Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 196-НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от Коалиция политически партии „Реформаторски блок – глас народен“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

С вх. № 7 от 22.03.2017 г. /13:15ч./ от входящия регистър на РИК 17 на заявени /предложени за регистрация застъпници, е депозирано заявление Приложение № 40-НС от изборните книжа от Емил Станев Кабаиванов – упълномощен представител на КП „Реформаторски блок – глас народен“. Към заявлението са приложени следните документи: пълномощно, списък на лицата, заявени за регистрация като застъпници на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларации от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа). Предлага се да бъдат регистрирани 181 /сто осемдесет и един/ застъпника на кандидатската листа, съгласно приложения Списък.

Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата при което се установи, че две от предложените лица не отговарят на изискванията за регистрация на застъпници, тъй като единия е регистриран като член на секционна избирателна комисия, а другия е регистриран като представител на Обединение ДОСТ. За останалите 179 лица е получено потвърждение за коректността на данните, поради което Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за регистрирането им.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 и ал. 2  от Изборния кодекс, както и въз основа на Решение №4172-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

                                                                       Р Е Ш И : 

1. Регистрира 179 /сто седемдесет и девет/ застъпника на кандидатите от Коалиция политически партии „Реформаторски блок – глас народен“  в изборите за народно събрание на 26 март 2017 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Отказва да регистрира:

2.1. Ваня Георгиева Димитрова с ЕГН **********, поради това че същата е вече регистрирана, като член на СИК 171200011.

2.2. Иван Тодоров Гаров с ЕГН **********, поради това че същият е регистриран като представител на Обединение ДОСТ.

3. Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците и да им бъдат издадени удостоверения.

Приложение: съгласно текста.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 19:37 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения