********** от длъжност член

            назначава ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА с ЕГН ********** на длъжност член;

 1. В секция 170100054 – община Асеновград:

            освобождава Петранка Димова Котетерова с ЕГН ********** от длъжност член

            назначава СТОЯНКА ИЛИЕВА ЛИЛЕВА с ЕГН ********** на длъжност член;

 1. В секция 172300013 – община Първомай:

            освобождава Петра Запрянова Стефанова с ЕГН ********** от длъжност член

            назначава СЛАВКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА с ЕГН ********** на длъжност член;

 1. В секция 173700015 – община Хисаря:

            освобождава Димка Тончова Кълвачева с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател          

            назначава МАРИЯ САШЕВА СТОИЛОВА с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател

 1. В секция 170100035 – община Асеновград:

            освобождава Йорданка Илкова Иванова с ЕГН ********** от длъжност член

            назначава Варвара Атанасова Хаджитомова с ЕГН ********** на длъжност член;

 1. В секция 170100037 – община Асеновград:

            Освобождава Стойко Христов Николов с ЕГН ********** от длъжност член

            назначава Гергана Николова Варадинова с ЕГН ********** на длъжност член;

 

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 11:02 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения