Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 273-НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: жалба от Борислав Аргиров

На 26.03.2017г. в РИК 17 Пловдив област на електронната поща е постъпила жалба от Борислав Аргиров, в качеството му на упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Същата е заведена в регистъра с вх. № 22/26.03.2017г. и е публикувана в електронния публичен регистър на жалбите и сигналите. В жалбата са наведени твърдения, че лицето Йордан Василев Попов – кандидат за народен представител от коалиция БСП за България присъства постоянно в секция 7 в община Куклен. При извършена проверка се установи, че лицето е регистрирано в кандидатска листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в 17 МИР Пловдив област под № 13. При отварянето на изборното помещение могат да присъстват и кандидати за народни представители, но кръга от лица, които могат да присъстват в изборното помещение по време на гласуването е ограничен. Съгласно разпоредбата на чл. 232 ИК по време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, и представители на средствата за масово осведомяване, като тези лица нямат право да пречат на гласуването. Отделно от горното, в правомощията на СИК е възведено, че осъществява дейността по прилагане на Изборния кодекс в изборното помещение и в района на избирателната секция. Освен това на председателите на СИК е предоставена възможност да следят за реда в поверената им секция, като указанията и разпорежданията на председателя на СИК са задължителни за членовете на СИК и всички граждани в изборното помещение. Те могат да бъдат отменени или изменени с решение на СИК.

При извършена проверка по жалбата от страна на Районната избирателна комисия се установи, че действително въпросното лице, в качеството си на кандидат за народен представител е присъствал в изборното помещение при откриването, но същият го е напуснал в рамките на няколко минути след това, поради което РИК 17 намира, че нарушението на ИК е преустановено.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 20 и т. 29 от ИК Районна избирателна комисия

РЕШИ

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Борислав Аргиров.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 11:11 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения