Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 279-НС
Пловдив Област, 26.03.2017

ОТНОСНО: жалба от Александра Берданкова – упълномощен представител на КП БСП за България

На 26.03.2017г. в РИК 17 Пловдив област на електронната поща е постъпила жалба от Александра Берданкова, относно нарушение в СИК 1, гр. Съединение. Обжалват се действията на Тодор Червенаков, който агитирал гласоподавателите да гласуват за определена политическа партия – ПП ГЕРБ. При извършена проверка от страна на РИК не се установи да е изпълнен състава на твърдяното нарушение. Въпреки това, следва да се укаже, че членовете на СИК, че съгласно чл. 93 ИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс, както и че същите не могат да носят отличителни знаци на партия, коалиция или инициативен комитет, а също и да участват в предизборна агитация в предизборния и в изборния ден.

Ето защо и освен гореизложеното и с оглед преодоляване на всякакво съмнение, следва да се укаже на всички СИК на територията на община Съединение да спазват стриктно Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 4371-НС от 1 март 2017 г. на ЦИК. Поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 20 и т. 29 от ИК Районна избирателна комисия

РЕШИ

УКАЗВА И ЗАДЪЛЖАВА всички членове на СИК на територията на община Съединение да спазват стриктно Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 4371-НС от 1 март 2017 г. на ЦИК. При изпълнение на своите функции членовете на СИК са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс, както не могат да носят отличителни знаци на партия, коалиция или инициативен комитет, а също и да участват в предизборна агитация в предизборния и в изборния ден.

Настоящото решение да се изпрати незабавно на общинска администрация гр. Съединение, която да снабди СИК с със същото.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 14:52 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения