Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 199-НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на Коалиция „АБВ-Движение 21“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

С вх. № 8 от 22.03.2017 г. /16:15ч./ от входящия регистър на РИК 17 на заявени /предложени за регистрация застъпници, е депозирано заявление Приложение № 40-НС от изборните книжа от Иванка Николаева Авкова – упълномощен представител на Коалиция „АБВ-Движение 21“. Към заявлението са приложени следните документи: пълномощно, списък на лицата, заявени за регистрация като застъпници на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларации от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа). Предлага се да бъдат регистрирани 218 /двеста и осемнадесет/ застъпника на кандидатската листа, съгласно приложения Списък.

Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, при което се установи, че пет от предложените лица не отговарят на изискванията за регистрация на застъпници, тъй като са регистрирани като членове на секционни избирателни комисии и представители на ПП „ВОЛЯ“. За останалите 213 / двеста и тринадесет/ лица е получено потвърждение за коректността на данните, поради което Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за регистрирането им.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 и ал. 2  от Изборния кодекс, както и въз основа на Решение № 4172-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И : 

 1. Регистрира 213 / двеста и тринадесет/ застъпници на кандидатите от кандидатската листа на Коалиция „АБВ-Движение 21“ в изборите за народно събрание на 26 март 2017 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
 2. Отказва да регистрира:

    

      2.1. Янка Ненова Азова с ЕГН: **********

      2.2. Пенчо Минчев Азов  ЕГН:   **********    

      2.3 Анелия Божидарова Бамбина с ЕГН **********   

      2.4 Йорданка Георгиева Германова  с ЕГН:   **********   

      2.5 Керана Драганова Бечева с  ЕГН:   **********

 1. Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците и да им бъдат издадени удостоверения.

Приложение: съгласно текста.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 19:42 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения