Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 274 - НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Куклен, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

Постъпило е заявление от община Куклен за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Куклен.

 

Извършена е проверка в служба ГРАО към община Куклен, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер, но някои от тях не отговарят на изискванията за членове на СИК, тък като участват като застъпници или упълномощени представители на политически партии и организации.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Отменя точка 11 на Решение № 268-НС, Пловдив Област, 03.2017 г.
 2. В секция № 174200001, гр. Куклен, освобождава Галя Йорданова Георгиева, ЕГН ********** на длъжност председател и я заличава като член от състава на секционна избирателна комисия № 174200001.
 3. В секция № 174200001, гр. Куклен назначава Йорданка Димитрова Шумарова, ЕГН ********* от длъжност член на длъжност председател.
 4. Анулира издадените удостоверения на освободените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 5. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 6. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 14:19 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения