Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 154-НС
Пловдив Област, 17.03.2017

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на партия „Движение за права и свободи“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

С вх. № 3 от 17.03.2017 г. /16:00 ч./ от входящия регистър на РИК 17 на заявени /предложени за регистрация застъпници, е депозирано заявление Приложение № 40-НС от изборните книжа от Юксел Руфат Расим – упълномощен представител на  партия „Движение за права и свободи“ . Към заявлението са приложени следните документи:, пълномощно, списък на лицата, заявени за регистрация като застъпници на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларации от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа). Предлага се да бъдат регистрирани 351 /триста петдесет и един/ застъпника на кандидатската листа, съгласно приложения Списък.

Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата при което се установи, че две от предложените лица не отговарят на изискванията за регистрация на застъпници, тъй като са регистрирани като членове на секционни избирателни комисии. За останалите 349 лица е получено потвърждение за коректността на данните, поради което Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за регистрирането им.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 и ал. 2  от Изборния кодекс, както и въз основа на Решение №4172-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И : 

1. Регистрира 349 /триста четиридесет и девет/ застъпници на кандидатите от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“  в изборите за народно събрание на 26 март 2017 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Отказва да регистрира:

2.1. Лозка Георгиева Налбантова с ЕГН **********

2.2. Халил Ердуван Сюлейман с ЕГН **********

3. Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците и да им бъдат издадени удостоверения.

Приложение: съгласно текста.

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 17.03.2017 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения